การออกแบบ มิติ คือ  การออกแบบที่มีลักษณะของชิ้นงานออกมามีรูปทรงวัตถุเหมือนจริงสัมผัสได้  มีความกว้าง  ยาว สูง ต่ำ หนา บาง  มีบรรยากาศล้อมรอบ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ในชั้นของการทำหุ่นจำลอง ( Model )  การผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์จริงสำเร็จรูปการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งก่อสร้าง  อาคาร  สถานที่  บ้านเรือน ศาสนสถานสถานเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นการออกแบบ  3  มิติ  ส่วนขั้นตอนในการออกแบบ  ซึ่งอยู่บนแผ่นกระดาษเป็นการออกแบบ 2 มิติ  การสร้างงาน 3 มิติเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้หลายแบบดังนี้

1.การสร้างงาน 3  มิติ เป็นรูปทรงเรขาคณิต  รูปทรงเรขาคณิต เช่น  รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงหกเหลี่ยม  รูปทรงกลม    สามารถสร้างเป็นรูปทรงจริงหรือหุ่นจำลองได้  โดยออกแบบ เขียนภาพคลี่ ( Pattern  Development ) ก่อนแล้วนำไปสร้างเป็นรูปทรงจริง  ดังภาพตัวอย่าง

2.  การสร้างงาน 3  มิติ  เป็นรูปทรงประติมากรรม    ประติมากรรม คือ   งานศิลปะที่สร้างขึ้น  โดยวิธีการปั้น แกะสลัก และวิธีอื่นมีลักษณะเป็นรูปทรงที่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือแบ่งออกเป็น 2  ลักษณะคือ    

2.1  ประติมากรรมลอยตัว ( Round Relief ) คืองานศิลปะที่มีรูปทรงลอยตัว   มีอากาศอยู่โดยรอบ

2.2 ประติมากรรมนูน  คือประติมากรรมที่นูนสูงขึ้นมาจากพื้นผิวประมาณครึ่งตัวถ้านูนสูงขึ้นมามากเรียกว่าประติมากรรมนูนสูง (High Relief)  ถ้านูนสูงขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเรียกว่า ประติมากรรมนูนต่ำ  ( Low Relief )

การสร้างงานประติมากรรมลอยตัวและประติมากรรมนูน  

การสร้างป ระติมากรรมลอยตัวสร้างด้วยวิธีปั้น   วิธีแกะสลักและยังมีวิธีอื่นเช่น  การสร้างด้วยวิธีตัดกระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสติกเป็นรูปทรงต่าง ๆ ส่วนการสร้างประติมากรรมนูนอาจทำด้วยวิธีการตัดปะกระดาษเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างน่าสนใจ  นอกจากประติมากรรมกระดาษที่ทำเป็นภาพนูนต่ำดังตัวอย่างแล้ว  ยังสามารถทำเป็น ทิวทัศน์ลักษณะต่าง ๆ ได้อีกหลายรูปแบบ และทำเป็นหน้ากากกระดาษแบบต่าง  

หน้ากากกระดาษ ( Mask ) เราสามารถสร้างหน้ากากกระดาษลักษณะต่าง ๆ  ได้ด้วยกระดาษเช่นกัน  ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ เหมาะกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

วิธีสร้างหน้ากาก

เริ่มด้วยการสร้างแม่พิมพ์ของหน้ากากให้มีรูปแบบตามต้องการด้วยดินเหนียวหรือดินน้ำมันเสียก่อน  แล้วจึงนำกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษฟางแช่น้ำนำมาทาแป้งเปียก ปิดผนึกลงบนหุ่นหลาย ๆ  นำกระดาษหนังสือพิมพ์หรือฟางมาฉีกเป็นชิ้น ๆ ทาแป้งเปียกปิดลงบน แม่พิมพ์ ให้ทั่วหลาย ๆ ชั้น  ให้มีความหนาพอสมควร เสร็จแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง แล้วถอด หน้ากากออกจากแม่พิมพ์   จากนั้นใช้สีเขียนตกแต่งจนเป็นที่พอใจ  หรืออาจใช้กระดาษสีต่าง ๆ  ตัดปะตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้   เมื่อเสร็จแล้วสามารถนำมาใส่เพื่อเล่นละคร หรือเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินและยังใช้ประดับตกแต่งห้องได้อีกด้วย