กรรมการชุมชนที่อุบล กับ การเริ่มต้นทำงานโครงการร้านเกมคาเฟ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์


งานในครั้งนี้จะตอบรับกับการจัดตั้งคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติที่ทาง ครม เห็นชอบในรูปของมติ ครม.ในวันที่ ๒๕ ธันวาคมที่ผ่านมา งานในส่วนนี้จะเป็นการจัดเตรียมการทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติขึ้น โดยเป็นการเตรียมยุทธศาสตร์ด้านการจัดการพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมของสังคม และ แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ คุณฉวีรัตน์ (รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) อาจารย์โก๋ (จาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล) อาจารย์แหวว (จาก คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ พี่ลัดดา (กระทรวงวัฒนธรรม) น้องจิ๊บ(จาก สสส.) พี่สำเริง และ น้องพัท (จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย) ได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหารือร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ตุ๊ก อาจารย์รุ่งรัตน์ (จากคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี) และ กลุ่มผู้ประกอบการร้านเกมคาเฟ่ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการร้านเกมคาเฟ่ ร้านเน็ตคาเฟ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ในการหารือครั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าวิโรจน์ เป็นประธานร่วมกับคุณฉวีรัตน์ของการประชุม ณ ห้องประชุมที่โรงแรมอุบลบุรี เราเริ่มประชุมกันตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.

อาจารย์โก๋เริ่มประชุมด้วยการเล่าถึงโครงการร้านเกมคาเฟ่ ร้านเน็ตคาเฟ่ที่ปลอดภัยแลสร้างสรรค์ โดยมีหลักการสำคัญคือ (๑) เน้นการ
ส่งเสริมบรรยากาศของการลงทุนประกอบการร้านที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๒) โดยเกณฑ์เรื่องปลอดภัย ใช้ เกณฑ์ในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ (๓) ในเรื่องของความสร้างสรรค์ เน้นเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ เช่น การดูแลความปลอดภัยในร้าน การดูแลสังคมในร้าน รวมไปถึง การคืนกำไรให้สังคม เป็นต้น (๔) เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของสังคม ชุมชนในการส่งเสริม กำกับดูแลการประกอบการร้านเกมคาเฟ่

โดยโจทย์ของการประชุมในวันนี้มีด้วยกัน ๓ ประการ กล่าวคือ

ประการที่ ๑         การรับฟังถึงสถานการณ์ของปัญหา เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาเกี่ยวกับการประกอบการร้านเกมคาเฟ่ ร้านเน็ตคาเฟ่ในพื้นที่มีอะไรบ้าง จะเหมือนหรือต่างจากพิษณุโลก ที่มีเรื่องของเวลาเปิด –ปิด การรับเด็กนอกเวลา ปัญหาเรื่องธุรกิจนอกระบบของผู้ทีเกี่ยวข้อง ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

ประการที่สอง      หาแนวทางในการดำเนินการโครงการร้านเกมคาเฟ่ ร้านเน็ตคาเฟ่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน และ

ประการที่สาม      แสวงหาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกรรมการชุมชนที่มีองค์ประกอบการมาจากคนในชุมชน  เพื่อทดลองร่างกฎหมายชุมชน ในฐานะของกฎหมายจารีตประเพณีเพื่อกำหนดกรอบ แนวปฏิบัติร่วมกันของคนในชุมชนรวมไปถึงการบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว เกี่ยวกับการประกอบการโดยเฉพาะในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การกำหนดเวลาอนุญาตให้เด็กเข้าใช้บริการ การตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลเด้กที่เข้ามาใช้บริการ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการวางแนวทางในการออกกฎหมายลูก ภายใต้ พรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๐ ในฐานะของกฎเกณฎ์ที่ได้ถูกยอมรับในสังคมแล้ว

การประชุมเริ่มต้นจาก การเล่าถึงความสุขและทุกข์ในการประกอบการ ตรงนี้เองที่เราเรียกเป็นภาษาวิชาการว่า การประเมินสถานการณ์ ก็คือ การเข้าไปตรวจสอบว่า การประกอบการมีปัญหาอะไรบ้าง

ที่อุบลราชธานี มีร้านเกมคาเฟ่ ประมาณกว่า ๒๐๐ ร้าน ทางจังหวัดมีประกาศจังหวัดกำหนดเวลา ปิด ไว้ที่ ๒๒.๐๐ น. ปัญหาหนักที่ผู้ประกอบการเจอก็คือ ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ที่มักจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการเรียกว่า “มหานำจับ” ก็คือ การที่มีคนนำโปรแกรมผิดกฎหมายมาลง หลังจากนั้นไม่นาน ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดงตนและแจ้งข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการถูกยึดเครื่องเพื่อตรวจสอบ เสียเวลาในการต่อสู้คดี

ในประเด็นนี้ รองผู้บังคับการ ไอศูรย์ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำเสนอคำตอบที่น่าสนใจว่า ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เป็นความผิดส่วนตัว นั้นหมายความว่าต้องมีการกล่าวโทษ ร้องทุกข์ ว่ามีการกระทำความผิด เรียกง่ายๆก็คือ การแจ้งความ ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าแจ้งความต้องมีเอกสารมอบอำนาจ “ตัวจริง” เท่านั้น จากเจ้าของสิทธิ และการไปดำเนินคดี ต้องเป็นเจ้าพนักงานตำรวจในพื้นที่ หากไม่ครบองค์ประกอบการข้างต้น ผู้ประกอบการสามารถติดต่อไปที่ท่านได้โดยตรง

นอกจากนั้นยังเจอปัญหาเกี่ยวกับการประกอบการแท้ๆก็คือ การขายพ่วงลิขสิทธิ์ ของ บริษัท เอเซียซอฟท์ ที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับการขายลิขสิทธิ์เกมที่ต้องซื้อในจำนวนขั้นต่ำที่ทางบริษัทกำหนดซึ่งตรงนี้ผู้ประกอบการร้านเกมคาเฟ่อยากให้ทางรัฐบาลพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหา

ในส่วนของการความพยายามคืนกำไรให้สังคม ทางชมรมผู้ประกอบการร้านเกมคาเฟ่ เล่าให้ฟังถึง การจัดทำโครงการสื่อสารความู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง และ สมประโยชน์ให้กับเด็ก เยาวชน นับเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้ฟังจากการประเมินสถานการณ์

ต่อมา เราได้เจาะประเด็นเรื่องของการแสวงหาวิธีในการทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำโครงการร้านเกมคาเฟ่ ร้านเน็ตคาเฟ่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

อาจารย์โก๋ และอาจารย์แหวว เสนอกระบวนการในการทำงาน ๘ ข้อ

ข้อที่ ๑   การประชุมเพื่อจัดตั้งกรรมการชุมชน โดยที่ประชุมได้เสนอองค์ประกอบของกรรมการชุมชนที่น่าสนใจก็คือ มาจาก ๔ ภาคส่วน นั่นคือ ภาคราชการ (ผู้แทนจากจังหวัด กระทรวงมหาดไทย วัฒนธรรมจังหวัด ศึกษาธิการ พัฒนาสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ภาควิชาการ (เช่น จากคณะนิติศาสตร์ ม.อุบล ราชภัฎอุบล)  ภาคเอกชน (กลุ่มผู้ประกอบการ ชมรม สมาคม) ภาคประชาชน (เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคมครู ผู้ปกครอง) ทั้งน้สัดส่วนยังไม่ได้มีการกำหนด

ข้อที่ ๒   เตรียมการประชุมเพื่อกำหนดหน้าที่ กรอบของการทำงานของกรรมการชุมชน เสนอให้มีการเตรียมประชุมกันก่อนเข้าประชุมจริงในเดือนหน้า

ข้อที่ ๓   เตรียมการรับสมัครร้านที่เข้าร่วมโครงการ เสนอให้ ทางคณะนิติศาสตร์ ม.อุบล ร่วมดำเนินการกับทางจังหวัดเพื่อเตรียมนักศึกษา ในการรับสมัครในโครงการ ตรงนี้ ต้องทำเป็นมหกรรมเพื่อเป็นการประชามสัมพันธ์โครงการ ในขณะที่ ผู้แทนจากชมรมผู้ประกอบการซึ่งมีสมาชิกกว่า ๖๐ ร้าน ต้องทำการบ้านในการไปชักชวนเพื่อนๆชาวผู้ประกอบการมาสมัครในโครงการ

ข้อที่ ๔   การจัดทำโปรแกรมลดต้นทุนในการประกอบการเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ตรงนี้ ทางท่านรองปลัดกระทรวง อาจารย์โก๋ พี่ลัดดา จะหารือกับทางงไมโครซอฟท์ต่อเพื่อดำเนินการจัดโปรแกรมการลดค่าลิขสิทธิ์ไนระบบปฏิบัติการ (window) และ Microsoft office ในส่วนนี้ได้หารือไปเกือบสมบูรณ์แล้ว

ข้อที่ ๕   การเตรียมการอบรมหลักสูตรการประกอบการร้านเกมคาเฟ่ เน็ตคาเฟ่ปลอดภัยสร้างสรรค์ ทางมูลนิธิศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย จะแบ่งการอบรมเป็นสามส่วนก็คือ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการ เทคโนโลยีในการประกอบการ และ แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบการเพื่อสังคม

ข้อที่ ๖   การให้คนในพื้นที่เตรียมกรณีศึกษาเพื่อให้ทางมูลนิธิ ศ.คนึง ฦๅไชย ทำงานศึกษาวิจัยการใช้กระบวนการยุติธรรมในกรณีการประกอบการร้านเกมคาเฟ่ เน็ตคาเฟ่ จุดนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อทำให้เกิดชุดความรู้ในการใช้กระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมสำหรับสังคม

ข้อที่ ๗   การเตรียมพื้นที่ในการประชุมกรรมการชุมชนเพื่อมาแลกเปลี่ยนสถานการณ์ระหว่างกัน ตรงนี้อาจารย์แหวว เรียกว่า เป็นการมาเล่าสารทุกข์สุขดิบให้กันฟัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาโครงการต่อไป

ข้อที่ ๘   การเตรียมทำงานกับกลุ่มผู้ประกอบการในการจัดทำห้องทดลองเชิงปฏิบัติการเรื่องเรตติ้งเกม โดยการขอเข้าไปใช้สถานที่ในร้านเกมคาเฟ่ เพื่อให้เด็กๆที่เล่นเกมได้มีส่วนร่วมในการจัดเรตติ้งเกมที่ได้รับความนิยม ๑๕ อันดับ เพื่อพิจาณาว่าอะไรคือเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์

ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการจัดทำแผนการปฏิบัติการ ๘ ข้อข้างต้น ทั้งหมดเป็นการวางแผนงานในการทำงานในเดือนมกราคมที่คณะนักวิจัยจะลงพื้นที่เพื่อทำงานจริง คราวหน้ากลับมาที่อุบลอีกครั้งจะได้ขยับการทำงานกันแน่นอน

งานในครั้งนี้จะตอบรับกับการจัดตั้งคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติที่ทาง ครม เห็นชอบในรูปของมติ ครม.ในวันที่ ๒๕ ธันวาคมที่ผ่านมา งานในส่วนนี้จะเป็นการจัดเตรียมการทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติขึ้น โดยเป็นการเตรียมยุทธศาสตร์ด้านการจัดการพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมของสังคม และ แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

เห็นอย่างนี้ คงต้องส่งข้าวให้ทางพิษณุโลกได้อ่านกันเพื่อเตรียมการทำงานสำหรับการลงพื้นที่ในเดือนมกราคมเช่นกัน 
หมายเลขบันทึก: 156490เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2007 02:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:09 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
อ่านเรื่อง
กรรมการชุมชนที่อุบล กับ การเริ่มต้นทำงานโครงการร้านเกมคาเฟ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของ อ.โก๋แล้ว ต้องดู MV การทำงานประกอบค่ะ

สำหรับ อ.โก๋นะ

ในประการแรก ต้องพิสูจน์อักษร มีคำผิดมาก

ในประการที่สอง เขียนดีมาก

ในประการที่สาม อยากให้ลองคิดและลองเขียนเรื่องการจัดการวัฒนธรรมของมนุษย์ในร้านเกมคาเฟ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี