การจัดการ การวางเป้าหมายและแผนชีวิต

สบายสบาย
การจัดการ การวางเป้าหมายและแผนชีวิต

 การจัดการ  การวางเป้าหมายและแผนชีวิต                 กระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจของการพัฒนา    เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ศึกษาจากการปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากธรรมชาติ  เน้นการปฏิบัติและการมีส่วนร่วม  ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้จริงจากการลงมือปฏิบัติ  ไปสู่การแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้รู้ในชุมชน  ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้   จึงเป็นเรื่องของแต่ละคน  กลุ่ม  หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่  ได้นำเอาประสบการณ์  ข้อมูล  ข่าวสารที่ตนเองมีอยู่ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่น  และนำไปสู่กระบวนการจัดการที่เป็นรูปธรรม                สิ่งที่ได้รับจาการเรียนรู้ในโครงการมหาลัยชีวิต เรื่อง    การจัดการ  การวางเป้าหมายและแผนชีวิต  ทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำข้อมูลทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในครอบครัว  ข้อมูลจากชุมชนหรือท้องถิ่น  ตลอดจนข้อมูลจากภายนอก  เช่นการได้ใช้งานเกี่ยวกับ  INTERNET ,  E-Mail ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องสัมพันธ์กับโลกภายนอก  ความสัมพันธ์เหล่านั้น  ส่วนหนึ่งจะส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร   ที่มุ่งเข้าหาตัวทุกวัน  และได้นำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นองค์ความรู้และนำเอาความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  เช่นการค้นหาความรู้  การทำระบบบัญชีครัวเรือน  การทำแผนงบประมาณ  การทำตารางเวลาให้รูจักเป้าหมายของตัวข้าพเจ้าเอง  และที่สำคัญทำให้ข้าพเจ้ารู้จักวิธีคิดของผู้อื่น  ได้นำเอาความรู้จากผู้อื่นมาประยุกต์ใช้กับตัวข้าพเจ้าเอง  รู้จักวิธีคิดของกลุ่มคน  วิธีการปฏิบัติ  วิธีให้คุณค่า  ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมกับเป้าหมายของชีวิตที่ได้วางไว้  อีกทั้งยังทำให้ทราบว่า   ความรู้ในแต่ละคน   แต่ละครอบครัว  แต่ละชุมชน   เป็นความรู้ที่หยิบยืมกันไม่ได้   เช่นเดียวกัน  ในสังคมไทยไม่สามารถหยิบยืมเอาความรู้ของสังคมอื่น ๆ มาใช้กับสังคมไทยได้  เพราะสังคมอื่น  อาจมีสภาพความแตกต่างไปจากสังคมไทย  ความรู้ที่เกิดขึ้นก็ต่างกัน   เพราะการหยิบยืมความรู้ระหว่างสังคม   ระหว่างชุมชน   ระหว่างครอบครัวนี้ทำไม่ได้   แต่สิ่งที่ทำได้คือ   การแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการนำเอาความรู้ของคนอื่น  ครอบครัวอื่น   ชุมชนอื่น  หรือสังคมอื่นมาเป็นพื้นฐาน  หรือเป็นตัวอย่างในการศึกษาเรียนรู้  และสร้างความรู้สำหรับครอบครัวและชุมชนของเรา                การรู้จักการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาจากการเรียนรู้ที่ได้  ทำให้ข้าพเจ้ารู้ในสิ่งที่ควรรู้  ได้ค้นพบและรู้จักตนเอง  รู้จักรากเหง้าและเอกลักษณ์ของตนเอง  รู้จักศักยภาพและเอกลักษณ์ของตนเอง  สถานภาพความเป็นอยู่  รายรับ  การออม  รายจ่าย  หนี้สิน การวางแผนงบประมาณ  และการจัดการเวลาและเป้าหมายในชีวิต รู้จักปัญหาที่กำลังประสบอยู่  รู้จักโลกที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น  ให้ข้าพเจ้ามีความรู้เท่าทันในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพและแก้ปัญหาของตนเอง  รู้จักวิธีการวางแผนชีวิตของตนเอง  เพราะต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้  เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการวางเป้าหมายและการทำแผนชีวิตต่อไป  ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชา  การจัดการ  การวางเป้าหมายและแผนชีวิต  จะไม่ประความสำเร็จได้เลยถ้าตัวเราไม่รู้จักเอาใจใส่  ตั้งใจ  และเชื่อมั่นในตนเอง  ฉะนั้นหากมีความตั้งใจที่จะทำแล้วรับรองได้ว่าความสำเร็จก็จะไม่ไกลเกินเอื้อม. กระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด  คือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจากประสบการณ์ของชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สบาย สบาย

คำสำคัญ (Tags)#โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

หมายเลขบันทึก: 153935, เขียน: 16 Dec 2007 @ 12:36 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 04:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)