การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการในการทำงาน

วงจรประกันคุณภาพ

วันนี้เป็นวันที่สอง (10 ก.พ. 49) เป็นวันที่สองของรอบที่สองของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ทุกคนได้ศึกษาร่วมกันในการหาวิธีการทำงานกับรูปแบบของการปฏิรูปการบริหารราชการยุคใหม่

อย่างไรก็ตาม ด้วยภารกิจหลาก ๆ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเป็นประธานของสำนักงานได้ แต่ก็ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยนำตัวอย่างที่ได้ศึกษาไว้แล้วนำขึ้นสู่ชุมชนการเรียนรู้แห่งนี้

ตกเย็นแล้วยังไม่เห็นกรณีศึกษาใด ๆ ขึ้นชุมชน เลยต้องขอทำหน้าที่ในการยกตัวอย่าง

วงจรประกันคุณภาพพื้นฐานคือ PDCA  P ตัวแรกคือ วางแผน การวางแผนคงต้องรวมถึงการวางแผนในการใช้ทรัพยากร การจัดกระบวน หรือ ลำดับในการทำงาน และ การกำหนดระยะเวลาในการทำงาน ฯลฯ และ

            ปัญหาหลักที่พบในการตรวจ/ประเมินคุณภาพ คือ ไม่สามารถประเมินภาระงานได้ (ประเมินเป็น คนวัน/Mandays) ทำให้ต้องทบทวนว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรมีการสอนพื้นความรู้ในเรื่องของการบริหารโครงการหรือแผนงานหรือไม่

                ในศาสตร์ที่สอนอยู่จะเห็นว่าเรื่องของการบริหารโครงการเป็นปัญหาหลัก (วิทยาการคอมพิวเตอร์) การที่จะเป็นนักวิเคราะห์ระบบงานได้ นักศึกษาต้องเข้าใจกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ในบทเรียนมักจะให้แนวคิด หรือ ขั้นตอนกว้าง ๆ ให้นักศึกษา และ นักศึกษาก็ไปแตกเป็นงานย่อยเอง

                หลักสูตรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมศาสตร์ ก็มีรายวิชาที่สนับสนุน ศึกษาศาสตร์ การจัดเตรียมแผนการสอนตลอดรายวิชา ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่นักศึกษาต้องมีความรู้ ซึ่งในการวางแผนการสอนนักศึกษาก็ต้องประเมินจำนวนชั่วโมงที่สอนในแต่ละโมดูล (ไม่แน่ใจสายทางสังคมศาสตร์ จะมีการสอนรายวิชาเหล่านี้บ้างหรือไม่ ใครรู้ช่วยตอบที)

                ถ้าเกือบทุกหลักสูตรมีการเรียนการสอน ก็หมายความว่าการประยุกต์ใช้ผู้เรียนยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้ หรือ เรียกว่าขาดการประยุกต์ใช้งานนั่นเอง

                การจัดทำคำรับรอง ก.พ.ร. เที่ยวนี้มี KPI หนึ่งตัวที่เป็น KPI ใหม่ หน่วยงานต้องดำเนินงานเพื่อให้ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด จึงจะขอยกเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติภารกิจตามกลยุทธ์เพื่อการบริหารยุคใหม่  (โปรดติดตามต่อต่อไป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)