การออกแบบการเรียนรู้ แบบบูรณาการ หลักสูตรท้องถิ่นสู่…...

นวัตกรรมการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ

ชื่อนวัตกรรม การออกแบบการเรียนรู้ แบบบูรณาการ หลักสูตรท้องถิ่นสู่…...                     
                              “ชุมชนคนเข้มแข็งบ้านคอกช้างพัฒนา”

สนองตอบกลยุทธ์ที่ 2

จุดประสงค์ เพื่อทำความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึก ในการรักถิ่นฐานบ้านเกิดของนักเรียน  
แรงบันดาลใจ และแนวคิดหลักในการออกแบบงาน
                    ดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในรูปของการบูรณาการแบบรวมชั้น  เนื่องจากโรงเรียนบ้านคอกช้าง
พัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น จึงได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้แบบรวมชั้น

วิธีการ / วิธีปฏิบัติจนทำได้ประสบความสำเร็จ
1. ศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนและชุมชนเพื่อหาแนวทางในการ  
 จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสู่…...“ชุมชนคนเข้มแข็งบ้านคอกช้างพัฒนา”      
2. วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนการสอนแบบรวมชั้น
3. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำนวัตกรรมที่เป็น
หลักสูตรบูรณาการที่สถานศึกษาได้จัดทำขึ้นสู่การปฏิบัติ
4. ออกแบบนวัตกรรมโดยการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักสูตรท้องถิ่น “ชุมชนคนเข้มแข็งบ้านคอกช้างพัฒนา” ตั้งแต่ ป.1 – ป.6  ซึ่งได้กำหนด
หน่วยการเรียนรู้ดังนี้
   หน่วยการเรียนรู้   อาชีพในชุมชน
   หน่วยการเรียนรู้   ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
   หน่วยการเรียนรู้   มากมีวัฒนธรรม
   หน่วยการเรียนรู้   สัมพันธ์สิ่งแวดล้อม
                                   5. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามสภาพจริงตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

     5.1 ชี้แจงความรู้พื้นฐานเบื้องต้น และกำหนดภาระงานในการเรียนรู้
     5.2 เรียนรวมเป็นกลุ่มใหญ่ (รวมช่วงชั้น) โดยในกลุ่มใหญ่แยกเป็น
    5.2.1 กลุ่มย่อยเป็นรายชั้น
    5.2.2 กลุ่มย่อย 4  - 6 คน
     5.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้
    5.3.1 กำหนดประเด็นปัญหา
    5.3.2 การวางแผนร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน
    5.3.3 การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
    5.3.4 การนำเสนอผลงานที่หลากหลาย
  5.4 ประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายชั้น
     5.5 สอนซ่อมเสริม

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าประสบความสำเร็จ
   1. โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบของเขตตรวจราชการที่ 6 และ 7
   2. โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบสองจาก สมศ. เป็นโรงเรียนแรกของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
   3. เป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้งในและนอกเขตพื้นที่

ชื่อผู้นำเสนอ  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา
   309  หมู่ 9   ตำบลหนองพลับ  อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 7

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 150560, เขียน: 30 Nov 2007 @ 17:18 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 23:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)