การใช้ Knowledge Management ของบริษัท Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของยุโรปผลิตรถยนต์ชื่อดังต่างๆ เช่น   Audi, Bentley, Bugatti and Lamborghini
ในบทความได้กล่าวถึงสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ คู่แข่งขันแต่ละรายก็มุ่งที่จะทำการ ปรับปรุงประสิทธิภาพของคนงาน  ลด Cycle time  และลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งทุกวันนี้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์นั้นก็มีกระบวนการต่างๆที่ยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น ตามความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น production

ordering system,the production assembly system และ finally to the logistics system ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีเรื่องของต้นทุนการผลิตนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย Dr. Martin Hofmann, VW’s Group Executive Director ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการองค์ความรู้นั้นจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในโลกอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ "We need knowledgeable workers who can focus their energies on high-value activities and driving new efficiencies, spending as little time as possible seeking and wading through information."Dr. Martin Hoffman, Group Executive Director for Purchasing Process and Information Management, Volkswagen AG

ด้วยวิสัยทัศน์ของ  Hoffman นั้นทำให้  Volkswagen ได้กลับมามองที่พื้นฐานของการดำเนินงานที่แท้จริงว่าต้องทำการใช้ข้อมูลสาระสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน "the root of business processes is the use of information to trigger action" จึงจำเป็นต้องมีการหาเครื่องมือมาช่วยเสริมในการทำ KM เพราะก่อนการทำสิ่งอื่นใดนั้นการจัดการด้านข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันจะนำมาซึ่งการตัดสินใจด้านต่างๆ นั่นเป็นที่มาของการร่วมมือกับบริษัท IBM ในการนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการด้านฐานข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจนั้นถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนานั้นมีทั้งในส่วนของการประสานข้อมูลการ ลูกค้า Supplier และตลอดไปจนถึงภายในองค์กรด้วยกันเอง

ส่วนประกอบหลักของการพัฒนาในครั้งนี้ประกอบด้วย
Software:
IBM WebSphere® Application Server
IBM WebSphere Portal
IBM WebSphere Business Integration
IBM WebSphere MQ
IBM WebSphere Edge Server
IBM DB2® Universal Database™
IBM Tivoli® Access Manager

Servers:IBMxSeries®

Services:
IBM Business Consulting Services
IBM Software Group
IBM Böeblingen Development Laboratory

 จากการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้ Volkswagen สามารถเพิ่มเป้าหมายของการผลิตได้มากขึ้นอีก 20%  พนักงานและ Supplierใช้เวลาน้อยลงในการหาข้อมูล  ทำให้สามารถมีเวลาปฏิบัติการในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น   ด้วยระบบนี้บริษัทเล็งเห็นว่าสามารถเติมเต็มด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภาพในและภายนอกบริษัท  การลด order-to-delivery cycles  รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณท์ที่รองรับตลาดและความต้องการในอนาคต

 

บทวิเคราะห์
 จากบทความข้างต้นนี้ทำให้เห็นว่าการจัดการด้านข้อมุลที่เป็นประโยชน์นั้นถือเป็นเรื่องหนึ่งของการจัดการองค์ความรู้  โดยกระบวนการของบริษัท Volkswagen ในการนำ KM เข้ามาใช้นั้นเริ่มต้นจากมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญซึ่ง Dr. Martin Hofmann, VW’s Group Executive Director ที่เล็งเห็นว่าการจัดการความรู้และข้อมูลที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพนั้นเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานทางธุรกิจทั้งหลาย  ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่าง IBM ที่จะมาช่วยวางระบบสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวให้สามารถนำมาใช้จริงๆได้ และนำมาซึ่งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน และพัฒนาผลิตภัณท์ได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ในบทความนี้นั้นถือว่าเป็นการดีที่ผู้บริหารมีแนวคิดให้ความสำคัญกับการจัดการ KM ซึ่งตัวของผู้บริหารเองนั้นสามารถเป็นผู้ผลักดันให้การดำเนินการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าการที่ Volkswagen นั้นเลือกที่จะให้ IBM เข้ามาช่วยในการดำเนินการครั้งนี้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า Volkswagen นั้นมีเงินทุนเพียงพอต่อการพัฒนาระบบในครั้งนี้ ซึ่งหากว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นั้นจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะปัญหาข้อจำกัดทางด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  เพราะคงไม่เป็นการดีแน่หากจะทุ่มอะไรที่เกินขีดจำกัดของตนเอง ฉะนั้นอาจจะต้องหาทางเลือกอื่นๆที่ให้ผลดีรองลงมาและไม่ต้องเสียงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนามากจนเกินไป

ที่มา Web link: http://www-306.ibm.com/software/success/cssdb.nsf/CS/MNEY-5XSNBF?