ได้อะไรจากอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน


ก้าวแรกการทำงานวิจัย

    ผู้เขียนได้อะไรจากอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน  ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2550  (ช่วงที่  1)  บ้าง   

      IRDA  ได้เชิญ รศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มาเป็นวิทยากรประจำโครงการ  อาจารย์พูดตลกและเข้าใจง่าย  บ้างช่วงผู้เขียนเองก็แอบหลับไปบ้าง เพราะฤทธิ์ยาลดน้ำมูก ทำให้ง่วง อิอิ  อาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิจัยสถาบันซึ่งอาจารย์บอกว่า 

     วิจัยสถาบัน  คือการค้นหาความจริงด้วยวิธีการที่เป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  องค์สถาบัน  เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนา  ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันนั้นๆ  และได้ยกตัวอย่างหัวข้อวิจัยสถาบัน รายละเอียดตาม http://gotoknow.org/blog/nulow-oil/148648        

     หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง  (ผู้เขียนแอบไปซื้อลูกอมอมแก้ง่วง อิอิ)  มีวิทยากรประจำกลุ่มวิจัยคือ  อ.สิริพร  ปาณาวงษ์  ได้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิจัยสถาบันและการเขียนโครงการวิจัย แล้วอาจารย์ก็ให้ผู้เข้าอบรมได้คิดหัวข้อพอดีอาจารย์ให้คิดในหัวความคิดผู้เขียนกำลังคิดว่าจะทำวิจัยเกี่ยวกับหน่วยวิจัยหรือห้องอ่านหนังสือฯดี  เพราะรับผิดชอบ 2  งาน  แต่สุดท้ายเรื่องที่อยู่ในความคิดจะเป็นงานห้องอ่านหนังสือหัวข้อที่คิดได้จะมี

 1. ศึกษาสภาพปัญหาในการดำเนินงานของบรรณารักษ์ห้องอ่านหนังสือแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. ความต้องการทรัพยากรสารนิเทศภายในห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

     จากนั้นก็เดินไปปรึกษาอาจารย์สิริพรให้แนะนำ  ว่าควรเลือกหัวข้อไหนเหมาะสมที่สุด  อาจารย์สิริพร  แนะนำว่า  ถ้าเลือกข้อ1  เรารับทราบผลที่ได้  แต่เป็นเพียงแค่รับทราบเท่านั้น  ไม่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้  ซึ่งจะเป็นไปได้ยากต่อการนำมาแก้ปัญหา  เพราะว่ามันเป็นภาพรวม  แต่ถ้าระหว่างข้อ  2  กับข้อ  3 

     ข้อ 2  น่าจะดีที่สุด  เพราะว่าสามารถนำมาแก้ไขและพัฒนาในคณะของเราได้โดยตรง  โดยนำผลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารให้รับทราบ        

     มาถึงตรงนี้ผู้เขียนเองก็มานั่งคิดเค้าโครงการวิจัย(ตามแบบฟอร์มที่อาจารย์ให้มา)  มีดังนี้         

     บทที่  1  บทนำ               

     ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย            

     วัตถุประสงค์การวิจัย               

     สมมติฐานการวิจัย  (ถ้ามี)               

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ               

     ขอบเขตของการวิจัย 

          -         ประชากร  

          -         กลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา

          -         ตัวแปรต้น

          -         ตัวแปรตาม

          -         เนื้อหา

          -         ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

          -         นิยามศัพท์เฉพาะ

     บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง       

     งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง               

          งานวิจัยในประเทศ               

          งานวิจัยต่างประเทศ

     บทที่  3  วิธีดำเนินการวิจัย       

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

          -         ประชากร

          -         กลุ่มตัวอย่าง

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

     การเก็บรวบรวมข้อมูล

     การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิจัย        

     พอผู้เขียน เขียนเรียบร้อย (ยกเว้นบทที่  2  ยังไม่ได้เขียน เอาไว้ไปค้นคว้านอกรอบ  อิอิ)  ก็เอาไปให้อาจารย์สิริพรช่วยดู  อาจารย์บอกว่าใช้ได้         

     ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงแค่ 1  วัน  ผู้เขียนเองก็ดีใจที่สามารถคิดหัวข้อโครงการวิจัยและเขียนโครงการวิจัยออกมาได้โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ  ถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกของผู้เขียนด้านการทำวิจัย    

       

หนักใจ

แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนหนักใจที่ก็คือ ไม่มีประสบการณ์ในด้านการทำวิจัยมาก่อนเลย

เบาใจ

แต่ที่เบาใจก็คือ  ดีใจที่  IRDA  ได้จัดโครงการนี้ขึ้น  อย่างน้อยเวลาเรามีปัญหาอะไร  ก็มีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิค่อยช่วยชี้แนะเราให้ทำวิจัยได้ถึงที่ฝันได้  อิอิ  เผลอๆ  อาจจะมีชื่อผู้เขียนอยู่ในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่  4  ก็ได้  อิอิ  จะพยายามนะคะ  เพื่อมหาวิทยาลัยของเรา

หมายเลขบันทึก: 148693เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2007 16:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 สิงหาคม 2019 21:13 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

ได้เข้าร่วมอบรมเหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีรึป่าว เพราะไม่เคยทำเหมือนกัน ขนาดให้คิดหัวข้อวิจัยยังคิดไม่ค่อยจะออกเลย อิอิ แต่ก็สู้สู้

 • ในความคิดวิจัย ก็ยากเหมือนกันนะ
 • แต่อ่านๆจากที่เขียนนี่แล้วก็เรื่องใกล้ตัวเราทั้งนั้น
 • หัวข้อที่ทำก็น่าสนใจดีนะ
 • ที่ฝ่ายวารสารฯ ของหอสมุดกลางเองก็ทำ เรื่องความต้องการใช้วารสารของผู้ใช้บริการเหมือนกัน
 • ยังไงก็สู้ๆนะจ้ะ ....!!

สู้ต่อไป ประเทศไทยจงเจริญญญญญญญญญญญญญ

 ขอให้นักวิจัยทำหน้าที่ต่อไปเพื่อวิทยาการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศต่อไป

 • ขอเป็นกำลังใจให้ทำวิจัยสถาบันจนเสร็จนะครับ
 • นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 รออยู่นะครับ ยังไงก็ต้องนำเสนอให้ได้นะ
 • ในการอบรมช่วงต่อๆ ไปก็จะมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะครับ พยายามมาให้ได้ละกันนะครับ
 • สู้ๆๆๆ
 • ขอให้ chada@dent   หรือ  โอ๋  สู้ๆ  นะ  เพราะไงเราก็อยู่สายเดียวกัน  อิอิ
 • ขอบคุณคุณแก่นจัง  ถ้าต้องการข้อมูลบางครั้งคงต้องขอความช่วยเหลือนะค่ะ  เพราะว่าคุณแก่นจังอยู่หอสมุด อาจมีข้อมูล  ว่างๆจะไปหานะจ๊ะ
 • ขอบคุณ  คุณสุกนกานต์ และ  คุณสาทิตย์ค่ะที่ให้กำลังใจ  จะพยายามทำให้ได้ค่ะ  สู้ๆ
เป็นกำลังใจให้อีก 1 แรงใจค่ะ
กำลังใจเยอะแล้วนิ งั้นไม่ให้และ อิอิ
ล้อเล่นน่า รู้สึกว่าบรรณารักษ์คณะนิติฯ นี่ไฟแรงจังเลยนะ ไงก็พยายามเข้าล่ะ เด๋วแอบส่ง(กำลัง)ใจไปให้  555
 • ขอบคุณกำลังใจจาก Weaweye 
 • ขอบคุณคุณนิติกรอัตรส่วนไขมันสูง  ที่อุตส่าห์แวะเข้ามาทักทาย  ถึงแม้ว่างานจะเยอะสักแค่ไหน  ก็ปลีกเวลามแสดงความคิดเห็นให้
 • ฉันมาช้าไปหรือเปล่า
 • อิอิ ตอนนี้ก็นั่งคิดเรื่องอยู่ปวดหัวนะเนี่ย
 • แต่ก็ต้องสู้
 • เน้อ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท