ทุนการศึกษา...ขวัญและกำลังใจ

ขวัญและกำลังใจ

บ่ายวันนี้  มีพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยท่านอธิการบดี  ศ.เกี่ยรติคุณ  สุมนต์   สกลไชย  เป็นประธานในพิธ๊มอบทุนจำนวน  542  ทุน วงเงินรวม  1 ล้านบาท  ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการดังกล่าว  แม้ว่าจะไม่มากนักแต่ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่สำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างชั้นผู้น้อย  เรื่องขวัญและกำลังไจเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าปัจจัยอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบราชการแบบไทยๆ  บรรยากาศของงานดังในภาพ

มอบทุนการศึกษา

บรรยากาศ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)