ไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 ศูนย์บริการวิชาการ กำหนดให้บุคลกรศูนย์ฯ ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2549 ครั้งที่ 1(1 ตค.48-31 มีค.49) แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการประเมิน ประกอบด้วย

กลุ่มหัวหน้างาน ได้แก่

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสายสนับสนุน (สำหรับหัวหน้างาน)

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสายสนับสนุน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

3. หลักเกณฑ์การให้คะแนน

4. คู่มือแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสายสนับสนุน

5. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสายสนับสนุน

6. แบบประเมิน -49(1)

7. ฟอร์มประเมิน 1-49

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่

1. แบบประเมิน -49(1)

2. ฟอร์มประเมิน 1-49

3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสายสนับสนุน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การประเมินตามสายการบังคับบัญชา ได้แก่

            1.1 การมาปฏิบัติงาน 10 คะแนน

            1.2 ผลงาน 80 คะแนน

            1.3 คุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 10 คะแนน

ส่วนที่ 2 ประเมินเพื่อนร่วมงาน 360 องศา  100 คะแนน

รวมส่วนที่ 1 + 2 = 200 คะแนน / แบ่งเป็นสัดส่วน  60/40

ศูนย์บริการวิชาการ จะดำเนินการประเมินและรวบรวมส่งกองการเจ้าหน้าภายใน 17 กพ.49