ร่างแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง (1) : วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์


ขอเชิญชวนให้สมาชิก G2K แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ต่อร่างแผนที่เดินทางข้างล่างนี้

ร่างแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผลจากการประชุมระดมสมอง 3 ครั้ง (แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 70  คน)  และจากการทำงานเสริมของคณะนักวิจัย รวมทั้งการต่อยอดจากงานศึกษาอื่นๆของคณะทำงาน

สมาชิก G2K หลายท่าน มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อแผนที่ดังกล่าว จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

ขอเชิญชวนให้สมาชิก G2K แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ต่อร่างแผนที่เดินทางข้างล่างนี้ค่ะ  (ดึงมาเฉพาะบางส่วนค่ะ)

  

วิสัยทัศน์

 ประเทศไทยมีสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางพอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ทำให้อยู่ดีมีสุข          ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  มีความสมดุลของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม มีความมั่นคงทางสังคม มีความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวะก้าว 20 ปีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปีที่ 1- 5           

สร้างพื้นฐานสามห่วงสองเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง:  เพื่อสถาบันครอบครัว  ชุมชน  องค์กร เข้มแข็งโดยสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในและปรับโครงสร้างภายนอกให้เอื้อ

ปีที่ 6-10           

ขยายผลเพื่อสร้างสังคม เศรษฐกิจที่เป็นธรรม การเมืองเพื่อ ประชาชนและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 

ปีที่ 11-15         

พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

ปีที่ 16-20         

สู่สังคมเป็นสุข มีภูมิคุ้มกันและสมดุลในทุกมิติ 

 

ยุทธศาสตร์ 5 ปีแรก

 1.     ยกระดับคุณธรรมในสังคม โดยสร้างวัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมองค์กร และธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐ

2.     สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.     พัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายให้เข้มแข็ง

4.     ส่งเสริมการเมืองแบบมีส่วนร่วมและการเมืองท้องถิ่นแบบสมานฉันท์

5.     ฟื้นฟูทรัพยากร การจัดการขยะและมลภาวะ

6.     ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจสังคมและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ

หมายเลขบันทึก: 147591เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2007 12:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 พฤษภาคม 2012 14:21 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท