กรณีศึกษา Ciba Vision กับการปรับองค์กรเพื่อการเติบโต

Ciba Vision

กรณีศึกษา Ciba Vision กับการปรับองค์กรเพื่อการเติบโต
Ciba Vision เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของ Ciba Geigy ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่แห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์
โดยบริษัท Ciba Vision มีความสามารถในด้านธุรกิจการขายคอนแทกต์เลนส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ให้กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตา และกลุ่มลูกค้าทั่วไป
ในปี 1987 เมื่อ Johnson&Johnson ได้วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่คือ คอนแทกต์เลนส์ชนิดใช้แล้วทิ้งออกสู่ตลาด
ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายคอนแทกต์เลนส์แบบเดิมของ Ciba Vision เป็นอย่างมาก
บริษัทจึงได้ตระหนักดีว่า ถ้าบริษัทไม่สามารถวางตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ต่ออุตสาหกรรม
สู่ท้องตลาดแล้ว บริษัทจะต้องประสบกับยอดขายและผลกำไรที่ตกต่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงมิได้เลย
ในช่วงปี 1991 Ciba Vision จึงได้ริเริ่มโครงการค้นคว้าวิจัยจำนวน 6 โครงการ
พร้อมด้วยการปรับรูปแบบขององค์กร โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากร
ได้มีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ อันนำไปสู่ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ขององค์กร
 ซึ่งสรุปได้เป็นหลัก 6 ประการ ดังนี้
1. สนับสนุนความปรารถนาส่วนตัวของพนักงาน แต่ยังคงมุ่งความสำเร็จในเป้าหมายด้านการเงิน
2. สร้างความท้าทายควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นในดัวพนักงาน
3. กระตุ้นความคิดริเริ่มในตัวบุคคล โดยดำรงรักษาวิสัยทัศน์ร่วมกันไว้
4. กระตุ้นให้เกิดความหลากหลายในความคิด แต่ยังคงสร้างทีมงานที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
5. เรียนรู้จากอดีต แต่มุ่งเสาะหาเขตแดนใหม่ขององค์ความรู้
6. สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ
ซึ่งผลจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ในช่วงเวลา 5 ปีต่อมา Ciba Vision สามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยได้มีการบุกเบิกกรรมวิธีใหม่ในการผลิตเลนส์
ที่สามารถลดต้นทุนได้อย่างมากมาย         ทำให้Ciba Vision ยังสามารถครอบครองส่วนตลาด
ในบางส่วนที่เคยเป็นของ Johnson&Johnson ได้ด้วยเช่นกัน ....

จากกรณีศึกษาข้างต้น  คิดว่าความสำเร็จขององค์กรเกิดจากการนำกระบวนการ KM มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดย 
1. บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความต้องการของพนักงาน และใช้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงจูงใจพนักงาน 
 Ciba Vision ได้ทบทวนปรับระบบการจูงใจพนักงานที่ใช้อยู่ โดยเปลี่ยนไปสู่การพิจารณาการ
ให้รางวัลแก่บุคลากรระดับผู้บริหาร โดยอ้างอิงกับผลการดำเนินงานโดยรวมทั่วทั้งบริษัทเป็นหลัก
แทนที่จะอ้างอิงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยธุรกิจที่รับผิดชอบอยู่เท่านั้น
2.  Ciba Vision ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร  คือ "Healthy Eyes for Life"
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือร่วมกันของทุกคนในองค์กร  มีผลทำให้ทุกคนเกิดความพยายามในการค้นคว้า
วิจัยสิ่งใหม่ ๆ เพื่อองค์กร  อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดไปสู่พนักงานในทุก ๆ ส่วนของบริษัทในการสร้าง
แนวทางดำเนินงานร่วมกันและยึดถือเป็นค่านิยมร่วมกันทั่วทั้งองค์กร     ทำให้สามารถช่วยป้องกันการแบ่งแยก
ของส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กรได้   ( " สร้างหัวปลาร่วมกัน " )
3. บริษัทพยายามหาแนวทางในการดึงความรู้    ความสามารถที่มีอยู่ในตัวของพนักงาน ( Tacit knowledge )
เช่น  มอบหมายให้ทำงานที่ท้าทายความสามารถ  เพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มของพนักงานและดึงความรู้ ความสามารถ
ที่มีอยู่ในตัวของพนักงานออกมาอย่างเต็มที่   เป็นต้น 
4. นำความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นขุมความรู้ในองค์กร ( Knowledge asset ) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา
งานในองค์กรต่อไป


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  http://www.cibavision.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM&Michael-catความเห็น (0)