KM & XEROX

KM เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของความสำเร็จ

       จากการที่เราได้อ่าน Case Study ของหลาย ๆ บริษัท พบความจริงอย่างหนึ่งคือ บริษัทที่ประสบความสำเร็จนั้นล้วนแล้วจะเป็นบริษัทมีการนำ KM ไปใช้ในองค์กร ทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ อย่างที่ดิฉันได้อ่าน Case Study ของ Xerox Corporation  ซึ่งถือเป็นบริษัทที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มองเห็นได้ชัดว่า Xerox Corporation มีนำ KM มาใช้จัดการภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมเครื่อง มีการจดบันทึกแล้วเก็บไว้เพื่อเป็นคลังความรู้ ในการซ่อมครั้งต่อไปหรือสำหรับพนักงานใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถอ่านจากบันทึกได้ นอกจากนี้ก็มีการจัดทำ Electronic database มาใช้ในการเก็บความรู้และวิธีการแก้ปัญหา และใช้ระบบ Intranet ในการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างรวดเร็ว และทันกับความต้องการใช้ มีการ Share ความรู้กันในองค์กรหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งจากการที่ Xerox ให้ความสำคัญกับ KM นี้ส่งผลให้ Xerox นั้นสามารถลดต้นทุนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ถึง 5 - 10 % และช่วยลดต้นทุนทางด้านชิ้นส่วนทดแทนได้ถึง 10 ล้านดอลล่าร์ และสามารถบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในบริการของ Xerox ส่งผลให้ Xerox เป็นผู้นำในธุรกิจประเภทนี้

         ดิฉันอยากให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละหน่วยงานทำตัวเป็นคุณเอื้อ ให้ความสำคัญกับการจัดการ KM ในองค์กร และให้มองค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นต้นทุนในการดำเนินงานที่มันจะต้องเกิด แต่มันจะส่งผลให้เกิดรายได้กับองค์กรในอนาคตอย่างมหาศาล 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน oil KM MBAความเห็น (0)