จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานของ นศ. ยพ. 4 เมื่อวันที่ 1-4 กพ.49 นั้น กระผมมีความประทับใจหลายสถานที่ แต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือ การที่ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ภายในสวนจิตรฯ พบว่า  เป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริงๆ  จากการที่ได้ศึกษาจากเอกสาร และภาพยนต์  หรือข่าวในพระราชสำนัก  ก็รู้สึกประทับใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  แต่เมื่อได้ไปเห็นกับตาแล้ว พบว่า  โครงการในพระองค์ที่สวนจิตรฯ  นี้พระองค์ท่านทรงชี้ให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยภาพที่มีอยู่ในพระองค์  ทรงดำเนินการทุกอย่าง อย่างเป็นขั้นตอน โดยการนำเอาปัญหาที่ได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรตามสถานที่ต่างๆ แล้วนำมาศึกษาวิจัยทดลอง จนสำเร็จและแน่ใจแล้วจึงนำออกเพยแพร่  จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านมีการเน้นการนำไปใช้ประโยชน์อย่างค้มค่าจากวัสดุที่เกิดจากการผลิต  ยกตัวอย่างเช่น แกลบจากโรงสีข้าวที่นำมาอัดเป็นถ่านใช้ทำเชื้อเพลิงได้ต่อไป นับว่าเป็นบุญตาที่ได้มีโอกาสเช่นนี้  รู้สึกประทับใจมากๆ