การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนเกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นความท้าทาย ของนักเทคโนโลยีการศึกษาอย่างยิ่ง

ได้เวลานำงานวิจัยที่เคยทำไว้ มาเผยแพร่แล้วครับ งานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ในโอกาสวันครูโลก

มีบทคัดย่อดังนี้ครับ

สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนเกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  เป็นความท้าทาย   ของนักเทคโนโลยีการศึกษาอย่างยิ่ง  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ  การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ผ่านเกณฑ์ประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบ     สารสนเทศ  โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น  3  ขั้นตอนคือ  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบ       สารสนเทศ  พัฒนาระบบสารสนเทศ  และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ  กลุ่มตัวอย่าง     ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นิสิต  ระดับบัณฑิตศึกษา  ที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  315  คน  โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาสภาพปัญหา  และความต้องการ  จำนวน  240  คน  ทดลองใช้ระบบสารสนเทศและศึกษาความพึงพอใจ  จำนวน  75  คน    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จำนวน  3  ชนิด  ได้แก่  แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ  ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  ใน  3  ระบบ  ได้แก่  ระบบงานที่สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร  ระบบงาน    ที่สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร  ระบบงานที่สนับสนุนงานบริหารสำนักงาน  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  ซึ่งถามหลังการใช้ระบบสารสนเทศ  3  ระบบเช่นเดียวกัน  แบบประเมินระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านเนื้อหา  ด้านระบบสารสนเทศ  ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และระบบสารสนเทศงานวิชาการ  ที่พัฒนาขึ้นจากระดับความต้องการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
       1.  การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพบว่า 
   1.1  สภาพปัญหาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีปัญหารายด้าน   ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ  ด้านระบบงานที่สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร   ด้านระบบงาน   ที่สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร  และด้านระบบงานที่สนับสนุนงานบริหารสำนักงาน  ตามลำดับ
   1.2  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิตมีความต้องการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยมีความต้องการรายด้าน  ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ  ด้านระบบงานที่สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร  ด้านระบบงานที่สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร  และด้านระบบงานที่สนับสนุนงานบริหารสำนักงาน  ตามลำดับ
  2.  ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ  ประกอบไปด้วยระบบงาน  3  ระบบงานใหญ่  คือ  ระบบงานที่สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร  ระบบงานที่สนับสนุน  ข้อมูลข่าวสาร  และ  ระบบงานที่สนับสนุนงานบริหารสำนักงาน
  3.  การประเมินระบบสารสนเทศ  โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง  3  ด้านโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมในระดับดี  เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือ  ด้านระบบสารสนเทศ      ด้านเนื้อหา  และด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  4.  ความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ  พบว่า  เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับ     มากที่สุด  นิสิตและอาจารย์มีความพึงพอใจในระดับมาก
 การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ระบบสารสนเทศงานวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  ตามความต้องการและสามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Management information technology-basedความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดีใจมากและยินดีที่ได้อ่านงานของอาจารย์ค่ะ เยี่ยมมาก ๆ ค่ะ

ขออนุญาตนำไปเป็นตัวอย่างในการอ้างอิงผลงานวิชาการของเพื่อนครูในวิทยาลัยนะคะ

ภณิชญา ชมสุวรรณ (พี่เจน)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย