เด็กพิเศษเรียนร่วม

  Contact

  เด็ก LD  

เด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์  ส่วนมากจะเป็นเด็กที่มีปัญหาในการเรียน  ไม่สามารถเรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการเรียน  ทำให้ครูหนักใจมาก

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับใครๆ

Post ID: 142356, Created: , Updated, 2012-02-11 21:14:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เด็ก ld

Recent Posts 

Comments (0)