การปลูกขิง การเตรียมดิน1.  ไถยกร่อง2.  ทำแปลง3.  หว่านปุ๋ยคอก การเตรียมพันธ์                                   ตัดเป็นข้อ   -  1  ตา ต่อ  1  ข้อ-  ชุบน้ำยาป้องกันเชื้อรา ขั้นตอนการปลูก-  ระยะห่างระหว่างแถว  60 70  เซนติเมตร-  ระยะต้นประมาณ  10 15  เซนติเมตร-  กลบดินถม-  ปกหน้าดินด้วยหญ้าคาพอประมาณ การดูแลรักษา-  เมื่อต้นขิงโต  ( สังเกตว่ามี  3  ใบ  ขึ้นไป )  -  ให้ปุ๋ยทางต้นโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ  ( มูลสัตว์ , ปุ๋ยคอก )-  ขิงออกหน่อประมาณ  4 5  หน่อ  ให้ปุ๋ยเร่งหัวพร้อมพรวนดิน-  พ่นยากันแมลงทุกระยะ  20  วัน  ( ด้วยสารชีวภาพ ) วิธีเก็บผลผลิต-  เมื่ออายุของขิงแก่เต็มที่แล้ว  ประมาณ  6   เดือน  ( ต้นหลุด )   ก็สามารถเก็บผลผลิตได้  ผลผลิตที่ได้ประมาณ  4,000 5,000  กิโลกรัม / ไร่ *********************************** โดย  นายสมบัติ    วังคีรี   เลขประจำตัวนักศึกษา  4930123108127