สื่อการจำตัวสะกดที่ตรงตามมาตราตัวสะกดทั้งแปดแม่

  เป็นสื่อ ที่คิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจำตัวสะกดไม่ได้ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ทางการอ่าน  เพราะจากการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลทำให้ทราบปัญหาการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออกของนักเรียนกลุ่มนี้คือ

1. จำตัวสะกดไม่ได้จึงทำให้จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้

    นักเรียนกลุ่มนี้สติปัญญาไม่ดี  สมาธิสั้น ความสนใจมีน้อย

   คำว่า (  กาน ) เขาไม่เข้าว่า  ทำไม  เอาตัว  ก  มาใส่  สระอา แล้วเอาตัว (น) มาใส่แล้วทำไม่อ่านว่า  กาน  พวกเขาไม่เข้าใจ  แต่นักเรียนที่มีปัญญาเลิศเท่านั้นที่อ่านได้เพราะอาศัยความจำ พวกเขามีความจำดี  และสามารถเอาไปเทียบเคียงกับคำอื่น สามารถอ่านได้  แต่จะมีสักกี่คนที่มีความจำดีและมีความตั้งใจเรียน  แต่อีกส่วนหนึ่งที่ยังสงสัยและไม่เข้าใจที่มีแต่ คำว่า  ทำไม.......แต่ครูส่วนใหญ่เหมาเอาว่าเด็กพวกนี้  โง่ .. สอนอย่างไรก็ไม่เข้าใจ ทำให้เสียเวลา..  แล้วก็ถูกปล่อยไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลย  สุดท้ายก็โทษที่เด็ก  โทษบรรพบุรุษ.....หรือโทษหลักสูตร...

   ปัญหาการอ่าน แท้ที่จริงเกิดจากครูมากกว่าเด็ก  ครูไม่เข้าใจปัญหาของเด็ก  และไม่คิดที่จะแก้ปัญหาเด็กมากว่า  ครูสนใจแต่เด็กที่มีความพร้อม  มุ่งพัฒนาเด็กพวกนี้เพื่อเอาผลงานของตัวเองโดยลืมภาระหน้าที่หลักของครู

2. จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้จึงทำให้แจกลูกสะกดคำไม่ถูกต้อง

เช่น  ก  -  า  -  น -  กา

         ก  -  า  -  น -  กา ด

         ก  -  า  -  ด -  กาง

สาเหตุเกิดจากจำเสียงตัวสะกดไม่ได้จึงแจกลูกสะกดคำไม่ถูกต้อง

การแก้ปัญหาโดยฝึกให้นักเรียนเข้าเสียงมาตราตัวสะกด 

ให้นักเรียนฝึกออกเสียงมาตราตัวสะกด  เช่น  แม่ กน  เมื่อประสม สระอา

ให้พูดว่า  แม่-กน-เสียง-อน-เสียง-อาน   หรือ แม่  กน  เมื่อประสระ  อิ  ก็ให้บอกว่า  แม่-กน-เสียง-อน-เสียง-อิน  และอื่นๆ

3. แจกลูกสะกดคำไม่ถูกต้องจึงทำให้อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

    แก้ปัญหาโดยให้ฝึกทักษะการอ่านคำตามเสียงมาตราตัวสะกดดังนี้

  "กาน"  บอกว่า  แม่-กน-เสียง-อน-เสียง-อาน-ก-อาน-กาน-กอ-อา-นอ-กาน

                            หมายเหตุ

สื่อรูปภาพในการแก้ปัญหาการจำตัวสะกดอยู่ใน  ไฟล์อัลบั้ม

แบบฝึกการอ่านคำโดยวิธีการแจกลูกสะกดคำอยู่ใน             นวัตกรรมการพัฒนทักษะการอ่านคำ  เผยแพร่ที่  google  แล้วพิมพ์คำว่า "ครูโหลสอนอ่านที่หนูรัก"  อยู่ใน  www.nongdonrogfar