รับสมัครข้าราชการสายพันธุ์ใหม่รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2
ขณะนี้สำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดรับสมัครข้าราชการสายพันธุ์ใหม่รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2549  โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ  ชื่อเป็นทางการคือ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.opdc.go.th  ในรุ่นที่ 1 มีผู้สมัครประมาณ 800 คน  ปฏิบัติงานจริง จำนวน 39 คน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)