หลักการให้เลือด

หลักการให้เลือด

การทดสอบความเข้ากันได้ที่ต้องทำก่อนมีการให้เลือด
       1 - การตรวจหาหมู่เลือด ทั้งของผุ้รับ (Receipt) และผู้ให้ (Donor) ประกอบด้วย
   - Cell grouping หรือ Direct grouping
     คือการเอาเม็ดเลือดแดงที่ต้องการทดสอบมาทำปฏิกริยากับซีรั่มมาตรฐานที่มี Anti-A และซีรั่มมาตรฐาน
     ที่มี anti-B อยู่ มาผสมกันและดูการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงในซีรั่มทั้งสองชนิด

   - Serum grouping หรือ Indirect grouping
     เป็นการตรวจหา anti-A  และ Anti-B ในซีรั่ม โดย
     การตรวจกับเม็ดเลือดแดงที่ทราบหมู่ที่แน่นอนทั้งหมู่ A, B , O ควรทำไปพร้อมกับแบบ cell grouping เพื่อเพิ่มการยืนยันหมู่เลือด ป้องกันการผิดพลาด
     เมื่อนำข้อมมูลการทดสอบทั้งวิธี cell grouping และ serum grouping มาแปลผลควรได้ผลตรงกัน
ตามตารางดังต่อไปนี้
Cell grouping
เม็ดเลือดทดสอบมาผสมกับ
Serum grouping
ซีรั่มไม่ทราบหมู่ผสมกับ
การแปลผลหมุ่เลือด
Anti-A
(สีฟ้า)
Anti-B
(สีเหลือง)
Cell gr.A Cell gr.B Cell gr.O  
+ - - + - หมู่เลือด A
- + + - - หมู่เลือด B
+ + - - - หมู่เลือด AB
- - + + - หมู่เลือด O
 หมายเหตุ + หมายถึงมีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง / - หมายถึงไม่มีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง

2. การตรวจความเข้ากันได้ของเลือดผู้รับและเลือดผู้ให้ (Cross matching)
         ถึงแม้ว่าการหาหมู่เลือดจากข้อ 1 พบว่าเป็นหมู่เลือด ABO หมู่เดียวกันแล้วก็ตาม แต่ก่อนการให้เลือด (Blood transfusion) ก็จำเป็นต้องทำ Cross matching หรือ compatibility test อีก เพราะผู้รับอาจมี แอนติบอดีย์ต่อหมู่เลือดอื่นที่เราไม่ได้ทำการทดสอบ โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับเลือดมาแล้วหรือหญิงที่ผ่านการ คลอดบุตรมาแล้ว การทำการทดสอบประกอบด้วย

 - Major cross matching
   คือการทดสอบระหว่างเม็ดเลือดแดงของผู้ให้(Donor) กับซีรั่มของผู้รับ (Receipt)
   เพื่อตรวจหาว่าในซีรั่มของผู้รับมีแอนติบอดีย์ต่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของผู้ให้ที่นอกเหนือไปจาก
   ABO antigen หรือไม่
 - Minor cross matching
          คือการทดสอบระหว่างซีรั่มของผู้ให้(Donor) กับเม็ดเลือดแดงของผู้รับ (Receipt) เพื่อตรวจว่าในซีรั่มของผู้ให้มีแอนติบอดีย์ต่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของผู้รับนอกเหนือไปจากระบบ ABO antigen หรือไม่
        
เลือดที่จะนำมาให้ผู้รับได้จะต้องไม่เกิดการจับกลุ่ม ตกตะกอน (hemaglutination) ใดๆ ทั้งสิ้นทั้งในส่วนของ major และ minor cross matching (นอกจากนั้นยังต้องมีการตรวจความปลอดภัยของเลือดที่จะให้อื่นๆอีกด้วยเช่น ต้องไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี / ซี   เชื้อไวรัสเอดส์   กามโรค VDRL อื่นๆที่อาจติดต่อได้เป็นต้น)

 
 - Indirect Coombs' test
       แม้ว่าจะไม่มีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงในการทำ cross matching แล้วก็ตาม ก็ยังมิได้หมายความว่า ในซีรั่มของผู้รับและในซีรั่มของผู้ให้จะไม่มีแอนติบอดีย์ดังกล่าวอย่างแน่นอน เพราะแอนติบอดีย์อาจเป็น ชนิดที่ไม่สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มก็ได้ สำหรับการทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพื่อหา incomplete antibody  ต่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง (ที่จะให้) ในซีรั่มของผู้รับ ด้วยการเอาซีรั่มผู้รับมาทำปฏิกริยากับเม็ดเลือดแดงของผู้ให้ก่อน ล้างเม็ดเลือดแดงที่ อบเข้าด้วยกันแล้ว  นำมาเติม Coombs' reagent  ลงไป ถ้ามีการจับกลุ่มของเม็ดเลือด แสดงว่าในซีรั่ม ผู้รับมี incomplete antibody ต่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงที่จะให้ หมายความว่าเลือดนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้เลือดดังกล่าวได้

 
   
   
   
        
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกครูมณีรัตน์

คำสำคัญ (Tags)#หลักการให้เลือด

หมายเลขบันทึก: 139187, เขียน: 16 Oct 2007 @ 20:07 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เด็ก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ToT?

สุชัย
IP: xxx.91.161.65
เขียนเมื่อ 

ของเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับชีวะและเคมี