ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงในทะเลสาบสงขลา

ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงในทะเลสาบสงขลา

ประกาศกระทรวงเกษตร
เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง
  โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจาณาเห็นว่า ในปัจจุบันยังมีผู้นำเครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกันกับเครื่องมือดังกล่าวทำการประมงในแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง รวมทั้งในอ่าวทะเล โดยมิได้รับอนุญาตจำนวนมาก อันเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง  กีดขวางการสัญจรทางน้ำ และทำให้ร่องน้ำทางเดินเรือตื้นเขิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยทั่วกันและยั่งยืนถาวรตลอดไป
             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32(2)  แห่งพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. 2490  รัฐมนตรีว่าการทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
                      1. ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกันทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร
                      2. ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทำการประมง ซึ่งได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
                      3. ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการทดลองค้นคว้าในทางวิชาการ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
              ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันปิดประกาศตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 เป็นต้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงG.807ความเห็น (0)