การจัดการความรู้ในสถานศึกษา

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา

             การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 ตัวอย่างกิจกรรมดำเนินการ   กิจกรรม  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้    

1.  องค์ความรู้

     -  มีระบบการจัดหาและรวบรวมความรู้

     -  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคว้าองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

    -  มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

    -  มีการสร้างองค์ความรู้หรือเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการการ เรียนรู้ของผู้เรียน

    -  พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

    -  พัฒนาบุคคล   องค์กร  ผู้ดำเนินงานในการจัดการความรู้

    -  พัฒนากลไก กระบวนการถ่ายทอดความรู้

     -  การสร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

    -  มีการบูรณาการใช้ความรู้เป็นฐานในการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่เหมาะสมกับการออกแบบการจัดการ เรียนรู้

2. หลักการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

    -   การศึกษาและการเรียนรู้เป็นกลไกสำคัญต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา

    -   การมีส่วนร่วมของบุคลากรและทุกคนในสถานศึกษา

    -  บุคลากรเป็นฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรในสถานศึกษาเป็นหลัก  

3.  ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาการจัดการความรู้    กิจกรรม  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

    -  บุคลากรมีกระบวนการกลุ่ม มีประเด็นปัญหาร่วมและมีกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

    -  มีการจัดการให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม     ของบุคลากรและทุกคนในสถานศึกษา

   -  บุคลากรและทุกคนในสถานศึกษา มีโอกาสเข้าถึงความรู้ มีการเรียนรู้ เกิดความคิดใหม่ ความรู้ใหม่    ทางเลือกใหม่ พลังใหม่ๆ ขึ้นในสถานศึกษา

    -  มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ด้วยองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง     บุคลากร มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เกิดการพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้

5.  แนวทางการดำเนินงานการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้        

    - เสนอแบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ความคิดเรื่องบุคคลแห่งการเรียนรู้

      -   เปิดการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือ

    -     สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน

    -     กำหนดประเด็นปัญหาร่วม จัดทำแผน

    -     กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้

6. กำหนดขอบข่ายกิจกรรม

    -     กำหนดบุคคล  ที่เป็นหลัก และเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน

    -     พัฒนาบุคคลและองค์กรผู้ทำหน้าที่ดำเนินงาน

    -     ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม มีความหลากหลายและมีความต่อเนื่อง

    -     ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและวิจัยพัฒนา

เอกสารอ้างอิง  

http://academic.obec.go.th/quality(Aom)/article/socail.ppt

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดที่รัก

คำสำคัญ (Tags)#บุคคลแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 136791, เขียน: 09 Oct 2007 @ 22:09 (), แก้ไข: 22 Mar 2012 @ 15:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)