เทคนิควิธีปฏิบัติ

     1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน

     2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบในงวดก่อน โดยการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเสียงสูงในเรื่องจัดการด้านการเงิน เช่น

         - ตัวเงินคงเหลือไม่ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

         - จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน

         - การเก็บรักษาเงินและวงเงินสำรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

        - ไม่ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ต่อ สพท.สข.เขต 1

     3. กำหนดปฏิทินและระยะเวลาในการออกตรวจ โดยพิจารณา ดังนี้

        - ในหนึ่งปีงบประมาณ ช่วงเดือน พ.ย. - มี.ค.       และช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค.

        - สัปดาห์ละ 3 โรงเรียน ๆ ละ 1 วัน

     4. แจ้งปฏิทินการออกตรวจผ่านทาง Web Site ให้โรงเรียนทราบ