World Class University (1)

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2549  ได้มีโอกาสไปประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2548 เรื่อง "รัฐและมหาวิทยาลัย  ร่วมมือร่วมใจสู่เวทีโลก"  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีสาระการประชุมที่น่าสนใจหลายประเด็น  เช่น  ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามศักยภาพโดยทาง สกอ. ต้องการให้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อจัดกลุ่มว่า มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีศักยภาพและทิศทางควรมุ่งเน้นไปทางใด  โดยพิจารณาตัวบ่งชี้ด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอนก่อนนำมา plot กราฟ  ทำให้เห็นภาพหรือกลุ่มมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนขึ้น

ตัวอย่าง  ตัวบ่งชี้ด้านการวิจัย (RRI)  ประกอบด้วย

1. Funding  20% 

2. Personnel  20%

3. Output  45%

4. Graduate   15%

ตัวอย่าง  ตัวบ่งชี้ด้านการเรียนการสอน (TRI)  ประกอบด้วย

1. Student Selectivity   20%

2. Student Ratio  20%

3. Faculty Resources  20%

4. Interanationality  10%

5. Quality of Education 10%

ทุกมหาวิทยาลัยโดยคณะและภาควิชาจะต้องส่งข้อมูลให้สกอ. และจะทราบผลประมาณเดือน มีนาคม นี้  หากดำเนินการได้จริงแม้ว่าข้อมูลอาจจะขาดความสมบูรณ์ไปบ้างแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย  ผลที่ได้จะทำให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งทราบว่าตัวเองอยู่ ณ จุดใดบนฐานข้อมูลที่ปรากฏ  และสามารถกำหนดได้ว่าจะไป ณ ที่ใดได้  น่าสนใจติดตามครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)