การจัดการความรู้ในมหาวิทาลัยเอกชน

ในช่วงเดือนมกราคม 2549 นี้ได้เรียนรู้และทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ตามแนวทางของ สคส. จากท่านวิทยากร คือ ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร อีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสที่ท่านได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดการอบรมการจัดการความรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในแบบอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้บริหาร และผู้แทนของมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท (วันที่ 25 - 27 มกราคม 2549) ในวันแรกเป็นกระบวนการเรียนรู้เบื้องต้น และร่วมกันทำความเข้าใจเรื่อง "การจัดการความรู้" ซึ่งผู้เข้าอบรมให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่งจะเล่าประสบการณ์นี้ต่อในครั้งหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้ คิด และเข้าใจความเห็น (0)