คำรับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2549

ปีนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ จะไปเจรจาเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและน้ำหนักตาม กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  โดยทาง สมศ. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน TRIS ในวันที่ 31 มกราคม 2549  นี้  ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีองค์ประกอบดังนี้

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  60%

 • ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

มิติที่  2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   10%

 • คุณภาพการให้บริการ  (3%)
 • การมีส่วนร่วมของประชาชน  (3%)
 • การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Code of Ethics) (4%)

มิติที่  3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  10%

 • การบริหารงบประมาณ  (3%)
 • การประหยัดพลังงาน (3%)
 • การลดระยะเวลาการให้บริการ (2%)
 • การประหยัดงบประมาณ และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย  (ตัวชี้วัดเลือก: 2%)

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร   20%

 • การจัดการความรู้  (5%)
 • การจัดการสารสนเทศ  (10%)
 • ตัวชี้วัดเลือก (5%)

ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ที่จะเข้าเจรจาต่อรองคือ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ พร้อมคณะ  รายละเอียดตัวชี้วัดต่างๆ ที่เป็นข้อยุติแล้ว จะได้ถ่ายทอดและแบ่งสรรปันส่วนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มดำเนินการต่อไป  สิ่งที่พึงระลึกถึงเสมอคือ ตัวชี้วัดเหล่านี้ต้องสะท้องผลงานและทิศทางของมหาวิทยาลัยวิจัยด้วย  มิใช่ทำไปเพื่อส่งการบ้านอาจารย์ (สมศ.) เพื่อให้ได้ค่าคะแนนสูงอย่างเดียวเท่านั้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)