เทคโนโลยีและนวตกรรม KKU

At the begining of 2nd day,KKU_INNOVATION SHOW.

Student from Schools in th KhonKane Province visited the KKU_Innovation show 2006.

Faculty of Asscociate Medical Science in Action.

KKU_Innovation in late afternoon of the second day.

ภาพบรรยากาศของงาน "เทคโนโลยีและนวตกรรม" วันที่ ๒ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน เข้าเยี่ยมชมด้วยความสนใจ

JJ