เศรษฐกิจพอเพียง    พอเพียงแล้วหรือยัง   เลี้ยงชีวิต

กล่อมเกลาจิต           พอใจ                         ในวิถี

ละฟุ้งเฟ้อ                 ใช้เพียง                       เลี้ยงชีวี

ตามวิถี                      เกษตรไทย                 ได้ร่มเย็น

พระราชทาน              แนวคิด                        ทฤษฎีใหม่

เกษตรกร                   ชาวไทย                       ได้ยึดถือ

หาเลี้ยงชีพ                สุจริต                          คิดดฝึกปรือ

ได้ยึดถือ                 พระราชดำรัส                 ประหยัดตน

                                                                    นายเอื้อง  เชิงสะอาด

                                                                             ผู้ประพันธ์