การวิจัยเชิงสำรวจ  (Survey Research)

การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการดำเนินการวิจัยไม่มีการสร้างสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลที่ตามมาแต่เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว นักวิจัยไม่สามารถกำหนดค่าของตัวแปรต้นได้ตามใจชอบ

รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ  (Survey Research Design)

          Survey Designเป็นการดำเนินการเก็บข้อมูลที่ต้องการศึกษาประชากรส่วนใหญ่จากลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งของประชากรกลุ่มนั้น ซึ่งได้มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางในหมู่นักสังคมวิทยาในยุคปัจจุบัน  การสำรวจมีลักษณะเหมือนกับการทดลอง  คือ  เป็นทั้งวิธีการวิจัย (method of research)  และการวิเคราะห์เงื่อนไขในทางสังคมจิตวิทยา 

 

ประเภทของรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ

Hyman  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ1.      การสำรวจแบบพรรณนา  (Descriptive  Surveys)

2.      การสำรวจแบบอธิบาย  (Explanatory  Surveys)

วิธีการเก็บข้อมูลที่นิยมใช้กันอยู่ 4 วิธี คือ1.      ใช้แบบสอบถาม ที่ผู้สัมภาษณ์ดำเนินการสอบถามเอง2.      การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์3.      การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

4.      แบบสอบถามที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ตอบเอง

 การเก็บรวบรวมข้อมูล   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีเทคนิคแตกต่างกัน ซึ่งมี 2 วิธี คือ1.      การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data)2.      การรวบรวมข้อมูลจากสนาม (Field Data)

 

วันนี้กลุ่ม  5  ศูนย์รวมน้ำใจเอาความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยมาฝากเพื่อนๆ  มหาวิทยาลัยชีวิต เพื่อใช้ทำรายงานเชิงบูรณาการ เร่งกันหน่อยนะ ใกล้จะส่งแล้ว