แผนการจัดประสบการณ์ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง หรือคุณครูผู้สอนปฐมวัยบางคนอาจนำแผนการจัดประสบการณ์ที่ตนเองไม่ได้จัดทำมาสอนก็ได้  แต่ต้องรู้ว่าแผนฯที่ครูนำมาใช้นั้นมีที่ไปที่มาอย่างไร และครูจะทำอย่างไรที่จะนำแผนฯมาใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อันดับแรก ครูผู้สอนต้องรู้ว่า แผนการจัดประสบการณ์ต้องมาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยการวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่แผนฯ เอกสารที่ครูต้องใช้เป็นคู่มือในการจัดทำ คือ คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

จัดทำสาระการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา ให้ครบทั้ง 40 สัปดาห์ โดยยึดตามกรอบสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร เป็นเรื่องที่เด็กสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย มีองค์ประกอบคล้ายกับแผนการสอนทั่วไป แต่ไม่มีผลการเรียนร้ที่คาดหวัง ไม่มีจุดประสงค์นำทาง จุดประสงค์ปลายทาง แต่จะเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

แผนการจัดประสบการณ์ที่ดีต้องมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและมีการวัดประเมินตามจุดประสงค์