ในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูอนุบาล  คุณครูสามารถทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  ซึ่งแต่ละด้านจะมีรายละเอียดคุณลักษณะตามวัยว่าเด็กในอายุ 3 ปี 4 ปี 5 ปี  ควรจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับใด   เมื่อครูประเมินผลพัฒนาการเด็กแล้วจะพบว่า  เด็กมีพัฒนาการด้านใดที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ แก้ไข  ครูก็นำปัญหานั้นมาเป็นเรื่องที่จะต้องทำการวิจัย

 สำหรับกิจกรรมที่ครูจะสามารถนำมาพัฒนา หรือแก้ไขเด็กก็คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในแต่ละวัน  เช่นกิจกรรมในวงกลม  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ   กิจกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา และเล่นเสรี   ซึ่งครูก็ต้องศึกษาดูว่าจะใช้กิจกรรมใดที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณลักษณะนั้น ๆ จะใช้เทคนิคอย่างไรที่แตกต่างจากการจัดกิจกรรมปกติของครูเพราะการทำวิจัยในชั้นเรียนคือการใช้เทคนิคใหม่ ๆ มาพัฒนาผู้เรียน