การส่งของทางไปรษณีย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่

chai
ส่งของทางไปรษณีย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เชิญชวนสงความสุขปใหมแบบพอเพียง

ไปรษณียระดมสงถึงมือกอนชวงหยุดยาว

ไปรษณียไทยพรอมเต็มอัตราศึกรับมือบัตรอวยพร ของขวัญของฝากชวงเทศกาลปใหมนี้

คาดคนไทยสง ส
. . . กันมากขึ้นตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง เชิญชวนเรงสงเพื่อใหทันถึง

มือผูรับกอนขามป เปดจุดบริการพิเศษ ไปรษณียปใหมบนหางสรรพสินคาแบบซื้อปุบสง

ไดปบ เชิญชวนคนไทยไมทิ้งกัน แบงปนความหวงใยสูจังหวัดชายแดนภาคใต

นางปริษา ปานะนนท ผูจัดการฝายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท)

เปดเผยวา ในชวงเทศกาลปใหมนี้ ไปรษณียไทยไดจัดเตรียมระบบและบุคลากรไวรองรับปริมาณ

ไปรษณียภัณฑทั้ง ส
...และพัสดุไปรษณียที่จะเพิ่มสูงขึ้นอยางเต็มที่ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูใชบริการที่จะสงความสุขถึงกันไดทันกําหนดกอนสิ้นป ซึ่งจะมีชวงวันหยุดยาวระหวาง 31

..2549 – 2 ..2550

ในชวงเวลานี้ของทุกป จะมีจํานวนไปรษณียภัณฑเขามานับลานชิ้นขึ้นไป ทั้งบัตรอวยพรและของขวัญของฝาก โดยเฉพาะปนี้เชื่อวาจะมีการสง ส

...กันมากขึ้น เพราะถือเปนการสง

ความสุขที่สอดคลองกับกระแสเศรษฐกิจพอเพียงในยุคปจจุบัน ดวยการดอวยพรที่มีราคาไมแพง

จนเกินไป ติดแสตมปเพียง
3 บาท ก็สามารถสรางความประทับแกผูรับมิรูลืม แถมยังเก็บเปนความ

ทรงจําไดนานเทานานดวย

นอกจากนี้ ไปรษณียไทยยังไดเปดจุดใหบริการพิเศษ ไปรษณียปใหมตามศูนยการคาตาง ๆ

ใน กทม.จํานวน 13 แหง เชน เซ็นทรัลปนเกลา-บางนา-พระราม 2 ซีคอนแสควร ฟวเจอรพารครังสิตและบางแค บิ๊กซีดอนเมือง เปนตน ตั้งแตวันนี้ไปจนถึง

15 ..ศกหนา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

ผูซื้อสินคาที่ตองการสง ส...หรือของขวัญทางไปรษณียไดทันที พรอมโปรโมชั่นพิเศษแถมกลองลวดลายของขวัญฟรีสําหรับผูใชบริการ

EMS ในชวงดังกลาวดวย ตลอดจนมีสินคาไปรษณียใหเลือก

ซื้อเปนของขวัญมากมาย ทั้งคอลเลคชั่นแสตมป สิ่งสะสม และของที่ระลึกหลายรูปแบบ

ผูจัดการฝายสื่อสารการตลาด ปณท ยังไดเชิญชวนคนไทยรวมแบงปนความสุข ความ

หวงใยไปยังเพื่อนรวมชาติที่กําลังประสบความเดือดรอนอยูขณะนี้ ไมวาจะเปนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผานมา โดยอาจสง ส
...จาหนาไปยังผูวา

ราชการจังหวัดนั้น ๆ เพื่อใหชวยกระจายสงตอความหวงใยไปสูประชาชนในพื้นที่ดังกลาว อยางนอย

เปนการสรางขวัญกําลังใจวา คนไทยไมทอดทิ้งกัน รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ Call Center 1545

ธันวาคม 2549

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพรขาวประชาสัมพันธ

สวนประชาสัมพันธ ฝายสื่อสารการตลาด โทรศัพท 0 2 831 3510 - 12

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุยเรื่องไปรษณีย์

คำสำคัญ (Tags)#ส่งของเทศกาลปีใหม่

หมายเลขบันทึก: 131249, เขียน: 24 Sep 2007 @ 15:52 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 09:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)