แผนการจัดการเรียนรู้

จุไรรัตน์
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ                                                 จำนวน  2  ชั่วโมง            การทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต
วิชา    42101  สุขศึกษา                                                                            ระดับช่วงชั้นที่  4  ชั้นปีที่  2
  สาระสำคัญ                   ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร  การดูดซึมอาหาร  และช่วยระบายกากอาหารออกจากร่างกาย  ส่วนระบบการหายใจเป็นกระบวนการนำออกซิเจนจากอากาศภายนอกเข้าสู่เซลล์เพื่อทำปฏิกิริยากับอาหารต่างๆ  ภายในเซลล์  เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน  และถ่ายเทกาซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นส่วนเกินจากการเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้ออกจากเซลล์  ในขณะเดียวกันระบบไหลเวียนโลหิตเปรียบเสมือนเป็นระบบการขนส่งของร่างกาย  คือ  การนำเอาออกซิเจน  อาหาร  น้ำ  และสิ่งจำเป็นไปส่งให้ทุกเซลล์ในร่างกาย  และนำเอาของเสียออกจากเซลล์ไปยังส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  ซึ่งมีหน้าที่ขับออกนอกร่างกาย   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์การเรียนรู้   1.        จุดประสงค์ปลายทาง เข้าใจกระบวนการสร้างเสริม  และดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต 2.        จุดประสงค์นำทาง 2.1      บอกอวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ           และระบบไหลเวียนโลหิตได้ 2.2      อธิบายการทำงานและหน้าที่ของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ              และระบบไหลเวียนโลหิตได้ 2.3      บอกวิธีการหรือแนวทางในการสร้างเสริม  และดำรงประสิทธิภาพ        การทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ            และระบบไหลเวียนโลหิตได้     สาระการเรียนรู้ ( ในมาตรฐาน )                  กระบวนการสร้างเสริม  และดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต   เนื้อหาสาระ  ( สาระการเรียนรู้ย่อย )   ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย 1.        ระบบย่อยอาหาร 1.1  อวัยวะในระบบย่อยอาหาร 1.2  กระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหาร 1.3  การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  2.   ระบบขับถ่าย 2.1      อวัยวะในระบบขับถ่าย 2.2      กระบวนการทำงานของระบบขับถ่าย 2.3      การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่าย 3.        ระบบหายใจ 3.1      อวัยวะในระบบหายใจ 3.2      กระบวนการทำงานของระบบหายใจ 3.3      การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ 4.        ระบบไหลเวียนโลหิต 4.1      อวัยวะในระบบไหลเวียนโลหิต 4.2      กระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต 4.3      การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ        ไหลเวียนโลหิต               คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา   1.        ความรับผิดชอบ        - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและทันเวลา                          - ทำงานด้วยความเอาใจใส่ 2.        การมีส่วนร่วม - ปฏิบัติงานตามแผนที่กลุ่มกำหนดเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ                          - ช่วยแก้ไขปัญหาจากการทำงานกลุ่ม   กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้                   กระบวนการกลุ่ม   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   คาบที่  3               ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1.        ครูสนทนาและซักถามนักเรียน  โดยใช้รูปภาพระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต  ประกอบในการสนทนา ดังนี้  การรับประทานอาหาร  การขับถ่าย  การหายใจ  และการไหลเวียนโลหิตของคนปกติ  และคนไม่ปกติ  แตกต่างกันอย่างไร  และนักเรียนมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ แก่อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต 2.        แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  และทดสอบก่อนเรียน             ขั้นดำเนินการสอน 3.        แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการกลุ่ม  4.        ครูอธิบายชี้แจงวิธีการเรียน  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  และให้นักเรียนศึกษาศูนย์การเรียนเรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต 5.        นักเรียนเข้าเรียนตามศูนย์การเรียนทั้ง  4  ศูนย์  ดังนี้ กลุ่มที่  1  -  ศึกษาศูนย์การเรียนที่  1  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรง                     ประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร กลุ่มที่  2  -  ศึกษาศูนย์การเรียนที่  2  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรง                     ประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่าย กลุ่มที่  3  -  ศึกษาศูนย์การเรียนที่  3  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรง                     ประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ กลุ่มที่  4  -  ศึกษาศูนย์การเรียนที่  4  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรง                     ประสิทธิภาพการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต                   ศูนย์สำรอง  สมุดภาพเกี่ยวกับ  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต 6.        นักเรียนแต่ละกลุ่ม  ศึกษาชุดการสอน  โดยปฏิบัติตามคำชี้แจงของชุดการสอนแต่ละศูนย์การเรียน  จนครบ  4  ศูนย์  โดยครูผู้สอนให้คำปรึกษา  แนะนำเมื่อนักเรียนมีปัญหาใช้เวลาศึกษาศูนย์การเรียนละประมาณ  10  นาที  พร้อมทั้งนัดหมายให้แต่ละกลุ่มนำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน  หลังจากเรียนครบทุกศูนย์แล้ว                   คาบที่  4 7.        ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้เสนอหน้าชั้นเรียนตามที่ตกลงนัดหมาย 8.        นักเรียนกลุ่มอื่นและครูร่วมอภิปราย  ประเมินการนำเสนอความรู้   ขั้นสรุป 9.        ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 10.     ทดสอบหลังเรียน              สื่อการเรียนการสอน   1.        ภาพระบบทางเดินอาหาร 2.        ภาพระบบขับถ่าย 3.        ภาพระบบหายใจ 4.        ภาพระบบไหลเวียนโลหิต 5.        ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต 6.        สมุดภาพเกี่ยวกับ  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ       การทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบ       ไหลเวียนโลหิต 7.        ภาพสุขบัญญัติ  10  ประการ 8.        หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา        ปีที่   5   แหล่งเรียนรู้   1.        ห้องสมุดทั้งในและนอกโรงเรียน 2.        สำนักงานสาธารณสุข 3.        โรงพยาบาล 4.        Internet  -  www.google.com   , www.thaiclinic.com , www.sanook.com                   www.anamai.moph.go.th   ,  www.siamhealth.net   การวัดผลและประเมินผล   1.        วิธีการวัดผลและประเมินผล  1.1      สังเกตการทำงานกลุ่ม 1.2      ประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ  และการมีส่วนร่วม 1.3      ทำข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2.        เกณฑ์การประเมิน  ประเมินผลโดยถือเกณฑ์ผ่านดังนี้ 2.1  นักเรียนมีผลการปฏิบัติงานกลุ่มอยู่ในระดับคุณภาพ  2  ขึ้นไป 2.2  นักเรียนมีคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ  และการมีส่วนร่วม        อยู่ในระดับคุณภาพ  2  ขึ้นไป 2.3      นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ตั้งแต่  7  ข้อ ใน  10  ข้อ 3.        เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 3.1      แบบสังเกตการทำงานกลุ่ม 3.2      แบบสรุปผลการพัฒนาคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ  และการมีส่วนร่วม 3.3      แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   กิจกรรมเสนอแนะ   1.        แนะนำนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอนให้ศึกษาเพิ่มเติมในเอกสาร การสอนรายวิชา    42101  สุขศึกษา   ชุดการสอน  แบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริม  และดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต             แบบทดสอบก่อนเรียนวิชา    42101  สุขศึกษา  ระดับช่วงชั้นที่  4  ชั้นปีที่  2 หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว   และทำเครื่องหมาย ( X ) ลงใน                  กระดาษคำตอบ จุดประสงค์ที่  1 1.  ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะใด      .  ปาก  หลอดอาหาร  ม้าม  ลำไส้เล็ก                       .  ปาก  กระเพาะอาหาร  ตับ  ลำไส้เล็ก      .  ปาก  หลอดลม  ตับ  กระเพาะอาหาร      .  กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก  ตับ  ม้าม 2.  ข้อใด  ไม่ใช่  วิธีการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร       .  กินอาหารให้ตรงเวลา       .  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ       .  รักษาความสะอาดของช่องปาก       .  กินยาระบายทุกครั้งเวลาท้องผูก  3.  การทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะข้อใดถูกต้อง       .  เลือด               หน่วยไต          ท่อปัสสาวะ                      กระเพาะปัสสาวะ       .  เลือด               หน่วยไต          หลอดไต              กระเพาะปัสสาวะ                ท่อปัสสาวะ       .  เลือด               หลอดไต          หน่วยไต              กระเพาะปัสสาวะ                ท่อปัสสาวะ       .  เลือด               กรวยไต            หลอดไต             กระเพาะปัสสาวะ                 ท่อปัสสาวะ  4.  ข้อใด  ไม่ใช่  ของเสียที่กำจัดออกทางไต        .  ยูเรีย        .  ครีอาตินิน        .  กรดอะมิโน        .  แอมโมเนีย          5.  การหายใจเข้า ออก  ต้องสัมพันธ์กับอวัยวะใดมากที่สุด       .  ปอด       .  หัวใจ       .  กะบังลม       .  หลอดลม 6.  นักเรียนคิดว่าการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ  ข้อใดถูกต้องที่สุด      .  ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา      .  ปิดปากหรือจมูกเวลาไอหรือจาม      .  รักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ                       .  แต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ 7.  หน้าที่หลักของระบบไหลเวียนโลหิตคือข้อใด      .  ควบคุมระดับความดันเลือดให้เป็นปกติ      .  ขนส่งออกซิเจนไปยังปอดและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย      .  ขนส่งสารอาหารและเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย      .  ขนส่งสารอาหารและเลือดกับควบคุมความสมดุลของร่างกาย 8.  เม็ดเลือดประกอบด้วยสิ่งใด      .  เม็ดเลือดแดง  เกล็ดเลือด  พลาสมา      .  เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  พลาสมา      .  เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  เกล็ดเลือด       .  เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดดำ  เม็ดเลือดขาว  9.  ชีพจรของผู้ใหญ่ปกติเต้นกี่ครั้งต่อนาที      .  50  -  60  ครั้ง      .  72  -  85  ครั้ง      .  90  -  95  ครั้ง      .  90  -  110  ครั้ง 10. การออกกำลังกายเพื่อประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต  ควรออกกำลังกาย       อย่างน้อยกี่วันต่อสัปดาห์  และใช้เวลานานเท่าใดต่อวัน       .  1  วัน/สัปดาห์  เวลา  30  นาที/วัน       .  2  วัน/สัปดาห์  เวลา  30  นาที/วัน       .  3  วัน/สัปดาห์  เวลา  30  นาที/วัน       .  7  วัน/สัปดาห์  เวลา  2  ชั่วโมง/วัน   กระดาษคำตอบ แบบทดสอบก่อนเรียนวิชา    42101  สุขศึกษา  ระดับช่วงชั้นที่  4  ชั้นปีที่  2 หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย   ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต   ชื่อ........................................................................ ชั้น........................เลขที่................ ********************************************************************* คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว   และทำเครื่องหมาย                           ( X )  ลงใ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุไรรัตน์

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#แผนการจัดการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 129962, เขียน: 20 Sep 2007 @ 14:31 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 16:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

คนไร้ค่า
IP: xxx.5.84.155
เขียนเมื่อ 

อะทิบายไม่ละเอียดเลย

ก่า
IP: xxx.57.173.220
เขียนเมื่อ 

hhdjjjufjc

GoIng
IP: xxx.123.211.97
เขียนเมื่อ 

อย่ากได้ขอมูลที่ละเอียดกว่านี้และเป็นข้อมูลที่เกียวกับ

การควบคุมระบบไหลเวียนเลือดในขณะออกกำลังกาย

ครูอ้น
IP: xxx.19.42.5
เขียนเมื่อ 

ก็ดีน่ะฮะเนื้อหาอ่ะ

IP: xxx.174.172.247
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีการจัดระเบียบให้ดูน่าสนใจ และน่าอ่านมากยิ่งขึ้น