แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ                                                 จำนวน  2  ชั่วโมง         การทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต
วิชา    42101  สุขศึกษา                                                                            ระดับช่วงชั้นที่  4  ชั้นปีที่  2
 สาระสำคัญ                 ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร  การดูดซึมอาหาร  และช่วยระบายกากอาหารออกจากร่างกาย  ส่วนระบบการหายใจเป็นกระบวนการนำออกซิเจนจากอากาศภายนอกเข้าสู่เซลล์เพื่อทำปฏิกิริยากับอาหารต่างๆ  ภายในเซลล์  เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน  และถ่ายเทกาซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นส่วนเกินจากการเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้ออกจากเซลล์  ในขณะเดียวกันระบบไหลเวียนโลหิตเปรียบเสมือนเป็นระบบการขนส่งของร่างกาย  คือ  การนำเอาออกซิเจน  อาหาร  น้ำ  และสิ่งจำเป็นไปส่งให้ทุกเซลล์ในร่างกาย  และนำเอาของเสียออกจากเซลล์ไปยังส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  ซึ่งมีหน้าที่ขับออกนอกร่างกาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.       จุดประสงค์ปลายทางเข้าใจกระบวนการสร้างเสริม  และดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต2.       จุดประสงค์นำทาง2.1     บอกอวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ           และระบบไหลเวียนโลหิตได้2.2     อธิบายการทำงานและหน้าที่ของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ             และระบบไหลเวียนโลหิตได้2.3     บอกวิธีการหรือแนวทางในการสร้างเสริม  และดำรงประสิทธิภาพ       การทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ           และระบบไหลเวียนโลหิตได้  สาระการเรียนรู้ ( ในมาตรฐาน )                กระบวนการสร้างเสริม  และดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต เนื้อหาสาระ  ( สาระการเรียนรู้ย่อย ) ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย1.       ระบบย่อยอาหาร1.1  อวัยวะในระบบย่อยอาหาร1.2  กระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหาร1.3  การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร 2.   ระบบขับถ่าย2.1     อวัยวะในระบบขับถ่าย2.2     กระบวนการทำงานของระบบขับถ่าย2.3     การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่าย3.       ระบบหายใจ3.1     อวัยวะในระบบหายใจ3.2     กระบวนการทำงานของระบบหายใจ3.3     การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ4.       ระบบไหลเวียนโลหิต4.1     อวัยวะในระบบไหลเวียนโลหิต4.2     กระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต4.3     การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ       ไหลเวียนโลหิต       คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 1.       ความรับผิดชอบ       - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและทันเวลา                         - ทำงานด้วยความเอาใจใส่2.       การมีส่วนร่วม- ปฏิบัติงานตามแผนที่กลุ่มกำหนดเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ                         - ช่วยแก้ไขปัญหาจากการทำงานกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้                 กระบวนการกลุ่ม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คาบที่  3               ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน1.       ครูสนทนาและซักถามนักเรียน  โดยใช้รูปภาพระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต  ประกอบในการสนทนา ดังนี้  การรับประทานอาหาร  การขับถ่าย  การหายใจ  และการไหลเวียนโลหิตของคนปกติ  และคนไม่ปกติ  แตกต่างกันอย่างไร  และนักเรียนมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ แก่อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต2.       แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  และทดสอบก่อนเรียน      ขั้นดำเนินการสอน3.       แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการกลุ่ม  4.       ครูอธิบายชี้แจงวิธีการเรียน  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  และให้นักเรียนศึกษาศูนย์การเรียนเรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต 5.       นักเรียนเข้าเรียนตามศูนย์การเรียนทั้ง  4  ศูนย์  ดังนี้กลุ่มที่  1  -  ศึกษาศูนย์การเรียนที่  1  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรง                   ประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหารกลุ่มที่  2  -  ศึกษาศูนย์การเรียนที่  2  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรง                   ประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายกลุ่มที่  3  -  ศึกษาศูนย์การเรียนที่  3  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรง                   ประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจกลุ่มที่  4  -  ศึกษาศูนย์การเรียนที่  4  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรง                   ประสิทธิภาพการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต                  ศูนย์สำรอง  สมุดภาพเกี่ยวกับ  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต 6.       นักเรียนแต่ละกลุ่ม  ศึกษาชุดการสอน  โดยปฏิบัติตามคำชี้แจงของชุดการสอนแต่ละศูนย์การเรียน  จนครบ  4  ศูนย์  โดยครูผู้สอนให้คำปรึกษา  แนะนำเมื่อนักเรียนมีปัญหาใช้เวลาศึกษาศูนย์การเรียนละประมาณ  10  นาที  พร้อมทั้งนัดหมายให้แต่ละกลุ่มนำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน  หลังจากเรียนครบทุกศูนย์แล้ว         คาบที่  47.       ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้เสนอหน้าชั้นเรียนตามที่ตกลงนัดหมาย8.       นักเรียนกลุ่มอื่นและครูร่วมอภิปราย  ประเมินการนำเสนอความรู้ ขั้นสรุป9.       ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน10.    ทดสอบหลังเรียน             สื่อการเรียนการสอน 1.       ภาพระบบทางเดินอาหาร2.       ภาพระบบขับถ่าย3.       ภาพระบบหายใจ4.       ภาพระบบไหลเวียนโลหิต5.       ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต 6.       สมุดภาพเกี่ยวกับ  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ      การทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบ      ไหลเวียนโลหิต 7.       ภาพสุขบัญญัติ  10  ประการ8.       หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา       ปีที่   5 แหล่งเรียนรู้ 1.       ห้องสมุดทั้งในและนอกโรงเรียน 2.       สำนักงานสาธารณสุข3.       โรงพยาบาล4.       Internet  -  www.google.com  , www.thaiclinic.com , www.sanook.com                  www.anamai.moph.go.th  ,  www.siamhealth.net  การวัดผลและประเมินผล 1.       วิธีการวัดผลและประเมินผล  1.1     สังเกตการทำงานกลุ่ม1.2     ประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ  และการมีส่วนร่วม1.3     ทำข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน2.       เกณฑ์การประเมิน  ประเมินผลโดยถือเกณฑ์ผ่านดังนี้2.1  นักเรียนมีผลการปฏิบัติงานกลุ่มอยู่ในระดับคุณภาพ  2  ขึ้นไป2.2  นักเรียนมีคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ  และการมีส่วนร่วม       อยู่ในระดับคุณภาพ  2  ขึ้นไป2.3     นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ตั้งแต่  7  ข้อ ใน  10  ข้อ3.       เครื่องมือวัดผลและประเมินผล3.1     แบบสังเกตการทำงานกลุ่ม3.2     แบบสรุปผลการพัฒนาคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ  และการมีส่วนร่วม3.3     แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กิจกรรมเสนอแนะ 1.       แนะนำนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอนให้ศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนรายวิชา    42101  สุขศึกษา   ชุดการสอน  แบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริม  และดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต           แบบทดสอบก่อนเรียนวิชา    42101  สุขศึกษา  ระดับช่วงชั้นที่  4  ชั้นปีที่  2หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว   และทำเครื่องหมาย ( X ) ลงใน                 กระดาษคำตอบจุดประสงค์ที่  11.  ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะใด     .  ปาก  หลอดอาหาร  ม้าม  ลำไส้เล็ก                       .  ปาก  กระเพาะอาหาร  ตับ  ลำไส้เล็ก     .  ปาก  หลอดลม  ตับ  กระเพาะอาหาร     .  กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก  ตับ  ม้าม2.  ข้อใด  ไม่ใช่  วิธีการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร      .  กินอาหารให้ตรงเวลา      .  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ      .  รักษาความสะอาดของช่องปาก      .  กินยาระบายทุกครั้งเวลาท้องผูก 3.  การทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะข้อใดถูกต้อง      .  เลือด               หน่วยไต          ท่อปัสสาวะ                      กระเพาะปัสสาวะ      .  เลือด               หน่วยไต          หลอดไต              กระเพาะปัสสาวะ                ท่อปัสสาวะ      .  เลือด               หลอดไต          หน่วยไต              กระเพาะปัสสาวะ                ท่อปัสสาวะ      .  เลือด               กรวยไต            หลอดไต             กระเพาะปัสสาวะ                 ท่อปัสสาวะ 4.  ข้อใด  ไม่ใช่  ของเสียที่กำจัดออกทางไต       .  ยูเรีย       .  ครีอาตินิน       .  กรดอะมิโน       .  แอมโมเนีย     5.  การหายใจเข้า ออก  ต้องสัมพันธ์กับอวัยวะใดมากที่สุด      .  ปอด      .  หัวใจ      .  กะบังลม      .  หลอดลม6.  นักเรียนคิดว่าการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ  ข้อใดถูกต้องที่สุด     .  ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา     .  ปิดปากหรือจมูกเวลาไอหรือจาม     .  รักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ                       .  แต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ7.  หน้าที่หลักของระบบไหลเวียนโลหิตคือข้อใด     .  ควบคุมระดับความดันเลือดให้เป็นปกติ     .  ขนส่งออกซิเจนไปยังปอดและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย     .  ขนส่งสารอาหารและเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย     .  ขนส่งสารอาหารและเลือดกับควบคุมความสมดุลของร่างกาย8.  เม็ดเลือดประกอบด้วยสิ่งใด     .  เม็ดเลือดแดง  เกล็ดเลือด  พลาสมา     .  เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  พลาสมา     .  เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  เกล็ดเลือด       .  เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดดำ  เม็ดเลือดขาว  9.  ชีพจรของผู้ใหญ่ปกติเต้นกี่ครั้งต่อนาที     .  50  -  60  ครั้ง     .  72  -  85  ครั้ง     .  90  -  95  ครั้ง     .  90  -  110  ครั้ง 10. การออกกำลังกายเพื่อประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต  ควรออกกำลังกาย      อย่างน้อยกี่วันต่อสัปดาห์  และใช้เวลานานเท่าใดต่อวัน      .  1  วัน/สัปดาห์  เวลา  30  นาที/วัน      .  2  วัน/สัปดาห์  เวลา  30  นาที/วัน      .  3  วัน/สัปดาห์  เวลา  30  นาที/วัน      .  7  วัน/สัปดาห์  เวลา  2  ชั่วโมง/วัน กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนวิชา    42101  สุขศึกษา  ระดับช่วงชั้นที่  4  ชั้นปีที่  2หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต ชื่อ........................................................................ ชั้น........................เลขที่................*********************************************************************คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว  และทำเครื่องหมาย                          ( X )  ลงใ