ชื่อนวัตกรรม    :  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคำจากสื่อประสม   สำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ได้      
         

                 จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1  เน้นให้โรงเรียนในสังกัดแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน  โรงเรียนบ้านในเวียงจึงได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยได้เสนอปัญหาด้านการอ่านไว้ในวาระประชุมประจำเดือน   เพื่อร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหา  จากการสำรวจสภาพปัญหาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านในเวียง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ พบว่านักเรียนมีปัญหาในการอ่านโดยอ่านไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 6.0     อ่านไม่คล่อง  ร้อยละ 18.45   สาเหตุหนึ่งมาจากผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง จนถึงยากจน  และมีอาชีพรับจ้าง  ไม่มีเวลาในการฝึกทักษะด้านต่างๆแก่ผู้เรียน  ทำให้ผู้เรียนขาดการฝึกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน  ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการใช้ภาษาไทย และการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน   

        ข้าพเจ้าร่วมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ได้ศึกษาเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการอ่าน  โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่าสิ่งเร้ากับการตอบสนอง  ผู้วิจัยจึงสร้างนวัตกรรมที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยอาศัยกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ คือ กฎแห่งความพร้อม, กฎแห่งการฝึกหัด,   กฎแห่งการใช้, กฎแห่งผลที่พึงพอใจข้าพเจ้าได้ดำเนินการสร้างชุดกิจกรรม ทั้งหมด 20 ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย  คำชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมและการใช้สื่อ    แผนประกอบการใช้ชุดกิจกรรม   สื่อประสมที่ใช้ฝึก  และแบบทดสอบหลังการฝึก  ชุดกิจกรรมทั้ง 20  ชุด  มีดังนี้      ชุดที่รู้จักสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์       ชุดที่นำคำมาฝึกแยกสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และ  ออกเสียง     ชุดที่ 3   ฝึกประสมคำสระ อะ อา  อิ  อี  อึ  อุ  อู  โดยใช้กล่องประสมคำ     ชุดที่ 4  ฝึกประสมคำสระ เอะ  เอ   แอะ แอ เอาะ ออ   เอะ  เออ  อัวะ อัว โดยใช้กล่องประสมคำ     ชุดที่ 5  ฝึกประสมคำสระ  เอียะ  เอีย  เอืะ  เอือ โดยใช้กล่องประสมคำ     ชุดที่ 6  ฝึกประสมคำสระ  อำ  ไอ  ใอ  เอา  โดยใช้กล่องประสมคำ     ชุดที่ฝึกประสมคำสระลดรูป  โดยใช้กล่องประสมคำ     ชุดที่ฝึกประสมคำที่มีตัวสะกดง่ายๆ     ชุดที่ฝึกผันวรรณยุกต์     ชุดที่ 10 ฝึกฟังเสียงที่ถูกต้องจับคู่ภาพกับคำ     ชุดที่ 11 ฝึกอ่านคำแจกลูก     ชุดที่ 12  ฝึกอ่านเป็นประโยค     ชุดที่ 13  ฝึกจับคู่ภาพกับประโยค     ชุดที่ 14  ฝึกแต่งประโยค     ชุดที่ 15  ฝึกเขียนคำโดยใช้กล่องประสมคำ     ชุดที่ 16 ฝึกแต่งประโยคจากภาพ     ชุดที่ 17  ฝึกแต่งประโยคจากบัตรคำ     ชุดที่ 18 ฝึกอ่านเรื่องสั้นๆ     ชุดที่ 19  ฝึกอ่านบทร้อยกรอง     ชุดที่ 20 ฝึกอ่านเขียน   สื่อที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น  เป็นสื่อที่สร้างจากการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   แล้วนำมารวบรวมเป็นชุดกิจกรรมประกอบการฝึก  โดยใช้กระบวนการฝึกตามลำดับจากง่ายไปหายาก   ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน   และใช้การฝึกซ้ำๆหลายครั้ง  ใช้สื่อหลายๆชนิดที่เด็กสนใจไม่เบื่อหน่าย  เช่น ใช้กล่องมหัศจรรย์ประสมคำ บัตรอ่านคำ  แถบคำและแบบฝึกอ่าน  ฯลฯ  โดยให้นักเรียนใช้บัตรภาพประกอบเพื่อให้รู้จักพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  แล้วนักเรียนได้รู้ขั้นต่อไปว่าตำแหน่งของสระ  พยัญชนะ  วรรณยุกต์อยู่ในตำแหน่งใด โดยใช้กล่องมหัศจรรย์ประสมคำ  และแถบประสมคำ  หลังจากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกอ่านซึ่งเริ่มจากการอ่านคำที่ประสมด้วยสระง่ายๆ  ไปจนถึงคำที่ประสมด้วยสระยาก  และคำที่มีตัวสะกดง่ายๆ  คำที่ประสมด้วยวรรณยุกต์   ฝึกอ่านประโยค  เรื่องสั้น และบทร้อยกรอง  ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมมีแบบฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านประกอบการเขียน  ใช้ได้กับนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่าน   ครูสามารถดูผลการอ่านของนักเรียนด้วย     ในการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคำจากสื่อประสมสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ได้  ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง  ตั้งแต่ผู้บริหารที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนร่วมประชุม  สร้างนโยบายร่วมกับคณะครูในโรงเรียนบ้านในเวียง   และช่วยเสนอแนะในการออกแบบและสร้าง  ตลอดจนประเมินนวัตกรรมครูในโรงเรียนหลายท่านที่มีประสบการณ์การสอนด้านต่างๆได้มาเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและร่วมออกแบบ  จัดหาอุปกรณ์เศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตสื่อ   นำสื่อนวัตกรรมที่สร้างไปใช้ในการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน  นักเรียนในโรงเรียนได้ร่วมผลิตสื่อประกอบนวัตกรรมด้วยความสนใจ  เกิดความภาคภูมิใจในการใช้     นักการช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อ  ผู้ปกครองได้ร่วมจัดหาอุปกรณ์การผลิตสื่อ  ยืมสื่อไปใช้  กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อนวัตกรรม  นอกจากนี้ยังมีส่วนในการประเมินผลการใช้นวัตกรรมอีกด้วย        จากการการสร้างและพัฒนานวัตกรรมชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคำจากสื่อประสมสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ได้  ข้าพเจ้าได้นำไปเผยแพร่ในงานเวทีวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต1 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านในเวียง   ได้รับความสนใจจากโรงเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานที่มีปัญหาคล้ายกัน  ได้นำนวัตกรรมนี้ไปใช้และปรับให้สอดคล้องกับปัญหา คณะครูจากโรงเรียนต่างๆที่สนใจ ได้มาเยี่ยมชมที่โรงเรียน และเสนอแนะให้ผู้มาเยี่ยมชมได้มีแนวทางและความคิดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่พบในชั้นเรียนต่อไป