การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง
        การกำหนดหน่วยเรียนรู้แบบบูรณาการ         -      ศึกษาหลักสูตร       -    วิเคราะห์ผู้เรียน      -     ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและในท้องถิ่น       กำหนดสาระหน่วยการเรียนรู้ -   เมื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้   ปัญจวารสู่ก๋านเฮียนฮู้ เพื่อก๋านกิ๋นอยู่อย่างพอเพียง         กรอบ    ความคิด   กิจกรรมกาการเรียนรู้    สาระการเรียนรู้            -   ร่วมกันพิจารณากลุ่มสาระที่มีความสัมพันธ์กับกรอบความคิด   ซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้ง                      กลุ่มสาระการเรียนรู้       ๓.     พิจารณาความสอดคล้อง         -  การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างสาระมาตรฐานการเรียนรู้    มาตรฐานช่วงชั้น   เพื่อให้                 ได้รับทราบผลว่า   เมื่อ นักเรียนเรียนรู้ตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้  นั้น    นักเรียนจะผ่านมาตรฐาน                  ช่วงชั้นของสาระการเรียนรู้ข้อใดบ้าง ๔.      กำหนดเวลาเรียน             -   การกำหนดสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ว่าแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้                ต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใด      การกำหนดเวลาเรียน  จำนวน     ชั่วโมงต่อ     สัปดาห์  จัดกิจกรรมร่วมกันทั้ง สองช่วงชั้น ๕.      จัดทำแผนการเรียนรู้ -  การจัดทำแผนการเรียนรู้เป็นช่วงชั้นและบูรณาการ    แต่ละครั้งที่สอน   ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้งานการอาชีพและเทคโนโลยีเป็นแกนหลักบูรณาการ เข้ากับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     ภาษาต่างประเทศ  และ ศิลปศึกษา โดยใช้กระบวนการกลุ่มปฏิสัมพันธ์  และฝึกปฏิบัติจริง ๖.       การจัดการเรียนรู้     -   การจัดการเรียนรู้บูรณาการทั้ง     กลุ่มสาระ  โดยการสอนของครู แต่ละช่วงชั้น  สอนตาม   ขั้นตอนดังนี้    ๑.   ขั้นเตรียมก๋านฮู้พร้อม       คือ         -      ใบความรู้       ใบงาน        วิทยากร                                                                 -        ศึกษาใบความรู้       ดูการสาธิต    ดูการทดลอง                  ๒.   ขั้นซักซ้อมวางแผน        คือ         -         คิดวางแผนการทำงาน                                                                   -        วิเคราข้อมูลเพิ่มประกอบการดำเนินการ      ๓.   ขั้นลงแฮงร่วมงาน           คือ        -       การเกษตรในโรงเรียน                                                                 -      การทำปุ๋ยอินทรีย์                                                                    -      ผลิตภัณฑ์สมุนไพร                                                -    การทำโครงงาน                                                                  -       การรายงาน                                                                                                  ๔.   ขั้นประมวลการสรุป            คือ         -      อภิปราย   นำเสนอผลงาน          ๕.   ขั้นภูมิใจ๋สูงสุดของหมู่เฮา      คือ      -     ชื่นชมผลงาน   แสดงความคิดเห็น ๗.      การกำหนดหน่วยเรียนรู้แบบบูรณาการ         -      ศึกษาหลักสูตร       -    วิเคราะห์ผู้เรียน      -     ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและในท้องถิ่น             ๘.กำหนดสาระหน่วยการเรียนรู้ -   เมื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้   ปัญจวารสู่ก๋านเฮียนฮู้ เพื่อก๋านกิ๋นอยู่อย่างพอเพียง         กรอบ    ความคิด   กิจกรรมกาการเรียนรู้    สาระการเรียนรู้            -   ร่วมกันพิจารณากลุ่มสาระที่มีความสัมพันธ์กับกรอบความคิด   ซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้ง                      กลุ่มสาระการเรียนรู้              ๙.     พิจารณาความสอดคล้อง         -  การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างสาระมาตรฐานการเรียนรู้    มาตรฐานช่วงชั้น   เพื่อให้                 ได้รับทราบผลว่า   เมื่อ นักเรียนเรียนรู้ตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้  นั้น    นักเรียนจะผ่าน                   มาตรฐานช่วงชั้นของสาระการเรียนรู้ข้อใดบ้าง ๑๐    กำหนดเวลาเรียน             -   การกำหนดสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ว่าแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้                ต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใด      การกำหนดเวลาเรียน  จำนวน     ชั่วโมงต่อ     สัปดาห์  จัดกิจกรรมร่วมกันทั้ง สองช่วงชั้น ๑๑    จัดทำแผนการเรียนรู้ -  การจัดทำแผนการเรียนรู้เป็นช่วงชั้นและบูรณาการ    แต่ละครั้งที่สอน   ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานการอาชีพและเทคโนโลยีเป็นแกนหลักบูรณาการ เข้ากับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     ภาษาต่างประเทศ  และ ศิลปศึกษา โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  และฝึกปฏิบัติจริง        ๖.๓      นำไปสู่  การปฏิบัติ            จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ทั้ง     ขั้นตอนนั้น   ได้ใช้วิธีการร่วมวางแผน   ร่วมกิจกรรม   เตรียมใบงาน  ใบความรู้     วัดผลประเมินผลแต่ละช่วงชั้น    ขณะที่จัดกิจกรรม   จัดเป็นทีมสอนหลายคน   จัดใบความรู้ขึ้นมา      ชุด  ผู้สอนภาษาไทยสอน เรื่องการอ่าน   การเขียนสื่อความ   การเขียนสรุปใจความสำคัญ  ผู้สอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สอนขั้นตอนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม     ผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   สอนเกี่ยวกับพืชสมุนไพร   การทดลอง   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสอนเกี่ยวกับ    คำศัพท์  อุปกรณ์การทำนา     พืชสมุนไพร     ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สอนตามขั้นตอนการสอนทั้ง    ขั้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง   มีทักษะในการทำงานร่วมกัน  มีคุณธรรมที่ดี  กล้าแสดงออก  ได้คิดได้ทำ   ได้วางแผนร่วมกัน  แล้วนำความรู้ที่ได้มาบันทึก  สรุป เขียนในรูปของรายงาน  โครงงาน  และรูปภาพ   นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์โดยเฉพาะในขั้นตอนที่      (ขั้นประมวลการสรุป )   ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอภิปราย  นำเสนอผลงานภายในกลุ่ม    ชุมชน    จะต้องส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการอภิปราย  การนำเสนอผลงานที่ถูกต้อง   จากผู้รู้  ผู้มีประสบการณ์    ศึกษา  รับฟัง  เข้าชมกิจกรรมที่มีการนำเสนอผลงาน  แล้วนำผลที่ได้จากการรับรู้มาใช้ให้เกิดประประโยชน์ในขั้นที่ ๔ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   มีความรู้    สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้บูรณาการในการดำเนินชีวิต  แบบเศรษฐกิจพอเพียง ๖.๔  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา           โรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญา)   เป็นแหล่งเรียนรู้แก่สังคม  เป็นจุดสาธิตการเกษตรเพื่อขยายผลต่อชุมชน  เพิ่มผลผลิตชุมชนจากสมุนไพรและลดต้นทุนการผลิต   รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    เช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  สารขับไล่แมลง  การทำน้ำหมักชีวภาพ  ฮอร์โมนพืช       และการสาธิตการปลูกข้าว ปลูกถั่วเหลืองโดยแปลงที่เผาฝางเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่เผาฝาง ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวที่ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนที่สอนทั้ง    ขั้นตอน  ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากครูในโรงเรียนนักเรียน      ผู้ปกครองนักเรียน  หน่วยงานต่างๆในชุมชน  ที่เกี่ยวข้อง คือ -          ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัดแพร่หน่วยที่  ๓๙  ให้งบสนับสนุน -          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี -          สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ -          โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ -          สภาวัฒนธรรมตำบลหนองน้ำรัตน์ -          คุณชูวิทย์   ปรีชานนท์ -          คุณเฉลิม  กวาวสิบสาม   หมอดินอาสาตำบลแม่คำมี -          คุณโกเมนทร์   หัวนา   เกษตรตำบลแม่คำมี -          กลุ่มอาชีพสิ้นค้า   O-TOP   และชุมชนแม่คำมี -          ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายบุญศรี   บุญยัง -          ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านขนม  ทองม้วน  นางฟองนวล   เพชรโก          การมีส่วนร่วมของครู  นักเรียน   ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ    ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สนับสนุนงบประมาณ  เงินทุน    ความรู้   อุปกรณ์    แรงงาน       การดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการให้ความรู้ สาธิตขั้นตอนวิธีทำ   ทดลองทำ   ปฏิบัติจริง  ร่วมกับผู้เรียน  ประเมินผลการดำเนินงาน โดยผู้เรียนนำเสนอผลงาน  เขียนรายงาน  อภิปรายสรุปผลงานที่ทำ   ผลผลิต  และผลิตภัณฑ์ โดยสรุปร่วมกันหลังจากการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยจัดนิทรรศการ  ตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  ๖.๕     ผลการนำสูการปฏิบัติ           ผลที่เกิดจากการเรียนรู้แบบรูณาการด้วยขั้นตอนการสอนทั้ง  ๕ ขั้นตอนและสอน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง     ด้าน  ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  และ สามารถ  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้จักวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่กิจกรรม  ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกสนานกับการทำงาน  การเรียนรู้  การทดลอง  การฝึกปฏิบัติจริง  ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ  กระตือรือร้นในการเรียนการทำงานแต่ละครั้ง    มีความสามัคคีในหมู่คณะ  ทำงานเป็นทีม ทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  และทีสำคัญผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  สรุปองค์ความรู้   สื่อสารออกมาด้วย การเขียนรายงาน  และผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน  และกิ๋นอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ๗ .คุณค่าของนวัตกรรม     ๗.๑  การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน            ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม  ปัญจวารสู่ก๋านเ ียนฮู้ เพื่อก๋านกิ๋น อยู่อย่างพอเพียง   และใช้วิธีการสอนตามขั้นตอนทั้ง    ขั้น  และ ๕  ด้านของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดีขึ้น  ผู้เรียน เรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์    การทำงานเป็นทีม  กระบวนการกลุ่ม    มีความรับผิดชอบ  กล้าแสดงออก  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  อินเตอร์เน็ต   มาใช้ประกอบการเรียนการสอน   ภาคภูมิใจในผลงานที่สำเร็จสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  และมีรายดีจากการขายผลผลิตเรียนรู้เกี่ยวกับร่ายรับ  -รายจ่ายในครัวเรือน รู้จักประหยัด  อดออม  รู้จักการวางแผนในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง         ๗.๒ การใช้ทรัพยากร               จากการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)ผู้เรียนขาดระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบ  ไม่รู้จักประหยัด  ทำงานเป็นทีม  กระบวนการกลุ่ม  นำเสนอผลงานอยู่ในอับที่จะต้องปรับปรุง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ   คิดหาวิธีการโดยใช้นวัตกรรมปัญจวารสู่ก๋านเฮียนฮู้  เพื่อก๋านกิ๋นอยู่      อย่างพอเพียงการสอนตามขั้นตอนทั้ง     ประกอบกับปรัชญาแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง    ด้านนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  รักการทำงาน  มีรายได้ และไม่ต้องลงทุนมาก และสามารถนำผลผลิตไปใช้ในครัวเรือน  และใช้อย่างปลอดภัย  ให้ผู้เรียนสำรวจพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  พบว่าพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นจำนวนมากยังไม่ได้นำมาใช้เกิดประโยชน์ เป็นสมุนไพรไกลตัวเป็นพืชผักสวนครัวที่ผู้เรียนหาได้  มาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ในครัว เรือน  โดยนำสมุนไพร   บด  ต้ม  คั้นเอา  ผสมเข้ากับผลิตภัณฑ์  เช่น  ยาสีฟันใบข่อย   น้ำยาล้างจานสีดอกอัญชัน   น้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นใบเตย น้ำจุลินทรีย์   สารขับไล่แมลง  ฯลฯ  และพื้นทีโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)มีจำนวนมากเหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่งสาธิต  ในการทำการเกษตร   เช่น การปลูกข้าว   ปลูกถั่วเหลือง  เลี้ยงปลากินพืชในสระน้ำ  โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางโรงเรียนที่ผลิตจากสมุนไพรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเกษตร    เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ปุ๋ยฮอร์โมนพืช     น้ำจุลินทรีย์  EM.  โรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)ได้ใช้ทรัพยากร  ทั้งพืชสมุนไพร  วิทยากร  ผู้รู้ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า  นำผลผลิตมาใช้หมุนเวียน เรียนรู้อยู่กินแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ๗.๓   ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน              โรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)  ได้รับความร่วมมือจากครู  นักเรียน    ผู้ปกครอง  หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม ปัญจวารสู่ก๋านเฮียนฮู้กิ๋นอยู่อย่างพอเพียง  มีผู้ที่สนับสนุน ให้ความมือช่วยเหลือ ให้กำลังใจในการทำงานการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามป้าหมายหมายการสอนตามขั้นสอน    ขั้น  ให้งบประมาณ  ให้ความรู้  และและสาธิตวิธีทำ  ขั้นตอนการผลิต   การตลาด     ด้านความรู้  คือ            -    ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัดแพร่หน่วยที่  ๓๙  ให้งบสนับสนุน -          คุณเฉลิม  กวาวสิบสาม   หมอดินอาสาตำบลแม่คำมี -          คุณโกเมนทร์   หัวนา   เกษตรตำบลแม่คำมี -          กลุ่มอาชีพสินค้า   O-TOP   และชุมชนแม่คำมี -          ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายบุญศรี   บุญยัง -          ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านขนม  ทองม้วน  นางฟองนวล   เพชรโก                จากกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)ได้รับความร่วมมือจากครู  นักเรียน  เผยแพร่ความรู้  สู่ผู้ปกครอง   โรงเรียนในเครือข่าย ม่วงไข่   กลุ่มอาชีพสินค้า  O – TOP    ตำบลแม่คำมี   เป็นแผ่นพับ  และ ผลิตภัณฑ์ ๗.๔   การนำไปใช้              1.   แต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบ             2.   กำหนดปฏิทินการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                   แบบ    ขั้น  ตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง      ด้าน 3.       วิเคราะห์  หาสาเหตุ ของ ปัญหา  และวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ต่ำ กระบวนการทำงานกลุ่ม     การคิดวิเคราะห์ 4.       กำหนดผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนวัตกรรม  ปัญจวารสู่ก๋านเฮียนฮู้ เพื่อ ก๋านกิ๋น อยู่อย่างพอเพียง 5.       ปฏิบัติตามนวัตกรรม 6.       ประเมินผล  อภิปรายสรุป       จากการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)   แบบ๕  ขั้น  ตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง    ด้าน   สามารถนำไปใช้บูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และกิจกรรมอื่นๆ  ได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม       ๗.๕   การยอมรับ           ด้านนักเรียน     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่คำมี2

คำสำคัญ (Tags)#ปัญจวารสู๋ก๋านเฮียนฮู้

หมายเลขบันทึก: 129942, เขียน: 20 Sep 2007 @ 13:44 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 18:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.207.62.118
เขียนเมื่อ 

สอนดีมากครับเก่งด้วยอาจาร