พรรษกร
นางสาว พรรษกร เล็ก นางนวล

ตามรอยโครงการ “โรงเรียนเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยตำบล”


สืบเนื่องมาจากแนวความคิดของ ท่านวิชม ทองสงค์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณอำนวยในการจัดการความรู้ ท่านเห็นว่าวิธีการแบบข้าราชการยังมีข้อจำกัด ไม่อาจจะสร้างคุณอำนวยธรรมชาติได้ ท่านเลยนำแนวคิดการเชื่อมโยงวิถีโค้งมาปรับใช้

วันนี้มีกิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในฐานะที่เป็นผู้ช่วยฯ ติดตามการทำงานของคุณภีม  ภคเมธาวี หลังจากที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานครั้งนี้อยู่ด้วยในฐานะทีมสนับสนุนกลาง เกือบทุกครั้ง(ยกเว้นก็เพียงครั้งแรกของการประชุม) ตามโครงการ โรงเรียนเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยตำบล สืบเนื่องมาจากแนวความคิดของ ท่านวิชม ทองสงค์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณอำนวยในการจัดการความรู้ ท่านเห็นว่าวิธีการแบบข้าราชการยังมีข้อจำกัด ไม่อาจจะสร้างคุณอำนวยธรรมชาติได้ ท่านเลยนำแนวคิดการเชื่อมโยงวิถีโค้ง (มีรายละเอียดในblogนี้ เชิญ...คลิ๊ก) มาปรับใช้ ซึ่งครั้งนั้นที่ได้ยินแนวคิดนี้จากท่านผู้ว่าฯก็คราวที่เปิดตัวกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน โดยที่ท่านผู้ว่ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในฐานะคุณเอื้อ ให้นักเรียนคุณอำนวย(ในวันนั้น)ได้ศึกษาด้วย

>>>>>มีรายละเอียดที่นักเรียนหลายท่านได้ตกผลึกไว้แล้ว สามารถตามอ่านได้ที่นี่  

กว่าจะมาเป็นวันนี้(18 ก.ย. 50)>>>ลำดับเหตุการณ์...ดังนี้

13 กรกฎาคม 2550 วันเปิดโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน  ณ สวนหลังโรงพยาบาลมหาราช 

(ขาดการประชุมไป 1 ครั้ง) แต่ทราบว่าทางทีมงานได้รับทราบนโยบายสานต่อโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน  จากท่านผู้ว่าฯ จัดทำแผนโครงการ>>>“โรงเรียนเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยตำบล 

7 สิงหาคม 2550 ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางและกำหนดรูปแบบกิจกรรมโดยทีมสนับสนุนกลาง

 • กำหนดกลุ่มคนเป้าหมายàคุณอำนวยตำบล 165 ตำบล/คุณเอื้ออำเภอ 23 อำเภอ/ทีมครูคุณอำนวย/คุณเอื้อธรรมชาติ
 • กำหนดกิจกรรม(2550)àเกิดการประชุมผู้จัดการ/ประชุมคุณเอื้ออำเภอ/ประชุมคุณอำนวยตำบล/...
 • กำหนดเป้าประสงค์àเกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ให้ความสำคัญคือเรื่อง องค์กรการเงินชุมชน การทำเรื่องสวัสดิการชุมชน มุ่งสู่ความเป็นชุมชนอินทรีย์(แนวคิดของท่านผู้ว่าฯ) ของคุณอำนวยที่มีอยู่แล้ว
 • กำหนดภารกิจของทีมสนับสนุนกลางà
1.ประสานกับจังหวัด เรื่องงบประมาณและการเบิกจ่าย2.จัดประชุมทีมคุณเอื้ออำเภอ ทีมสนับสนุนคุณอำนวยตำบล3.ประสานเชิงโครงสร้างระหว่าง หน่วยงานส่วนต่างๆ สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ4.สรุป/ถอด(ใจ)บทเรียน การทำงานที่ผ่านมา5.ผุด/บังเกิดและสรุปความรู้จากการทำงานทุกขั้นตอน
 • ออกแบบรูปแบบของกิจกรรม ระดมสมองเพื่อหารรูปแบบที่ดีที่สุดให้เกิดการนำเสนออย่างมีส่วนร่วม ภายในกรอบและข้อจำกัดหลายประการ สิ่งสำคัญคือการประเมินผลการทำงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
 3 กันยายน 2550 ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางและกำหนดรูปแบบกิจกรรมโดยทีมสนับสนุนกลาง(ขั้นต่อมา)
 • กำหนดวันประชุม คือวันที่ 18-19 กันยายน 2550
 • กำหนดหลักสูตรและรูปแบบ(ต่อ...ปรับปรุงจากการประชุมครั้งที่แล้ว)ทั้งในปีนี้และในปีงบประมาณต่อไปด้วย(2551-...)
 • ออกแบบกำหนดการประชุมวันที่ 18,19 กันยายน 2550 (ฉบับร่าง) วันที่ 18  จะเป็นการประชุมผู้จัดการโรงเรียนสาขาอำเภอ(ทีมคุณเอื้ออำเภอทั้ง 23 อำเภอ ได้แก่ เกษตรอำเภอ ปกครองท้องถิ่นอำเภอ กศน.อำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น) เพื่อสรรหาผู้ที่จะไปเป็นผู้นำกระบวนการในวันที่ 19 กันยายน ต่อ
 • ข้อเสนอแนะ เน้นว่าเราต้องการมาพัฒนาเครื่องมือในการทำงานของเค้า(นั่นก็คือ KM) ทำอย่างไร ให้เค้ารู้สึกว่า เราไม่ได้สร้างภาระงานให้เค้าเพิ่มแต่เราต้องการเข้าไปช่วยเสริมสร้างเครื่องมือในการทำงาน
 10 กันยายน 2550 ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางและกำหนดรูปแบบกิจกรรมโดยทีมสนับสนุนกลาง(ขั้นรอดำเนินการ)
 • จัดแบ่งงาน à พิธีกร/วิทยากร/ผู้ช่วยประจำกลุ่ม/ช่างภาพ/ฝ่ายเอกสาร ฯลฯ
 • จัดแบ่งกลุ่มอำเภอตามสภาพภูมิศาสตร์ เพื่อให้ง่ายต่อการทำกิจกรรมร่วมกันทั้ง 2 ใบงาน
 • กำหนดโจทย์หลักของทั้ง  2 ใบงานนั่นก็คือ
 1. งานในหน้าที่ของท่านที่เชื่อมโยงกับชุมชนอินทรีย์ ท่านได้ทำอะไรบ้าง และท่านทำอย่างไร
 2.  ท่านมีแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณอำนวยสาขาอำเภออย่างไร(วิธีการคัดเลือกหัวหน้าห้องเรียน นักเรียนและสถานที่ตั้งห้องเรียน)
 • วางรูปแบบกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องในวันที่ 19 กันยายน 2550 ซึ่งวางรูปแบบกิจกรรมเหมือนกับวันที่ 18 แต่ต่างกันตรงที่ ผู้นำกระบวนการจะได้จากวันที่ 18 แทน โดยจะต้องทำหน้าที่นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากวันที่ 18 ไปถ่ายทอดต่ออีกทอดหนึ่งให้กับคุณอำนวยตำบล***ซึ่งก็คือนักเรียนในที่นี้(ลักษณะเดียวกับ จดหมายลูกโซ่..ประมาณนั้นค่ะ) ตามพื้นที่โซนที่ได้แบ่งไว้แล้ว

  ***คุณอำนวยตำบล ได้มาจากการคัดเลือก (ครึ่งแรก) ของทั้งจังหวัด เพราะฉะนั้นจะมีบางตำบลที่จะดำเนินการต่อ (ครึ่งหลัง) ในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ด้วยเงื่อนไขของงบประมาณที่มีอยู่จำกัดและเรื่องของเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณที่กระชั้นมาก โดยคุณอำนวยตำบลจะมาจากชุมชนและ/หรือในหน่วยงานก็ตามแต่ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ทำงานในบทบาทคุณอำนวยอยู่แล้วเป็นประจำในแต่ละท้องถิ่น และเป็นผู้มีใจสาธารณะ ทำงานเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง 

และแล้ววันนี้ก็มาถึง.....

18 กันยายน 2550 การประชุมผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยสาขาอำเภอ

คาดว่าจะยาวไปแล้วนะคะ สำหรับบันทึกนี้ ..... คงจะเหนื่อยน่าดู(อย่างน้อยก็ผู้เขียนคนหนึ่งหล่ะ..)ครั้งนี้ขอหยิบยกบรรยากาศ ผลสรุปกิจกรรมของวันที่ 18 ก.ย. 50>>> “การประชุม ผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยสาขาอำเภอไปเล่าต่อภาคสองในบันทึกถัดไปนะคะ

หมายเลขบันทึก: 129495เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2007 08:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 20:29 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
 • เดินทางไปเรื่อย ๆ ห่างทีมงานไปเลย
 • มาอ่านบันทึกแล้วทบทวนได้เป็นอย่างดี
 • ขอบคุณมากครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี