ภาพหมู่คณะผู้บริหารและครูจากพิษณุโลกร่วมกับผู้บริหาร
โรงเรียนบรรจงรัตน์ลพบุรี

 
ห้องธุรการและบรรยากาศโดยรวม
 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 ทีมครูจากโรงเรียนเซนต์นิโกลาส
ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนบรรจงรัตน์
จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย
นายสุรสิทธิ์ นมัสโก  ครูใหญ่
นางสาวดวงเดือน นันทพฤทธิ์ ผช.ฝ่ายปกครอง
นางสาวจันทรรัตน์ รัตนา ผช.ฝ่ายบริการ
นางสาวมณฑา สังข์ทอง ผู้ประสานงานแผนกอนุบาล
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550