การเขียนครั้งนี้ เป็นฉบับแรกของผม ผมจึงอยากนำเสนอจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สมาชิกทราบครับ ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน  35,584 คน รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป