GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นักเรียนไปรษณีย์

คุยเรื่องไปรษณีย์

เกี่ยวกับโรงเรียน เป็นของเก่าปีก่อน ๆ
           โรงเรียนการไปรษณีย์เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  มีหน้าที่ผลิตพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
ด้านการปฏิบัติงานไปรษณีย์ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนการไปรษณีย์
            เป็นสถาบันการศึกษาด้านไปรษณีย์ที่ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะตามความต้องการของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สมรรถนะของนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์
             ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีวินัย  และสำนึกในการให้บริการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
1.  สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ช่วงชั้นที่  4 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า  2.00
2.  ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  3  หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน
     เข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (เพศชาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.   สัญชาติไทย
2.   เพศหญิง โสด
      เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน
      เข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
3.   มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
      (เกิดระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2527 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2535)
4.   ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
      ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5.   เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
6.   มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
      ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต่อไปนี้
       6.1  โรคเรื้อน
       6.2  วัณโรคในระยะอันตราย
       6.3  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
       6.4  โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
7.   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน
       หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
8.   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
9.   ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยงานราชการ
       หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
11.  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

การสอบคัดเลือก
1.   วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
       1.1  คณิตศาสตร์
       1.2  ภาษาไทย
       1.3  ภาษาอังกฤษ
       1.4  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
       1.5  ทดสอบทัศนคติ
       ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
2.    การเตรียมตัวสอบ
        2.1  ใช้ปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงินหรือดำ และดินสอดำชนิด 2 B ขึ้นไปในการสอบ
        2.2  ให้ไปถึงสถานที่ก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
                รวมทั้งรอฟังคำชี้แจงจากกรรมการคุมสอบ
        2.3  หากเข้าห้องสอบสายเกิน 15 นาทีนับจากการสอบวิชาแรกในภาคเช้า - บ่ายจะไม่มีสิทธิ
                เข้าห้องสอบ
        2.4   ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ ใบตอบรับการสมัคร
                สอบมาด้วยทุกครั้งที่เข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
        2.5   ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพ ผู้ที่สวมรองเท้าแตะ
               ใส่เสื้อยืดคอกลม ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3.    การสอบ
        3.1  ให้ผู้สมัครไปถึงสถานที่สอบเวลา 08.00 น.
        3.2   เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งที่โต๊ะตามหมายเลขที่กำหนด
        3.3   วางบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ ใบสมัครสอบไว้ที่มุมโต๊ะ
                ด้านขวา
        3.4  รับฟังคำชี้แจงจากกรรมการคุมสอบ
        3.5  หากมีข้อสงสัยใด ๆ ขอให้ยกมือเพื่อสอบถามกรรมการคุมสอบ
        3.6  ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 11.30 น. (ภาคเช้า) และ 15.30 น. (ภาคบ่าย)
               ยกเว้นกรรมการ คุมสอบจะแจ้งเป็นอย่างอื่น
        3.7  ห้ามนำเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
               นอกจากปากกาที่กำหนดไว้ในข้อ  2.1  เข้าห้องสอบ  โรงเรียนจะแจกกระดาษคำตอบให้ 
               และห้ามฉีกกระดาษนั้นออกจากกัน ไม่อนุญาตให้ใช้กระดาษอื่นใดทั้งสิ้นในการทดหรือร่าง
        3.8  ห้ามเขียนเลขประจำตัวสอบและห้ามทำข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะแจ้งให้เริ่มได้
        3.9  ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ลงในกระดาษคำตอบ
        3.10  ห้ามพูด  เคลื่อนย้ายหรือเลื่อนโต๊ะสอบ  ลุกจากที่นั่ง  เหลียวหลัง
                 เคาะโต๊ะหรือกระทำการอื่นใดอันส่อไปในทางทุจริตในการสอบ หากมีการทุจริต
                 ไม่ว่ากรณีใด ๆ  กรรมการคุมสอบจะบันทึกไว้ในใบรายงานการทุจริตและปรับให้ผู้นั้น
                 ไม่ผ่านการสอบในทุกวิชา
        3.11  ห้ามนำกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
        3.12  เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วขอให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบเพื่อเก็บกระดาษคำตอบ
                  และเมื่อออกจากห้องสอบแล้วห้ามไม่ให้รอบริเวณหน้าห้องสอบ
        3.13  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนให้เข้าสอบสัมภาษณ์โดยปฏิบัติตามคำประกาศ
                  ผลการสอบข้อเขียนของโรงเรียนการไปรษณีย์ ในวันประกาศผลสอบข้อเขียน
        3.14  กรณีสามารถสอบผ่านเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์โดยมีสภาพเป็นนักเรียน
                  และหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว หากมีการตรวจสอบย้อนหลังแล้วปรากฏว่า
                  มีการกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือนำเอกสารอันเป็นเท็จมาแสดงว่าเป็นผู้มี
                  คุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบ ผู้นั้นจะต้องถูกไล่ออกจากการเป็นนักเรียน
                  โรงเรียนการไปรษณีย์และถูกดำเนินคดีอาญา รวมทั้งถูกสอบสวนทางวินัย
                  หากในเวลานั้นได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้ว

 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 127479
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 2
ความเห็น: 842
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

ปี 55 เปิดรับสมัครวันไหนอ่ะ

ปี 55 นี้ รับนักเรียนไปรษณีเยอะไหมค่ะ กี่คน..

ภาคสบทบต้องมีอายุงานกี่ปีค๊ เเละ สมัครได้เมื่อไร่ ค๊ ที่ไหน

นู๋ทามงานอยุที่ไปรนีค๊

ภาคสมทบ ต้องเป็นลูกจ้างประจำก่อนคับ เป็นหรือยัง ถึงมีสิทธิสอบเป็นนักเรียนไปรษณีย์ ไม่ทราบว่าเป็นพนักงานหรือตำแหน่งอะไร

แล้วจะเปิดรับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่คะ

จะได้เตรียมตัวสมัครให้ถูก ขอบคุณมากนะคะ

อยากเรียนมากๆคะ แต่ว่าดิฉันเรียนสายอาชีพเลยสมัครไม่ได้ พอมีวิธีไหมค่ะ

อยากเรียนมากๆคะ แต่ว่าดิฉันเรียนสายอาชีพเลยสมัครไม่ได้ พอมีวิธีไหมค่ะ

ช่วงเวลา คงใกล้เคียงกับรุ่นที่ผ่านมา นะคับ

สำหรับ น้อง pittayarut เรียนสายอาชีพมา ไม่รู้จะทำอย่างไร เห็นทีต้องดูตอนมีการรับตรง ซึ่งมีการรับสมัครอยู่เรื่อย ๆ

แล้วเมื่อเป็นพนักงานแล้วค่อยมาเรียนภาคสมทบเอา

ที่ให้ดูว่ามีการรับตรงเรื่อยๆนี่ คือ รับวุฒิปริญญาตรี ใช่หรือป่าวค่ะ แล้วถ้ารับตรง กะสมัครสอบนร.ไปรณีย์เลย ความแตกต่าง มันอยู่ที่อะไรบ้าง ...รบกวนตอบให้ด้วยนะค๊ะ

ทำไมเค้าไม่ทำเป็นเว็ปทางการไปเลยหน่ะ

ขอสอบถามหน่อย ครับ

เจาะหู นี่เค้าได้รึ ป่าว ครับ มีอะไรที่ เป็นข้อห้ามอีกมั้ยครับ

แล้วข้อสอบ คณิตศาสตร์ ของประมาน ของ ม.อะไร อะครับ

ถ้าปี 55 รู้ว่าเปิดรับช่วงไหน ช่วยรบกวนโพสแจ้งหน่อยนะครับ ขอบคุณนะครับ

รุ่นพี่คนไหนใจดี ขอคำแนะนำมีไรจะปรึกษาเยอะเลย ครับ [email protected] รบกวนที่นะฮะ

อีกเรื่อง ฮะ ข้อสอบเป็นข้อเขียนหรอ ฮะ

การสอบคัดเลือก

1. วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

1.1 คณิตศาสตร์

1.2 ภาษาไทย

1.3 ภาษาอังกฤษ

1.4 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1.5 ทดสอบทัศนคติ

ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

อยากรู้แนวข้อสอบลูกจ้างประจำค่ะ ความสามารถในการปฏิบัติงานคืออะไรคะเช่น

- รับฝาก ส่งต่อ นำจ่าย รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

เรียนจบกศน.ม.ปลายสามารถสอบเข้าเรียนได้ไหมค่ะ

ทำไม ถึง รับ คน ที่ เกิด (เกิดระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2527 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2535) หรอ คับ

อย่าง นี้ ผม เกิด 5 สิงหา 2536 ก็ ไม่ สามารถ สอบ ได้ ไช่ หรือ เปล่า คับ

ระเบียบการที่โพสต์ เป็นอันเก่าอยู่ค่ะ ...

ถ้านับอายุตามความจริง ก็สามารถสอบได้คร๊า ...ถ้าอายุอยู่ในเกณฑ์ 18-25 ปีนะ

18 ปีนี่คือ จบม.6 นะ ....แล้วผู้ชาย ต้องเรียน รด. ด้วย ไม่เรียนก็สมัครไม่ได้ ...

เราทราบแค่นี้เกี่ยวกับการสมัคร ... คร่าวๆ ...

ต้องเรียนร.ดด้วยหรอคับ

คือผมไม่ได้เรียนร.ดมาอ่ะแต่อยากเรียนไปรษณีย์อ่ะคับ

มันติดตรงที่เรียน ร.ดอ่ะ ทำไงอ่ะคับมีโอกาสได้เรียนไมคับ

จบปวชก็สมัครได้ เพราะ น้อง บอกมา น้องไปสอบนักเรียนไปรษณีย์มาได้ด้วย เอาวุฒิ ปวชไปสมัครดูสิ

ปี2555 จะเปิดสอบไหมคะ

ตอนที่กำลังเรียน ม.ต้นก้อบอกว่าจะรับแต่สายอาชีพ พอไป ปวช ปี 2 บอกว่ารับแต่วุฒิ ม.6 หรือ กศน.เท่านั้น อยากบอกว่าเปลี่ยนตามไม่ทันค่ะ

ระเบียบการที่โพสต์ เป็นอันเก่าอยู่ของปี 55 ยังไม่มี แต่รับ ม.6 มาหลายปีแล้วนี่คับ

ตอนนี้เรียนอยู่ม.5แล้วค่ะอยากหาหนังสือแนวข้อสอบหาซื้อได้จากที่ไหนคะ

ตอนนี้ตั้งใจเรียนตามปกติไปก่อนดีกว่า เพราะข้อสอบก็ไม่ต่างกับ ม.6 นอกนั้นก็เกี่ยวกับไปรษณีย์เมื่อจบ ม.6 แล้วค่อยอ่านก็ได้

ถ้าสอบเข้าติดแล้ว เรื่องปัญหาในการเรียนมีไหมครับ (เรียนยากมากไหม) และระหว่างเรียนมีคนโดน retry รึเปล่า

แล้วเปิดรับสมัครวันไหนอะคับ

คอมพิวเตอร์คือ อะไรครับ

ปี 2555 โรงเรียนไปรษณีย์จะเปิดสอบไม๊อ่ะค่ะ ยังไงถ้าใครรู้ หรือมีแนวโน้มจะเปิดจริงๆในปีนี้ ช่วยบอกด้วยนะค่ะ

จะได้เตรียมตัว แล้วก้อจะอายุ ยี่สิบห้า แล้ว ....อยากให้ปีนี้เิปิดสอบ ช่วยหน่อยนะค่ะ

ผมไม่ได้เรียน รด จบ ม6 แล้วอยากไปสอบมาก ทำไม่ได้หรอครับ เสียใจมากมากเลยครับ

ถ้าไม่เรียนน รด สอบไม่ได้ใช่ไหมครับ

อยากทราบว่า ในปี 2555นี้จะเปิดสอบนักเรียนไปรษณีย์หรือเปล่าคะ ถ้าเปิดจะเปิดเมื่อไหร่แล้วมีแนวโน้มที่จะเปิดหรือเล่าคะ ช่วยบอกด้วนนะคะ

ผมตั้งใจที่จะสอบเป็นนักเรียนไปรษณีย์ แต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะเปิดหรือป่าว แล้วถ้าเปิดสอบนั้นจะเปิดสอบเมื่อไหร่ ?

โปรดให้คำตอบด้วยนะครับ !! (^/\^)

วิชาคอมพิวเตอร์ คือ ถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ส่วนประกอบ เทคโรโลยีต่างๆ

อย่างเช่นปี 2553 ถามว่า ....

ทรีบอร์ดแบรนด์คืออะไร

การใช้โปรแกรมเอ็กเซล จะทำแบบนี้ต้องกดปุ่มอะไร ประมาณนี้

โปรแกรมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

ปี 2555 เปิดสอบหรือป่าวค่ะ ถ้าเปิดทราบจะเปิดเมื่่อรัยค่ะ

ขอบคุณ ที่ช่วยตอบนะคับ

พี่ ๆ คะถ้ามีแนวข้อสอบช่วยบอกหน่อยนะคะ หรือส่งเข้าเมล์ได้นะคะ [email protected]

ปีนี้อาจจะมีการสอบ รับสมัครช่วง เมษายน สอบมิถุนา ประกาศประมาณสิงหา เรียน ตุลา คืออันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซนนะคะ แต่ นักเรียน ปี 53 เคยได้ข่าวว่าต้องไปคุมสอบด้วยในปีนี้ รอคำสั่งอยู่ค่ะ พี่เป็นอีกคนที่เข้ามาเรียน ในช่วงอายุเฉียดฉิว 25 มาก กะจะเกณฑ์คนทั้งตระกูลไปสอบค่ะ น้องๆบางคนที่จบ ม.6 อาจมีอคติ ว่าไม่ได้จบ ปตรี ไม่ได้เป็น นศ.เต็มตัว  แต่พี่ขอยืนยันเลยนะคะ ว่า ถ้าน้องจบ ป ตรีแล้ว เก้าสิบเปอเซนจะคิดว่า รู้งี้   ไปสอบตั้งแต่ทีแรกดีกว่า...งาน ดี มั่นคง หายากกกส์สุดๆค่ะ เค้ารับวุฒิ ม.6 ก็จริง แต่เด็กส่วนใหญ่ที่ไปสอบ จบ ป.ตรีมาเยอะมว้ากกกก มีทุกสถาบันค่ะ ตั้งแต่ จุฬา ธรรมศาสตร์ เอแบค ยัน ราชภัฎ ทั่วประเทศค่ะ ห้องเรียนแทบไม่มีคน จ.เดียวกันเลย จำได้ว่าปีพี่ คนไม่ค่อยรู้ข่าวมากนัก คนสมัครมาสอบประมาน หมื่นห้าพัน แต่ยอมรับว่าการเป็นลูกหลาน คนไปรษณีย์ก็ได้เปรียบหน่อย เส้นก็ มีบ้างไรบ้าง นิดๆ

แนวข้อสอบเน้นเนื้อหา ม. 456 คร้าบบบ และเซ้นท์ เยอะด้วย

ทัศนคติ ใจรักบริการ จะถามว่า ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ จะบอกลูกค้าว่าไง ตอบแบบกลางๆ และความจริง อย่าโอเว่อร์ไปนะคะ เราคืออาชีพบริการ เน้นไปที่ตรงไหน อันนี้เซ้นท์เท่านั้น หลักการนิดหน่อย แล้วก็ความถ่อมตน ก็จำเป็นนะคะ มีอะไรหากลูกค้าโวยวาย ควรประณีประนอม และเรียก หน. มาคุยก่อน อย่าข้ามขั้นเด็ดขาด ฯลฯ ประมาณนี้ค่า

แต่เลข ปีพี่ ง่าย มว้ากกก  เพราะมันไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่ค่ะ แต่ต้องทวนให้พอรู้สูตรไปบ้างนะคะ สามเหลี่ยม  พาย  ปริมาตร หรม.ครม.ก้อมีเล็กน้อย แต่ลอก ดิฟ แคล ฯลฯปีพี่ไม่มีมาแม้แต่นิสเดียว (แต่ปีอื่นยากบรรลัย)

ที่ต้องระวัง ขอบอกเลยว่า ภาษาไทย ยากอย่างคิดไม่ถึงงค่า โจทย์ยาวมาก เน้นวิเคราะห์ จำคำให้ถูกนะคะ ที่มักเขียนผิดบ่อยๆ พี่อึ้งอยู่นานค่ะเพราะ แทบไม่มีข้อที่น่าทำเรยยยย

ภาษาอังกฤษ เอิ่มม แนะนำนะคะ ยากพอตัว ไปอ่านทบทวนรวม ไวยากรณ์ม.ปลาย เลย แต่คอนเวอร์ด้วยนะคะ ที่สำคัญ ศัพท์ค่ะ โกยให้ได้มากที่สุด

และคอมพิวเตอร์ อันนี้สวดยอด มันไม่ได้ยากเลยถ้าอยู่หน้าคอม แต่มันเล่นถามแบบ เจาะจงมาก ว่า ถ้าต้องการเฉลี่ยในเอ็กซ์เซล กดปุ่มไหน มีรูปปุ่มให้เลือกเลยค่ะ ไปจำเลยนะคะ เวิด พอยท์ เอ็กเซล จำมันไปทุกปุ่มอ้ะ หน้าที่มันด้วย อ้อๆ มี ถ้าเป็นตัวเลข จะชิดด้านไหนของช่องในเอ็กเซล การตั้งค่าให้ในช่องเป็น วันเดือนปี เป็นตัวเลข ตัวหนังือ ฯลฯ ต้องเลือกอะไร  โหยยย มากมายค่ะ

เดี๋ยวถ้ารู้ว่าสอบชัวร์จะไปขุดมาให้มากกว่านี้นะคะ^^

 

ขอบคุณนะคับคุณ Wewa

ข้อสอบภาษาอังกฤษเป็นแนวไหนคับ

ปี 2555 รับสมัครรึยังครับ

นู๋ก้ออยากเรียน...มากกกกกกกกกกก

แต่อายุเข้า 25 มาแล้ว 2 เดือน ทางโรงเรียนจะให้สมัครมั้ยนะ ?

เราอยากเรียนที่นี่จริงๆ นะ อยากที่จเป็นส่วนหนึ่งของงานไปรษณีย์ เพราะถ้าใช้วุฒิสายที่เรียนมา คงเข้าไม่ได้!!!

ตอนนี้ข้อมูลพร้อม ใจพร้อม แต่คงต้องให้ทางผู้ใหญ่ช่วยอนุมัติด้วยนะคะ

ตกลงว่าปี55 จะมีรับสมัครไหมคะ คืออยู่ปี1 แต่อยากซิ่วเรียนใหม่คะ รบกวนหากมีการรับสมัคร ช่วยแจ้งด้วยนะคะ ขอบคุณคะ^^

อยากทราบว่าจะมีการเปิดรับสมัครรึป่าวคับ

ขอเรียนถามว่าปี55 มีการรับนักเรียนไปรษณีย์ภาคสมทบหรือไม่ครับ

ปี 2555 จะมีการเปิดรับสมัครไหมค่ะ

ถ้ามีเปิดรับช่วงไหน สอบเดีอนอะไร

ยังพอมีเวลาเตรียมตัวหรือเปล่าค่ะ

เปิดรับตอนไหนคะขอรายละเอียดเยอะๆ

แล้วถ้าจบ ปวช.สมัครได้ไหมค่ะ

พิมพ์ไปตั้งเยอะ พอกดจัดเก็บก็เก็บไม่ได้ซะงั้น เอาย่อๆแล้วกันนะครับ ปีนี โรงเรียนไปรษณีย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเรียนในโรงเรียนไปษณีย์ แล้วนะครับ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 เม.ย. นี้นะครับผม ใครสนใจก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpost.com/news-recruit.php?cate=4 มีอะไรสงสัยก็ถามมาละกันนะครับว่างๆจะมาตอบให้ สู้ๆนะครับทุกคน

เรื่องเกรดมีความสำคัญแค่ไหนคะ ถ้าเกรดไม่ถึงนี่ไม่มีสิทธิสอบเลยหรือว่า สอบก่อนค่อยดูเกรดรอบสัมภาษณ์ แล้วเรื่องเกรดมียืดหยุ่นได้บ้างไหม ปีก่อนๆ รับ2.00เลยชะล่าใจ อยากเรียนให้จบก่อนด้วย พอปีนี้รับ2.5 เครียดเลย ขาดไปจุดสองเองอ่า ขอแค่ได้สอบผ่านข้อเขียนก็ยังดี อยากทำงานปณจริงๆนะ ปีหน้าอายุก็เกินแล้วด้วย

งง เมื่อกี้ตอนโพสข้อความแรก ข้อความไม่ขึ้น พอโพสข้อความที่สอง ข้อความแรกขึ้น แล้วก็ไม่รู้ข้อความที่สองจะตามขึ้นมาไหม ถ้าเนื้อหาซ้ำกัน ลบให้เหลืออันเดียวได้นะคะ

ตอบคนอยากสอบนะครับ เรื่องเกรด ที่ทาง บริษัทไปรษณีย์ไทยกำหนด เป็น1 คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบนะครับ ดังนั้นจึงถือว่าสำคัญเช่นเดียวกับคุณสมบัติอื่นๆ และคณะกรรมการก็จะพิจารณา ข้อนี้ด้วยนะครับผมสรุปแล้วก็คือเกรดไม่ถึงก็ไม่น่าจะสมัครได้นะครับ ถ้ายังไงเพื่อความชัว ขอให้น้องติดต่อไปที่โรงเรียนการไปรณษณีย์ดูให้แน่ใจนะครับผม ขอให้ได้สอบก็แล้วกันนะ

จบ ก.ษ.น. สอบได้ไหมครับ

ตอบ คนเกรดน้อยนะครับ จบ ก ศ น. สายวิทย์-คณิต สอบได้ครับผม

บรรยากาศโรงเรียน ภาพกิจกรรมในโรงเรียน โรงเรียนออกรายการโทรทัศน์ เข้าลิงค์ด้านล่าง นี้ได้เลยจร้าาาา
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/std-post

(facebooK เจ้าของบล็อก เข้ามาคุยกันได้นะ รุ่นพี่ คปท >>>> montaree srikrajib )

เกรดไม่ถึง 2.5 แค 2.11. สอบได้ไหมค่ะ ขอเคลียๆน่อย

ตอบบางคน 1.ไม่ถึง2.5 สอบไม่ได้ 2.ภาคสมทบ คือ เปิดสำหรับพนักงานและลูกจ้าง

พี่คะสมัครของปี55 ไปแล้วอยากเรียนมากๆเลยคะ พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยคะ ทำอย่างไรจะสอบติด ตอนนี้อ่านหนังสือจนเครียดแล้วคะกลัวมากๆเลย

เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ้ะ แต่ถ้าคนไหนไม่มั่นใจ พี่เปิดคอร์สติวอยู่นะ ใครสนใจสอบถามมาได้ที่ [email protected] นะจ้ะ ไม่แพงเหมือนที่ข้างนอก เนื้อหาแม่นยำกว่าแน่นอน ไม่มั่วเหมือนหนังสือเตรียมสอบที่ขายกันแน่นอน

ยังไงสอบถามมาได้เลยนะจ้ะ

เรียน ปณ แร้วได้วุฒิอะไรค่ะ

พอดีว่าหัวเข่าไม่ค่อยดีมีสิทธ์เรียนไหมค่ะช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะถ้ารับจะได้เตียมตัวไว้ค่ะขอบคุณค่ะ

แล้วผู้หญิงนี่เจาะหูได้หรือเปล่าคะ (จริงจังนะคะเนี่ย ถ้าไม่ได้จะได้ไม่ไปสอบ TT)

วันที่ไปสมัครหัวหน้าไปรษณีย์ถามว่ามีรอยสักหรือเปล่า มีไม่ได้นะ สอบข้อเขียนผ่านก็อาจไม่ผ่านสอบสัมภาษณ์ ประมาณนี้ แล้วถ้าเจาะหูธรรมดาจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ

แล้ว2556 เขาจะเปิดรับสมัครไม๊ค่ะหนูรอมาตั้งแต่ม.4แล้วตอนนี้ขึ้นมาม.6แล้ว อ่านของพี่ๆที่เตรียมสอบปี2554 แล้วเขาไม่เปิดรับสมัคร ปี2556จะเปิดรับรึป่าวค่ะแล้วจะเปิดรับวันไหน ต้องมี Gat Pat หรือข้อสอบอะไรไปยื่นรึป่าวค่ะหนูอยากเรียนที่นี้จริงๆตั้งแต่รู้ว่ามีโรงเรียนนี้ก็พยายามตามข่าวสารอยู่เสมอช่วยบอกด้วยน่ะค่ะว่า จะเปิดรับสมัครวันไหน ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อยากรู้ว่าผู้หญิงใส่กางเกงสแลคหรือพีทยาวไปสอบได้มั้ยค่ะ พอดีขาไม่สวยอ่าาา

ขออนุญาตตอบน้องหยกล่ะกัน

ได้ยินมาว่าปี 56 เปิดแน่ๆ (ปี 55 ไม่แน่นอนแต่สุดท้ายก็เปิด อิอิ) ตอนสมัครก็แค่กรอกใบสมัครและแนบสำเนาบัตร ปชช. ติดรูปถ่าย 3 ใบ หลักฐานอื่นยังไม่ต้อง ปีนี้เปิดรับ 19-30 เม.ย. คิดว่าปีหน้าก็น่าจะอยู่ราวๆ นี้แหละ ต้องตามข่าว

น้องยังมีโอกาสอีกหลายปี (เตรียมตัวให้พร้อม) ส่วนพี่ปีนี้เป็นปีแรกและปีสุดท้าย เง้อ....

อยากทราบว่าปี 56 จะเปิดรับไหม แล้วรับเยอะรึป่าว อ่ะค้ะ '

ใสพลีทยาวไปสอบได้ป่าววววว

เราใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ จะได้มั้ย

ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและไปขอออกใบแทนใหม่ที่ไปนีจ้า แต่รีบหน่อยนะ ปกติแล้วไปนีจะครึ่งวัน ดูรายละเอียดอีกทีที่เวป thailandpost.co.th อ่านอีกทีจ้าเกี่ยวกับทำบัตรสอบหายมันจะมีบอกเผื่อจะบอกรายละเอียดผิดไป

มาแจ้งให้ทราบว่า ตอนนี้เงินเดือน นร.ไปนีปรับแล้วนะครับ บรรจุ พปณ.2 รับเงินเดือนขั้น 10150 บวกค่าครองชีพ 1500 ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแก่ผู้สอบได้นะครับ

ประกาศผลสอบวันไหนกันแน่คะเนี่ย

วันนี้ค่าประกาศแล้วนะคะ

ผมเพิ่งเรียนจบก.ศ.น. มาครับ ผมจะมีสิทธ์สอบไหมครับ

อยากทราบว่าจะเปิดสอบไปรษณีย์ได้อีกเมื่อไหร่ค่ะ

ปี56 ปีนี้ เขาจะเปิดรับสมัครป่าวค่ะพอจะทราบไมค่ะ??

ทำงานกี่ปีถึงจะได้เลื่อนขั้นอ่ะค่ะ  ถ้าเรียนจบเเล้ว

อยากรู้คะว่าเรียนสาย ไทยสังคม (ศิลป์ทั่วไป) สามารถสอบได้ไหมคะ หรือว้าไม่ได้และก็อยากทราบว่า มีที่ไหนเปิดสอนพิเศษรึป่าวคะสำหรับดารสอบเข้าโดยเฉพาะ หนูเครียดมากเลยคะ ตอนนี้อยู่ม.4แล้วด้วย กำลังจะจบม.5 กลัวว่าถ้าเรียนสายนี้จบจะไม่สามารถไปสอบได้ ต้องมาเรียนใหม่สายอื่น หนูอยากทำงานนี้มากๆเลย ช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณคะ

ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

อยากเรียนมากๆเลยค่ะ อยากรู้ว่ามีการเปิดคอร์ดติวหรือเบล่าค่ะ

ลองสอบถามมาแล้วว่า เปิด ปี เว้น 2 ปี คับ เปิดปี55ไปแล้วด้วย ต้องรออีกนานเลย

ล่าสุดนะครับ ปี 56 คาดว่าน่าจะเปิด รับสมัครนะครับ จำนวนประมาณ 150 คน แต่ยังไม่แน่นอนครับ


ประกาศครับ ปี 56 เปิดรับสมัครนะครับ

คุณสมบัติ(คร่าวนะครับ)

1. จบชั้น ม.6 สายสามัญ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

2.มีอายุระหว่าง 17-25 ปี นับจากวันที่สมัคร (เกิดระหว่าง 30 เม.ษ.  2531- 30 เมษา  2539)

3. ชาย ผ่าน  รด. ปี3   หญิงเป็นโสด

4. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 - 30 เมษายน 2556

   รับ ประมาณ 100 คน ครับ สัดส่วน ชาย 60 คน  หญิง 40 คน ครับเมื่อจบแล้วจะบรรจุเป็น พนักงาน ระดับ 2 ของ บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำกัด เงินเดือน 10150 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพนะครับ)
สมัครได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th

ตอนนี้ น้องเรียนมัธยมปลาย กำลังจะขึ้น. ม.5 แล้วค่ะ ก่อนที่จะจบม.6 น้องคงพอมีเวลาเตรียมตัว. แต่อยากจะทราบว่า ก่อนน้องจะไปสอบไปรษณีย์ ข้อสอบยังเหมือนเดิมไหมค่ะ ถ้าปรับเปลี่ยนช่วยบอกที่นะค่ะ.

ปีนี้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาโท ปริญญาตรี สาขาต่างๆ บ้างไหมคะ


ถ้าเรียนจบ ปวช. สามารถสอบได้รึเปล่าค่ะ

พี่ค่ะเขารับสายศิลป์ป๊ค่ะ

ป.ตรี กับ ป.โท เปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆครับแต่คนละส่วนกันกับนักเรียนไปรษณีย์


ปวช ไม่รับครับ รับแต่คนจบ ม6 ครับ


สายศิลป์ สอบได้ครับ แต่เกรดเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.50 นะ

สวัสดีค่ะ รบกวนขอถามเรื่องแนวข้อสอบไว้เป็นแนวทางหน่อยนะคะ พอดีรอซื้อคู่มือแนวข้อสอบอยู่แต่เห็นเขาบอกจะได้หลังสงกรานต์  ช่วงนี้มีเวลาว่างเลยอยากจะอ่านคร่าวๆไปก่อนน่ะค่ะ

ไม่ทราบกว่า คณิต กับไทย นี่ เขาออกเนื้อหาม.4-6ใช่มั๊ยคะ
แล้วคณิตนี่ คือเราสงสัยว่าเขาออกเฉพาะคณิตพื้นฐานอย่างเดียว ไม่มีคณิตเพิ่มเติมใช่มั๊ยคะ

(เพราะเห็นรับสายศิลป์ด้วย แล้วสายศิลป์เขาไม่ได้เรียนคณิตเพิ่มเติมกัน)

แล้วภาษาไทยนี่ ออกพวก คำสมาส สนธิ คำเป็น-ตาย อะไรพวกนี้มั๊ยเอ่ย

ภาษาอังกฤษเน้นอ่านPassage หรือเน้น Grammar คะ เน้นพวกtense หรือเปล่า


ส่วนคอม...เห็นคห.บนๆบอกจะเน้นถามพวกคำสั่งเอ๊กเซล เวิร์ด ซะส่วนใหญ่ ใช่มั๊ยคะ

แล้วข้อสอบทัศนคตินี่เป็นแนวไหนเอ่ย...

คำถามสุดท้าย  ข้อสอบเป็นปรนัยหมดเลยหรือเปล่าคะ มีอัตนัยมั๊ย...

รบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ >/\<


หากไม่เป็นการรบกวนเกินไป อยากขอเมล์รุ่นพี่ที่เคยสอบ แบบว่าอยากขอปรึกษาไว้เป็นแนวทางน่ะค่ะ

แล้วน้องจะรีบแอดไปในทันที >/\<


ตั้งใจอ่านนะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน  โชคดีนะคับ

ทำไมดูรายชื่อและเลขที่นั้งสอบยังไม่ได้อ่ะคะ แล้วดูได้วันไหนคะ หรือต้องดูจากเว็ปอื่น

น่าจะเปิดโอกาส ให้เด็กที่จบ ปวช. สอบได้ด้วยนะคะ เพราะอย่างน้อยๆเด็กก็มักจะมีความรู้ด้านสายอาชีพ ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการทำงานติดตัวมาบ้างแล้ว

เด็กสาย อุตสาหกรรม  ไม่มีสิทธิ์สอบเลยหรอคะ...เฮ้อ

วุฒ ปวช.บัญชีได้ไหมคะ

ปี58เปิดรับสมัครตอนไหนค่ะ

อยากทราบว่า ปี 2558 จะเปิดรับสมัครไหมคะ? แล้วคือเกรดเฉลี่ยตอนนี้ 5 ภาคเรียน ได้แค่ 2.41 เอง กำลังจะจบ ม.6 แล้วด้วย แต่ภาคเรียนที่6 ยังไม่ทราบผล .. สรุปปคืออยากทราบ ว่าเกรดไม่ถึง 2.50 สามารถเข้าสมัครเรียนได้ไหมคะ


จบ. ปวช เรียนได้ไหมครับ

อยากสอบเข้าเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์บ้างคะ แต่เรียนจบสายอาชีพมา ไม่ทราบว่ามีสิทธิ์หรือเปล่าคะ

ผมไม่ค่อยรู้ เรื่อง ข้อสอบที่ บอกม 4 5 6 เลขงี้ให้เน้น เรื่องอะไรบ้าง เซต หรอ เหมือน อ่านไม่ค่อยมี จุด หมาย 555

ก็ทวนเก่าๆเอา ละกัน เลขส่วนมากนี่ ออกอะไร อะ ใครรู้ช่วยบอก หน่อย ไทยนี่ กำกวม ฟุ่มเฟือย วิเคราะห์ อนุมาน คำผิด ราชาศัพท์ น่าจะประมาณนี้ eng นี่ ตามเวรตามกำ คับ 555 คอมก็การใช้พื้นฐาน ทัศนะคติ อันนี้ไม่รู้

แต่ คณิต นี่เน้าเรื่อง อะไรอย่าตอบว่า 4 5 6 นะ ผมต้องการว่าเรื่องอะไร ที่ ผ่านมา

ปวช. สอบไม่ได้หรอค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น