เกี่ยวกับโรงเรียน เป็นของเก่าปีก่อน ๆ
           โรงเรียนการไปรษณีย์เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  มีหน้าที่ผลิตพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
ด้านการปฏิบัติงานไปรษณีย์ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนการไปรษณีย์
            เป็นสถาบันการศึกษาด้านไปรษณีย์ที่ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะตามความต้องการของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สมรรถนะของนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์
             ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีวินัย  และสำนึกในการให้บริการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
1.  สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ช่วงชั้นที่  4 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า  2.00
2.  ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  3  หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน
     เข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (เพศชาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.   สัญชาติไทย
2.   เพศหญิง โสด
      เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน
      เข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
3.   มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
      (เกิดระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2527 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2535)
4.   ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
      ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5.   เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
6.   มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
      ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต่อไปนี้
       6.1  โรคเรื้อน
       6.2  วัณโรคในระยะอันตราย
       6.3  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
       6.4  โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
7.   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน
       หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
8.   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
9.   ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยงานราชการ
       หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
11.  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

การสอบคัดเลือก
1.   วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
       1.1  คณิตศาสตร์
       1.2  ภาษาไทย
       1.3  ภาษาอังกฤษ
       1.4  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
       1.5  ทดสอบทัศนคติ
       ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
2.    การเตรียมตัวสอบ
        2.1  ใช้ปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงินหรือดำ และดินสอดำชนิด 2 B ขึ้นไปในการสอบ
        2.2  ให้ไปถึงสถานที่ก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
                รวมทั้งรอฟังคำชี้แจงจากกรรมการคุมสอบ
        2.3  หากเข้าห้องสอบสายเกิน 15 นาทีนับจากการสอบวิชาแรกในภาคเช้า - บ่ายจะไม่มีสิทธิ
                เข้าห้องสอบ
        2.4   ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ ใบตอบรับการสมัคร
                สอบมาด้วยทุกครั้งที่เข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
        2.5   ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพ ผู้ที่สวมรองเท้าแตะ
               ใส่เสื้อยืดคอกลม ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3.    การสอบ
        3.1  ให้ผู้สมัครไปถึงสถานที่สอบเวลา 08.00 น.
        3.2   เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งที่โต๊ะตามหมายเลขที่กำหนด
        3.3   วางบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ ใบสมัครสอบไว้ที่มุมโต๊ะ
                ด้านขวา
        3.4  รับฟังคำชี้แจงจากกรรมการคุมสอบ
        3.5  หากมีข้อสงสัยใด ๆ ขอให้ยกมือเพื่อสอบถามกรรมการคุมสอบ
        3.6  ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 11.30 น. (ภาคเช้า) และ 15.30 น. (ภาคบ่าย)
               ยกเว้นกรรมการ คุมสอบจะแจ้งเป็นอย่างอื่น
        3.7  ห้ามนำเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
               นอกจากปากกาที่กำหนดไว้ในข้อ  2.1  เข้าห้องสอบ  โรงเรียนจะแจกกระดาษคำตอบให้ 
               และห้ามฉีกกระดาษนั้นออกจากกัน ไม่อนุญาตให้ใช้กระดาษอื่นใดทั้งสิ้นในการทดหรือร่าง
        3.8  ห้ามเขียนเลขประจำตัวสอบและห้ามทำข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะแจ้งให้เริ่มได้
        3.9  ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ลงในกระดาษคำตอบ
        3.10  ห้ามพูด  เคลื่อนย้ายหรือเลื่อนโต๊ะสอบ  ลุกจากที่นั่ง  เหลียวหลัง
                 เคาะโต๊ะหรือกระทำการอื่นใดอันส่อไปในทางทุจริตในการสอบ หากมีการทุจริต
                 ไม่ว่ากรณีใด ๆ  กรรมการคุมสอบจะบันทึกไว้ในใบรายงานการทุจริตและปรับให้ผู้นั้น
                 ไม่ผ่านการสอบในทุกวิชา
        3.11  ห้ามนำกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
        3.12  เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วขอให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบเพื่อเก็บกระดาษคำตอบ
                  และเมื่อออกจากห้องสอบแล้วห้ามไม่ให้รอบริเวณหน้าห้องสอบ
        3.13  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนให้เข้าสอบสัมภาษณ์โดยปฏิบัติตามคำประกาศ
                  ผลการสอบข้อเขียนของโรงเรียนการไปรษณีย์ ในวันประกาศผลสอบข้อเขียน
        3.14  กรณีสามารถสอบผ่านเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์โดยมีสภาพเป็นนักเรียน
                  และหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว หากมีการตรวจสอบย้อนหลังแล้วปรากฏว่า
                  มีการกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือนำเอกสารอันเป็นเท็จมาแสดงว่าเป็นผู้มี
                  คุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบ ผู้นั้นจะต้องถูกไล่ออกจากการเป็นนักเรียน
                  โรงเรียนการไปรษณีย์และถูกดำเนินคดีอาญา รวมทั้งถูกสอบสวนทางวินัย
                  หากในเวลานั้นได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้ว