ผู้บริหาร  ศบอ.  หลายท่านคงได้รับเอกสารสรุปรายงานผลการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน(เล่มสีเขียว) ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนแล้วนะคะ เป็นสรุปผลงานของ กศน. ที่ทำให้เราชาว กศน. หูกว้าง  ตากว้างขึ้นมากเลยนะคะ  เพราะเราได้ทราบว่า ชาว กศน.ที่อยู่ในที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศไทยนั้น ได้ทำงานที่สำคัญ  และยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติของเรา  ได้ช่วยเหลือพี่น้องปวงชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม  จับต้องได้  ใช้เห็นผล  ขอเป็นกำลังใจ  และขอบพระคุณ  ชาว กศน.  ทุกท่าน  ขอให้ท่านจงภาคภูมิใจกับผลงานของพวกเราและมีกำลังที่จะขับเคลื่อน งานการศึกษานอกโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า  และอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปชั่วกาลนานเทอญ