มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี ท่านอธืการบดีและผศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ เป็นที่ปรึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธรเป็นประธาน ดำเนินการพิจารณารับรองการวิจัยที่เก็บข้อมูลกับมนุษย์ โดยมีการประชุมพิจารณารับรองในวันพุธเวลา 13.30 น เป็นต้นไป ขอเชิญบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร   ที่จะทำงานวิจัยที่ใช้คนเป็นกลุ่มตัวอย่างหรืออาสาสมัคร ส่งโครงการเข้ารับการพิจารณา

    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะพิจารณางานวิจัยโดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ เคารพในบุคคล การให้ประโยชน์ และหลักความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในศักดิ์ศรี สิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร