บันทึกจากอาจารย์นิเทศก์(10)

"ปัจฉิมนิเทศ..."

นักศึกษาหลายคนแสดงให้เห็นพัฒนาการในด้านการเขียนบันทึก  ขณะเดียวกันก็มีผู้ถามว่าบันทึกของตนผ่านหรือไม่  อาจารย์ขอแจ้งให้ทราบว่า ทุกคนทราบผลการประเมินจากอาจารย์โดยตรงแล้ว  หากคุณไม่ได้รับข้อคิดเห็นว่า "ไม่ผ่าน" ก็แสดงว่า บันทึกของคุณอยู่ในเกณฑ์ผ่าน ส่วนจะผ่านอย่างเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นั้น อ่านได้จากบันทึกข้อคิดเห็นที่อาจารย์เขียนให้ค่ะ

ขณะนี้ อาจารย์ได้รับผลการประเมินกลางภาค (Formative Evaluation) จาก 4 หน่วยงานคือ ศิริราชฯ การประปาฯ กฟผ. และ กทม.เท่านั้น หน่วยงานอื่นๆ ยังไม่ได้รับค่ะ  ถ้ามีปัญหาอย่างใด กรุณาแจ้งให้อาจารย์ทราบด้วย 

ทั้งนี้ ขอย้ำอีกครั้งว่า การประเมินครั้งนี้ ทางโปรแกรมวิชาไม่มีแบบฟอร์มหรือประเด็นสำหรับการประเมินให้แก่หน่วยงาน ต้องการให้แต่ละหน่วยงานประเมินโดยอิสระ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์จะให้ได้ข้อมูลที่เป็นประเด็นความคิดเห็นจากมุมมองของวัฒนธรรมองค์กรแต่ละแห่ง     

สำหรับแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน (Summative Evaluation) นั้น เป็นการประเมินตามประเด็นที่ทางโปรแกรมวิชากำหนด  ประธานโปรแกรมวิชาฯ ได้จัดเตรียมแบบฟอร์มไว้เรียบร้อยแล้ว  ขอให้ตัวแทนนักศึกษาประจำหน่วยงานแต่ละแห่งมารับได้ที่คุณเบญจวรรณ หรือคุณนิธินาถ  สำนักงานคณะครุศาสตร์  ภายในสัปดาห์นี้  เพื่อนำส่งยังหน่วยงานที่คุณไปฝึก

อาจารย์ได้รับคำถามจากหน่วยงานเรื่องกำหนดเวลาของการฝึกงาน  เพราะมีนักศึกษาบอกทางหน่วยงานว่าการฝึกงานสิ้นสุดในเดือนมกราคม  ซึ่งไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในหนังสือส่งตัว  จึงขอทำความเข้าใจอีกครั้งว่า กำหนดการฝึกงานสิ้นสุดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ตามระบุในหนังสือส่งตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  อย่างไรก็ตาม บางคนที่ขาดฝึกงานหลายวัน อาจต้องทำเวลาชดเชยต่อไปอีก เพื่อให้ครบเวลา 

เมื่อสิ้นสุดเวลาฝึกงานแล้ว ทางหน่วยงานจะประเมินพวกคุณตามแบบฟอร์มที่โปรแกรมวิชาฯ จัดให้  แล้วใส่ซองปิดผนึก  พร้อมทั้งทำหนังสือส่งตัวกลับ  เพื่อให้คุณนำมาส่งแก่ประธานโปรแกรมวิชา

ประธานโปรแกรมวิชาฝากแจ้งแก่ทุกคนว่า กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ซึ่งแต่เดิมกำหนดไว้วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ เลื่อนไปเป็น 18-19 กุมภาพันธ์ โดยสถานที่ยังคงเป็น Fountain Tree Resort อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ฉะนั้นวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ขอให้ทุกคนมาประชุมเตรียมการ  พร้อมกับนำซองแบบประเมินและหนังสือส่งตัวกลับมามอบให้ประธานโปรแกรมวิชาด้วย  ณ ห้อง 1125 เวลา 10.00 น.

อาจารย์ขอให้ทุกคนใช้เวลาฝึกงานที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าและคุณภาพ  ตักตวงประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพราะวันเวลานั้นผ่านแล้วผ่านเลยค่ะ  อย่าให้ต้องมาคิดเสียดายในภายหลังว่า "ตอนนั้น เราน่าจะ..." นะคะ

ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี - อาจารย์นิเทศก์

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาความเห็น (3)

ดาราภรณ์
IP: xxx.11.0.215
เขียนเมื่อ 
หนูแก้ไขบันทึกดาราภรณ์ 45 ที่มีอยู่บรรทัดเดียวแล้วค่ะ
เศณวี
IP: xxx.176.106.90
เขียนเมื่อ 

เรียนผศ.ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี

       ตามที่อาจารย์ได้กำหนดว่าวันที่  18-19  กุมภาพันธ์  2549  นั้นให้เป็นการปัจฉิมนิเทศ แต่เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวน 5 คนที่ติดภาระกิจ การสอบเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของ มศว. ในวันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2549 นี้ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นายเศณวี  ฤกษ์มงคล

2. นายตุลา  คุมเกษม

3.นางสาวอติกานต์   แตงสี

4.นายกิตติกานต์  กัณต์พิพัฒน์

5.นายประพจน์   รอดคำทุย

   ซึ่งทางกลุ่มนักศึกษาทั้ง 5 คน จึงขอคำปรึกษาจากอาจารย์และขอทางแก้ไขและทางออกด้วยว่าจะทำอย่างไร 

                                              

เด็กศิริราช
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 

ทุ่งทานตะวันสวย และน่าไปเที่ยวมากเลยค่ะ(ดร.Rose ก็สวยมากค่ะ)