นวัตกรรมการศึกษา

การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้โครงงานแบบตั้งคำถาม

 

นวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้โครงงานแบบตั้งคำถาม

ชื่อผู้เสนอนวัตกรรม
นางประคอง ผโลประการ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหัวทะเล สพท.นครราชสีมาเขต 1

จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. รอบที่สอง มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และมาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ย น้อยกว่า มาตรฐานอื่น และจากการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียน

เพื่อให้มีการพัฒนาผู้เรียน ในเรื่องความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนารูปแบบการสอนโครงงานแบบตั้งคำถาม และขยายผลการดำเนินงานให้แพร่หลายทุกสาระการเรียนรู้ ในชั้น ป. 1-6การดำเนินงาน มีขั้นตอนตามลำดับ คือ เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประชุม

คณะกรรมการกำหนดกิจกรรม ศึกษารูปแบบการสอนแบบโครงงาน รูปแบบการตั้งคำถาม พัฒนาชุดการสอนโครงงานแบบตั้งคำถาม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป. 5) ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนโครงงานแบบตั้งคำถาม ประเมินผลการดำเนินงาน และขยายผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานการดำเนินโครงการ

นวัตกรรมมีคุณค่าในการแก้ปัญหานักเรียนในด้านการ พัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนารูปแบบการสอนโครงงานแบบตั้งคำถาม ให้เป็นนวัตกรรมต้นแบบ

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมผู้เรียนต้องมีความรู้ชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบของโครงงาน

การสอนโครงงานเป็นกิจกรรมที่สามารถมอบหมายให้นักเรียนไปทำได้นอกเวลาเรียน การทำโครงงานเป็นกระบวนการพัฒนาความคิด การแก้ปัญหา การค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมบ้านหัวทะเล

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#การตั้งคำถาม#โครงงาน#โรงเรียนบ้านหัวทะเล#การอ่าน คิดเคราะห์ และเขียน

หมายเลขบันทึก: 125858, เขียน: 07 Sep 2007 @ 08:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)