ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีดังนี้

1. สพฐ.กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน เพื่อส่งให้ สพท.ศึกษาเป็นการล่วงหน้า

2. สพฐ. จัดอบรมให้ความรู้แก่สพท. ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพท.ที่ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

3.  ผู้ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลให้แก่บุคลากรในสังกัด  และแต่งตั้งมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดที่บุคลากรรับผิดชอบ

4.  ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลให้แก่สถานศึกษาในสังกัด และมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดและกลุ่มภารกิจหลัก

5.  ทั้งสพท. และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดยรายงานรอบ 6 เดือน  9 เดือน  และ  12  เดือน

6.  สพฐ.แจ้งผลคะแนนให้สพท.ทราบ  เพื่อตรวจสอบและยืนยันตามภารกิจให้สพฐ.ทราบ

7. สพฐ. แจ้งให้สพท.ตรวจสอบจำนวนบุคลากรในปีงบประมาณที่ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

8. สพฐ.จัดสรรเงินรางวัลให้แก่สพท.ตามค่าคะแนนที่ได้รับ

9.  สพท.จัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรตามจำนวนบุคลากรในปีงบประมาณที่ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามผลการปฏิบัติงาน

10. สพท.โอนเงินรางวัลให้แก่บุคลากรตามจำนวนบุคลากรในปีงบประมาณดังกล่าว