การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

พี่นาถ
การจัดการความรู้

          ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู บรรลุตามความมุ่งหมายในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู  ก.ค.ศ. จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดังนี้หลักเกณฑ์1.      ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด2.      ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งให้ครูผู้ช่วยทราบถึงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี และหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 3.      การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดำเนินการดังนี้3.1  ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุก 3 เดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการ แจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ทราบ3.2  เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เสนอต่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เพื่อพิจารณาต่อไป4.      การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน  กรณีครูผู้ช่วย ผู้ใดได้ลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล เป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน ไม่ให้นับระยะเวลาการลาที่เกิน 90 วันดังกล่าวรวมเป็นเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มวิธีการ1.      ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 1 คน เป็นกรรมการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งครูที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ2.      ให้คณะกรรมการมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย3.      เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ได้รับรายงานแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้3.1  กรณีที่เห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เห็นว่าควรทบทวนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก็อาจให้คณกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมิน ยังต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีผู้มีอำนาจมาตรา 53 สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว3.2  กรณีที่ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก็สั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการภายใน  5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว3.3  กรณีที่เห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบสอง ปี และเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็เสนอให้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้น ให้ดำรงตำแหน่งครูต่อไป แล้วให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะย้ายดี หรือบรรจุใหม่ดี

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km1#แมงมุม1

หมายเลขบันทึก: 125169, เขียน: 05 Sep 2007 @ 11:06 (), แก้ไข: 23 Sep 2012 @ 11:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 39, อ่าน: คลิก


ความเห็น (39)

เขียนเมื่อ 

ชัดเจนดีครับ

น่าจะมีรูปด้วยก็จะดี

มาเยี่ยมเป็นกำลังใจครับ

parvida
IP: xxx.26.50.237
เขียนเมื่อ 

ลงรูปแล้วชัดเจนเหมือนตัวจริงเลยค่ะ 
ขอบคุณที่มาเยี่ยม
อย่าลืมของเยี่ยมด้วยนะคะ

ruchada
IP: xxx.26.50.237
เขียนเมื่อ 

ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหน  ก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดนึ

เขียนเมื่อ 

มาเป็นกำลังใจค่ะ  สู้ต่อไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

ทุกตำแหน่งก็ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม..ขอเป็นกำลังให้นะค๊ะ

เขียนเมื่อ 

ทำไมรูปหนูไม่มาด้วยหล่ะ

ทำสวยมากเลยค่ะพี่ ขอชื่นชม

อารีวัลย์ รินทระ
IP: xxx.113.21.218
เขียนเมื่อ 

ดิฉันบรรจุเมื่อ 5 มิ.ย.51

เดือน พ.ค.52 ได้ไปสอบใหม่และทำหนังสือขออนุญาตสอบอย่างถูกต้อง

อยากทราบว่าถ้าสอบได้

จะสามารถนับเวลาราชการต่อเลยได้หรือไม่

ข้องใจมากบางคนบอกได้

บางคนบอกไม่ได้

กรุณาตอบให้หายข้องใจด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์อารีวัลย์ คะ

ถ้าสอบได้ก็สามารถนับเวลาราชการต่อได้เลย โดยไปรายงานตัวตามที่เขตที่สอบบรรจุได้ เรียกรายงานตัวและแจ้งทางเขตให้ทำเรื่องให้ แต่ทั้งนี้หากประกาศรับสมัคร ที่อาจารย์ไปสมัครระบุว่าไม่นับเวลาต่อ ก็นับต่อไม่ได้ แต่ส่วนมากจะไม่ประกาศ ใจร้ายอย่างนั้น

คนที่ต้องประเมินครูผู้ช่วย
IP: xxx.10.0.247
เขียนเมื่อ 

อยากให้อธิบายวิธีคิดคะแนน ที่จะต้องใส่ในช่อง คะแนนรวมหมวดที่ 1 - 2 ว่าจะให้เอาคะแนนดิบมารวม หรือเอาคะแนนที่สรุปผลคะแนนร้อยละมารวมคะ ขอความกรุณาตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆ...

krueak
IP: xxx.172.113.153
เขียนเมื่อ 

รบกวนหน่อยนะครับ พอน้องที่โรงเรียนตอนนี้อยู่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้วกำลังจะลาคลอด ไม่ทราบว่าจะต้องยืดเวลาการประเมินออกไปตามที่ลาคลอดหรือเปล่าครับ

IP: xxx.143.148.27
เขียนเมื่อ 

นับต่อเนื่องได้เลยค่ะ ข้าราชการมีสิทธิลาคลอดได้ค่ะ

ครูผู้ช่วย
IP: xxx.173.161.143
เขียนเมื่อ 

ในช่วงเกือบ2ปีในการพัฒนาอย่างเข้ม ดิฉันได้ลาคลอดมาแล้ว 90 วัน และมีลาป่วยและลากิจส่วนตัวบ้างเล็กน้อย ไม่ทราบว่าการคิดวันลาจะนับรวมกันเลยใหม(ที่ว่าครูผู้ช่วยลาได้ไม่เกิน 90วันน่ะค่ะ) งงๆค่ะ ว่าจะนับวันลา 90 วันนั้นนับรวมกันไหมในระหว่างลาคลอดบุตร ลาป่วยและลากิจ ถ้านับรวมแสดงว่าดิฉันได้ลาเกิน และต้องทดลองงานต่อใช่ใหมคะ.....อยากทราบมากค่ะ เครียดมาก อยากรู้ความจริง เพราะบางคนบอกว่า นับวันลารวมทั้งหมดในแต่ละครั้ง บางคนบอกว่าไม่นับรวม

พี่นาถ
IP: xxx.143.185.181
เขียนเมื่อ 

การลาอยู่ในปีงบประมาณเดียวกันหรือเปล่าค่ะ ถ้าคนละปีงบประมาณก็ไม่นับรวม

IP: xxx.27.217.50
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้หนูเป็นครูผู้ช่วยกำลังจะคลอดในเดือนเมษายนนี้ซึ่งอยู่ในช่วงปิดเทอมพอดี หนูอยากรู้ว่าจะลาคลอดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ

พี่นาถ
IP: xxx.143.185.181
เขียนเมื่อ 

ลาคลอดสามารถลาก่อนได้ แต่จะนับวันลารวมกับวันลาคลอดบุตร

IP: xxx.12.97.121
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้สอนอยู่ มหาสารคามค่ะ ต้องการย้ายสับเปลี่ยนไปที่ปทุมธานี หรือกรุงเทพมหานคร ค่ะ ถ้าหากมีครัยต้องการย้ายติดต่อมาที่ 0847864519 ค่ะ

009
IP: xxx.172.36.240
เขียนเมื่อ 

จะเป็นไปได้ไหมคะ มี่ กรณี ครูผู้ช่วยลาคลอด 90 วัน

แล้ว ทางโรงเรียน ยีดเวลาประเมินการพัฒนาฯ ( คือ + เพิ่ม อีก 3 เดือน)

พอดีว่าจำเป็นต้องลาคลอดค่ะ...แต่ อยากให้ผ่านครูผู้ช่วย ภายใน 2 ปี ไม่อยาก ให้ + เพิ่ม

ขอบคุณค่ะ

มาฆพร
IP: xxx.96.12.178
เขียนเมื่อ 

อยากจะถามว่าในกรณีที่ดิฉัน มาบรรจุ วันที่ 9 พ.ย. 52 และการประเมินอย่างเข็มในครั้งที่ 1 คือ 9 พ.ย. 52 - 8 ก.พ. 53 แต่ว่า วันที่ 30 พ.ย. 52 ดิฉันลาคลอด ถึงประมาณปลายเดือน ก.พ 53 รวมระยะเวลาการลาคลอด 88 วัน ครูพี่เลี้ยงที่ประเมินให้ บอกว่าครั้งที่1 ไม่สามารถประเมินได้เพราะลาคลอด ทั้งที่ดิฉันก็ทำงานจากวันที่ 9 - 29 พ.ย. 52 ประมาณ 20 วัน คืออ่านระเบียบแล้วไม้เข้าใจคะ ที่ว่าถ้าลาเกิน 90 วัน ไม่นับรวมกับการพัฒนาอย่างเข็ม ซึ่งดิฉัน ลาในครั้งที่1 ค่อมไปในครั้งที่ 2 นิดๆๆ และไม่เกิน 90 วันด้วย อยากจะทราบว่าครูพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ประเมินเค้าคิดถูกหรือผิดคะ เพราะว่าดิฉันต้องเพิ่มระยะการประเมินอย่างเข็มอีก 1 ครั้ง และเลื่อนเวลาไปอีก 3 เดือนค่ะ ขอความกรุณาช่วยตอบคำถามด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

พี่นาถ
IP: xxx.143.185.181
เขียนเมื่อ 

การลาคลอดหากไม่เกิน90 วัน นับรวมในการพัฒนาอย่างเข้ม เลยไม่ต้องเพ่ิมเวิลาการประเมินอีก 3 เด่ือน

อาทิตยาพร
IP: xxx.51.29.136
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นครูผู้ช่วยจะครบสองปีวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ค่ะ ซึ่งหนูได้ลากิจไปแล้ว 10 วัน จะมีผลต่อการประเมินมั๊ยค่ะหนูเครียดมากเลยค่ะ(ลากิจเนื่องจากคุณยายเสียชีวิต กับพ่อเข้าโรงพยาลบาลผ่าตัดหัวใจค่ะ)

ครููผู้ช่วยบรรจุใหม่
IP: xxx.172.203.89
เขียนเมื่อ 

อยากจะเรียนถามผู้รู้ เกี่ยวกับการลาคลอด

ในกรณีของดิฉัน คืือดิฉันพึ่งบรรจุในวันที่ 17 ก.พ. 55 แต่ช่วงนี้ได้ลงมาช่วยราชการยังไม่ได้ขึ้นไปปฎิบัติงานที่ร.ร.ที่เรียกบรรจุเลย และช่วงที่จะคลอดคือประมาณ วันที่ 10 เม.ย 55 ถ้าในกรณีนี้ดิฉันจะลาคลอด 90 วันได้หรือไม่

แต่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้ติดต่อกับดิฉันให้ขึ้นไปปฎิบัติหน้าที่ ในเดือนพ.ค. 55 ซึ่งดิฉันดูแลบุตรยังจะไม่ครบเดือนเลย

ถ้ากรณีนี้ดิฉัน อยากเรียนถามว่าดิฉันควรทำอย่างไร

ถ้าสมมุติว่า ดิฉันขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะมีผลต่อการประเมินครูผู้ชาวยไหมค่ะ

(หนูเครียดมาก ขอความกรุณาช่วยตอบดิฉันด้วยค่ะ เพราะสงสารลูกด้วยไม่ได้ดื่มนมแม่เลย เพราะหนูมาบรรจุที่ตามจังหวัดไกลมาก)

กราบขอบพระคุณมาล่วงหน้า

ว่าที่คศ.1
IP: xxx.204.135.83
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นครูผู้ช่วยบรรจุเมื่อ 1 กรกฎา 2554 จะครบสองปี 30 มิถุนา 2555 แต่พอดีตั้งครรภ์ และคลอดเมื่อวันที่ 29 มีนา 55 อยากเรียนถามท่านผู้รู้ดังนี้ค่ะ 1 . รร.เริ่มหยุดวันที่ 8 เมษา และเปิดวันที่ 1 พฤษภา ดิฉันควรจะเริ่มลาเมื่อไหร่ ถ้าจะลากิจหรือลาป่วย 29 มีนา ถึง 8 เมษา แล้วค่อยเริ่มลาคลอด 1 พฤษภา จะได้ไหมคะ 2. เนื่องจากดิฉันจะผ่านประเมิน 30 มิถุนา แต่อยู่ในช่วงที่ลาคลอด รร.จะให้พัฒนาอย่างเข้มต่ออีก 3 เดือน เนื่องจากเค้าให้เหตุผลว่าระหว่าง 3 เดือนนี้ดิฉันไม่ได้มาทำงานแล้วจะเอาคะแนนประเมินครั้งสุดท้ายนี้มาจากไหน ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ

yui
IP: xxx.93.234.169
เขียนเมื่อ 

เพิ่งจะผ่านครูผู้ช่วยแต่คำสั่งยังไม่ออกจะสามารถเขียนย้ายได้ไหมคะ

ปลาสร้อย ปลาซิว
IP: xxx.228.37.54
เขียนเมื่อ 

พี่นาถตอบด่วนเลย

ตอนนี้น้องทดลองงาน ครบ 2 ปีแล้วแต่ทางโรงเรียนยังไม่ได้แจ้งผลการประเมินไปยังเขตพื้นที่และยังไม่ผ่าน อกคศ.หากน้องทำเรื่องขอย้ายในช่วงนี้ 1 - 15 .................2555 ที่จะถึงนี้ สามารถทำเรื่องย้ายได้ไหม เกี่ยวข้องกับการปรับเป็นครู คศ. 1 หรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวคนละส่วนกัน ตอบด่วนจี๋เลย

น้องใหม่
IP: xxx.171.54.148
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าเราเพิ่งได้บรรจุครูผู้ช่วยไม่ถึง 6 เดือนแต่ว่า จะคลอดแล้วสามารถลาได้ไหม คะ แล้วมีผลต่อการผ่านไม่ผ่านครูผู้ช่วยหรือเปล่าคะ

ชยุต สายเพ็ชร
IP: xxx.51.55.202
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับรายละเอียดที่ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างเข้มเรื่องการลา


เอกลักษณ์
IP: xxx.93.130.8
เขียนเมื่อ 

ถ้ายังไม่ครบ หก เดือนลากิจได้มั้ยครับ ถ้าได้ๆกี่วันครับ รบกวนทีครับผม

นายสาโรจน็ รอดสีเสน
IP: xxx.0.202.10
เขียนเมื่อ 

กรณีที่ ครูผู้ช่วยประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 เดือน (30วัน)ตามด้วยลาคลอด 3 เดือน (90 วัน)

( หมายเหตุ;ขณะเกิดอุบัติเหตุตั้งครรค์ 7 เดือน ) ตามระเบียบบอกว่าการลาต้องไม่เกิน 90 วัน อยากทราบว่า วันลาที่เกินไป 30 วัน นั้นจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง เพราะตอนนี้เลยระยะเวลาการพัฒนาอย่างแข้ม มา 1เดือน( เท่ากับวันลาที่เกิน)   (อายุราชการ 2 ปี 1เดือน ) ยังมั่ยมีการประเมินใดๆ ทางโรงเรียนยังไม่ได้แจ้งผลการประเมินไปยังเขตพื้นที่และยังไม่ผ่าน อกคศ. จะเขียนย้ายได้มั้ย ในช่วง วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2556 

ขอบคุณมากครับ

ปรึกษาแทนภรรยา

ครูบ้านนอกโดนแกล้ง
IP: xxx.29.30.208
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าถ้าทางโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเข้มครูไม่ตรงตามที่พรบ.กำหนดจะสามารถแย้ง ผอ.ได้ไหมหรือคัดค้านการประเมินรอบนั้นได้ไหม

เพราะคนข้างนอกไม่สามารถรู้การปฏิบัติงานของเราได้นอกจากคนในโรงเรียนเดียวกัน

ส่งผลให้คะแนนประเมินต่ำ

คนทำงานแต่เขาไม่เห็นค่า
IP: xxx.55.203.26
เขียนเมื่อ 

เหมือนกันเลยคะ ปลาสร้อยปลาซิล เราครบครูผู้ช่วย 1 พย แต่ผอไม่ยอมส่งเรื่องให้เขต ต้องการอะไรคะ ดิฉันทำงานจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง มีอะไรก็ดิฉัน แต่เขาคิดว่าเราว่าง เราทำงานวิชาการหนักมาก เขาคิดว่าก็แค่งานวิชาการ ตอนนี้ท้อแท้มาก อยากย้าย อยากรู้ว่าผอคิดอะไรอยู่ แบบนี้ ผอ ผิดไหมที่ไม่ยอมทำเรื่องให้เรา ถามเพื่อนคนอื่นเวลาถึงวันพ้นเขาก็มีคำสั่งแต่ตั้งทันที


มินนี่
IP: xxx.172.193.60
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าครูผู้ช่วยมีสิทธิลากิจได้หรือไม่ค่ะ

พี่นาถ
IP: xxx.29.211.70
เขียนเมื่อ 

ได้ค่ะ

ประฤดี ศรีวรสาร
IP: xxx.230.173.133
เขียนเมื่อ 

อยากขอถามหน่อยคะคือว่าหนูเป็นครูผู้ช่วยมาได้ปีหนึ่งแล้ว ปีแรกลาคลอด2เดือน พอมาปีที่2หนูตั้งครรภ์อีก จะลาเพิ่มอีก1เดือนได้มั้ยคะหนูเคลียดมากกลัวประเมินไม่ผ่านช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

Puan
IP: xxx.229.70.51
เขียนเมื่อ 

ขณะนี้เป็นนักจัดอยู่สพป.แห่งหนึ่งภาคกลาง ตั้งครรภ์5เดือน อยากจะขอช่วยราชการสพป.แห่งหนึ่งในภาคเหนือ(บ้านเกิด)สามารถขอช่วยราชการได้มั้ยค

พี่นาถ
IP: xxx.29.211.70
เขียนเมื่อ 

ส่งเรื่องขอช่วยราชการได้ค่ะ โดยส่งเรื่องไป สพฐ. การช่วยราชการต่างเขตเปนอำนาจของสพฐ. ค่ะ

พิมผกา
IP: xxx.29.176.156
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนถามเกี่ยวกับการลาคลอดหน่อยคะตอนนี้เป็นครูผู้ช่วยได้ลาคลอดไป60 วันในปีแรกและมาปีนี้ตั้งครรถ์อีกแบบนี้ต้องเลื่อนการประเมินออกไปเป็น2ปีกว่าหรือตามกำหนดเดิมคะแต่เท่าที่อ่านระเบียบการลาก็ไม่เห็นว่าจะต้องเอาไปเพิ่มหรือยังไง .....รบกวนไขข้องใจให้หน่อยนะคะขอบพระคุณคะ

ทิต
IP: xxx.68.6.136
เขียนเมื่อ 

เรียนถามว่า ถ้าการประเมินครูผู้ช่วย แล้วผู้ประเมินครั้งที่ 1 ให้คะแนนเกิน 70% ถือว่าผิดไหมครับ

รัชนี
IP: xxx.155.35.134
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าการประเมินครูผู้ช่วยครั้งสุดท้ายต้องส่งผลการประเมินให้เขตภายในกี่วันค่ะ