กรณีศึกษา


กรณีศึกษา
กรณีศึกษาเรื่อง : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานการค้นคว้า ครูอภินันท์ ได้รับมอบหมายให้จัดทำหลักสูตร และสอนวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระย่อยคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาต่าง ๆ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตลอดมา และจากการศึกษาผลการเรียนในปีการศึกษา 2548 พบว่าหน่วยการเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานการค้นคว้า เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนผ่านการประเมินน้อยที่สุด ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่กระทบถึงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานี้ให้ต่ำกว่าเกณฑ์อีกด้วย ครูอภินันท์จึงคิดจะพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นโดยจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป Power Point เรื่องการเขียนรายงานการค้นคว้ามีจำนวน 90 ภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของรายงาน จำนวน 15 ภาพ ตอนที่ 2 ขั้นตอนการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า จำนวน 40 ภาพ ตอนที่ 3 การเขียนบรรณานุกรม จำนวน 30 ภาพ มีแบบฝึกหัดแบบโปรแกรม 3 ตอน กระดาษคำตอบแบบฝึกหัด จำนวน 90 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน และ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 90 ชุด โดยให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องและนำไปทดลองใช้กับนักเรียนโดยการทดลองขั้น 1 คน การทดลองขั้นกลุ่มเล็ก และการทดลองภาคสนาม หลังการทดลองทุกครั้งได้แก้ไขพัฒนาเรื่อยมา และนำข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติพบว่าบทเรียนสำเร็จรูป Power Point เรื่องการเขียนรายงานการค้นคว้า ที่สร้างขึ้นและนำไปทดสอบ มีประสิทธิภาพ 92.45/83.66 กล่าวคือ นักเรียนสามารถ ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 92.45 ซึ่งแสดงว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรก และนักเรียนสามารถ ทำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 83.66 ซึ่งแสดงว่านักเรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนได้สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวหลัง จึงถือว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนบทเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนบทเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนบทเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนบทเรียน นั่นคือนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป Power Point เรื่องการเขียนรายงานการค้นคว้า แล้วทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้นครูอภินันท์ จึงใช้บทเรียนสำเร็จรูป Power Point เรื่องการเขียนรายงานการค้นคว้า เป็นสื่อการสอนวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และให้นักเรียนที่ทำรายงานการค้นคว้าทุกวิชา มาใช้ศึกษาเพื่อสามารถทำรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกวิธี 
คำสำคัญ (Tags): #กรณีศึกษา
หมายเลขบันทึก: 124564เขียนเมื่อ 3 กันยายน 2007 10:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 20:12 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
  • คิดถึงพี่โอ๋
  • หายไปนานมากๆๆ
  • มีอะไรให้พอช่วยเหลือได้บอกนะครับ
  • ดูแลสุขภาพบ้าง
  • ดีใจที่มีผลงานดีๆๆออกมากครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท