เรียนคณิตศาสตร์คิดสนุก

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้มีระบบ มีเหตุผล

    (ทำไมจึงทำ)    วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้มีระบบ มีเหตุผล มีแบบแผนขั้นตอน เพื่อใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรอบครอบ แต่จากการที่ได้สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ นักเรียนไม่ชอบคิด (เพราะยังขาดเทคนิคในการคิด) ไม่ชอบอ่านวิเคราะห์โจทย์  (เพราะอ่านไม่ได้วิเคราะห์ไม่เป็น ) เมื่ออ่านไม่ได้วิเคราะห์ไม่เป็นนักเรียนก็จะคิดไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าโจทย์ถามอะไรจะแก้ปัญหาได้อย่างไร และจะใช้วิธีการอะไรในการหาคำตอบ ดังนั้นคุณครู

ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคในการเรียนการสอนเข้ามาช่วย เมื่อเด็กไม่ชอบคิดก็ฝึกให้เด็กคิดบ่อยๆ คิดหลาย ๆ

ทาง โดยหาโจทย์ที่มีคำตอบหลายๆ คำตอบมาฝึกให้เด็กคิด รวมทั้งมีการสอดแทรก เกม / เพลง และจับคู่

ผลัดกันถามตอบ / มีการแข่งขันกระตุ้นนักเรียนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและสนุกสนาน แต่จะต้องให้นักเรียนในชั้นเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิด การแสดงออก โดยจะไม่เน้นไปที่นักเรียนคนใดคนหนึ่ง

      (ทำอย่างไร) วิธีการ

  1. จัดทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์ในหลายๆ   รูปแบบเพื่อสามารถเลือกใช้ได้ตามเนื้อหาสาระ

  2. นำโจทย์ที่จัดทำแล้วมาฝึกให้นักเรียนอ่าน คิดวิเคราะห์ และหาคำตอบ

  3. ให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ

  4. ให้นักเรียนฝึกคิดตั้งคำถาม แก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ

  5. ให้นักเรียนแข่งขันกันตอบคำถามจากโจทย์ที่ครูตั้งให้ และจากโจทย์ที่นักเรียนคิด

  6. ใครตอบได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะ ( ได้ 1 คะแนน )

  7.  ควรมีการกล่าวคำชมเชย ให้โอกาสเด็กในการแสดงความคิดเห็นหรือสักถาม และให้กำลังใจเด็กนักเรียนอยู่เสมอ

     (ผลเป็นอย่างไร)

จากการนำไปใช้พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น สามารถสร้างโจทย์และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง  เกิดความสนุกสนานและเกิดทักษะในการด้านการคิด มีความอยากรู้อยากคิดใฝ่หาข้อมูลทางด้านคณิตศาสตร์มาแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่เสมอ ครูผู้สอนก็เกิดความภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการแสวงหาความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำวิชาคณิตศาสตร์ ไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#เรียนคณิตศาสตร์คิดสนุก

หมายเลขบันทึก: 124047, เขียน: 01 Sep 2007 @ 14:06 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 14:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เยี่ยมมากค่ะ  จะมีเอกสารโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และ สสวท. จะมีกิจกรรมมากมาย