hamu

hamu
พัฒนาการปฐมวัย

หลักการประเมินผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 1. การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยต้องประเมินทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ไม่ควรแยกประเมินเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
 2. การประเมินผลถือเป็นกระบวนการที่ตอเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  ครูจำเป็นต้องทำการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบถึงพัฒนาการ  ความก้าวหน้าของเด็ก  นอกจากนั้น  ครูยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของเด็กได้ตลอดเวลา
 3. ผลการประเมินเด็กแต่ละคนควรเก็บเป็นความลับไม่ควรนำไปเปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้อง
 4. การเลือกวิธีการประเมินผลต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประเมิน
 5. ในการเปรียบเทียบระดับพัฒนาการเด็กกับเกณฑ์   ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานซึ่งใช้กับเด็กวัยเดียวกัน  หรือใช้เครื่องมือที่มีความยาก – ง่าย  ระดับเดียวกันกับเด็กวัยเดียวกัน
 6. ในการประเมินพฤติกรรม  ครูควรประเมินหลาย ๆ ครั้งก่อนที่จะสรุปผล
 7. การเลือกพฤติกรมที่จะประเมิน  ควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดรับกัน  เช่น  เมื่อสังเกตเห็นว่าเด็กมีปัญหาเกิดขึ้น คือ  การติดผ้าห่มควรเฝ้าติดตามประเมินพฤติกรรมดังกล่าวไปสักระยะหนึ่ง  โดยเน้นพฤติกรรมที่โดดเด่นซึ่งสังเกตเห็นได้พฤติกรรมเดียว

เทคนิควิธีการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เทคนิควิธีการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีแตกต่างกันหลาย  
วิธีในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 1.1 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก  (Observation)
 1.2 การสัมภาษณ์   (Interview)
 1.3 การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก (Anecdotes)
 1.4 แฟ้มผลงานเด็ก   (Portfolios)
 1.5 การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ (Checklists)
 1.6 การเขียนบันทึก   (Journal)
 1.7 การทำสังคมมิติ   (Sociogram)
 1.8 การใช้แบบทดสอบ  (Test) ซึ่งควรมีความระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะแบบทดสอบมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการรับรู้ของครูและเด็กที่มีต่อตัวเด็กเอง และต่อกระบวนการทางการศึกษาทั้งหมด 
ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆ ก็ไม่ควรมีการใช้แบบทดสอบกับเด็กปฐมวัยควรใช้วิธีการประเมินผลแบบอื่นๆแทน...อ่านรายละเอียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมวัยวัยใสๆ

คำสำคัญ (Tags)#ประเมินพัฒนาการ

หมายเลขบันทึก: 123980, เขียน: 01 Sep 2007 @ 11:15 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)