การใช้สมุดประสมคำและแบบฝึกทักษะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 ภาพ

รายงานการพัฒนาและการใช้สื่อต้นแบบ ชุด สมุดประสมคำ  และแบฝึกทักษะ
เรื่อง การแจกลูกสะกดคำและประสมคำ    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)สพท. เพชรบุรี เขต 1

โดย นางสาวศิริรัตน์  เกิดแก้ว

ความสำคัญ / ความเป็นมา        

                         ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ  และสร้างเสริมเอกลัษณ์ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้เน้นการสอนภาษาไทยเป็นเครื่องมือทางการเรียนรู้เพื่อนำความรู้มาใช้พัฒนาตนเอง  

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาการแจกลูก สะกดคำและประสมคำ

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเขียน ก่อ3.

  แจกลูก สะกดคำและประสมคำ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3.  เพื่อสำรวจความคิดเห็นในการเรียนภาษาไทย 

วิธีดำเนินการ

1.  สร้างสมุดประสมคำ  แบบฝึกทักษะ  และแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การแจกลูก  สะกดคำและประสมคำ

2. ทดสอบประสิทธิภาพ  ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

3.  สร้างเครื่งมือในการตรวจสอบ  ได้แก่  แบบทดสอบ

4.  นำไปทดลองใช้

5.  วิเคราะผลการทดลองใช้

6.  สรุปรายงานและเผยแพร่

สร้างนวัตกรรม  1. ออกแบบสื่อต้นแบบชุดสมุดประสมคำ  2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง    การแจกลูกสะกดคำและประสมคำ         

      

  3. สร้างแบบทดสอบก่อน-หลัง เรียน * ดำเนินการทดลอง วิธีดำเนินการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  สูงกว่าก่อนเรียน        ประสิทธิภาพของสมุดประสมคำและแบบฝึกทักษะมีค่า E1 / E 2  = 82.22 /78.98        ค่า t- test ที่ระดับ 0.05   df 8  = 2.31   ค่า t- test = 10.62 ผลที่เกิดกับผู้เรียน        นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำและประสมคำได้ถูกต้อง        ได้ฝึกปฏิบัติจากสื่อที่เป็นรูปธรรม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ชอบและสนใจเรียนภาษาไทย        ส่งผลให้ผลสัมฤทธิการเรียนภาษาไทยปลายปีการศึกษา 2549คิดเป็นร้อยละ 80.11        ผ่านเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียน ( ร้อยละ 75) การเผยแพร่        เผยแพร่ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.2 - ป.6        เป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอนภาษาไทย เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ให้กับครูในสังกัด สพท. เพชรบุรี เขต 1        ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 123979, เขียน: 01 Sep 2007 @ 11:15 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)