ภารกิจถ่ายโอนของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่อปท.

Mustache
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มีภารกิจ ตั้งเป้าหมาย แต่ขาดงบประมาณสนับสนุน

     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การดำเนินงานภารกิจถ่ายโอนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2550 ณ  กรมส่งเสริมการเกษตร

     ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมการปกครอง  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด  อำเภอ  นายกอบต.หรือปลัดอบต.และท้องถิ่นอำเภอหรือผู้แทน จากตัวแทน 20 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 123  คน

     วัตถุประสงค์  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานภารกิจถ่ายโอนจากประสบการณ์จริงร่วมกัน

     การดำเนินการ  โดยการอภิปรายคณะ หัวข้อมาตรฐานทั่วไปของภารกิจถ่ายโอน(ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ)  การจัดทำแผนเชิงบูรณาการระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาการเกษตร(ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)และภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ถ่ายโอนให้กับอบต. (ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร) การอภิปรายคณะ  ตัวอย่างการดำเนินงานหลังการถ่ายโอนภารกิจ (ตัวแทนจังหวัดนครนายก และพัทลุง) และแบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของสำนักงานเกษตรอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ  องค์การบริหารส่วนตำบล  และศูนย์บริการฯ ภายหลังถ่ายโอนภารกิจ และมาตรฐานทั่วไปของการดำเนินงานภารกิจถ่ายโอน

     ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานภารกิจถ่ายโอนร่วมกัน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

สิ่งที่มองและคาดหวัง ภารกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์  นั้นประกอบไปด้วยหลายปัจจัย แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ที่สำคัญคือใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและที่ขาดเสียไม่ได้คือการสนับสนุนงบประมาณให้ครอบคลุมทุกระดับ.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมชาติ

คำสำคัญ (Tags)#การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 123663, เขียน: 31 Aug 2007 @ 10:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)