สมรรถนะผู้บริหาร 7

สมรถนะครูตามมาตรฐานความรู้

สมรรถนะของครูตามมาตรฐานความรู้

         1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

สมรรถนะ -    สามารถใช้ทักษะภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมาย

                             สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมาย

                            สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

2.  การพัฒนาหลักสูตร

สมรรถนะ     สามารถวิเคราะห์หลักสูตร

                          สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้หลากหลาย

                          สามารถประเมินหลักสูตร

                          สามารถจัดทำหลักสูตร

3. การจัดการเรียนรู้

สมรรถนะ       สามารถนำประมวลรายวิชามาจัดทำแผนการเรียนรู้

                          สามารถออกแบบการเรียนรู้

                          สามารถเลือกใช้  พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

                        สามารถจัดกิจกรรมและจำแนกระดับการเรียนรู้ได้

       4. จิตวิทยาสำหรับครู

สมรรถนะ     เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน

                          สามารถช่วยเหลือและพัฒนาได้ตามศักยภาพของผู้เรียน

                          สามารถให้คำแนะนำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                          สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

5.  การวัดและประเมินผลการศึกษา

สมรรถนะ       สามารถวัดและประเมินผลได้ตามความเป็นจริง

                           สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

 6.  การบริหารจัดการในห้องเรียน

สมรรถนะ     มีภาวะผู้นำ

                          สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน

                          สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ

                          สามารถประสานประโยชน์

                          สามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ

7.  การวิจัยทางการศึกษา

           สมรรถนะ    สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

        8.   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

           สมรรถนะ    สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้างและปรับ

                         ปรุงนวัตกรรม

                                สามารพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

                                สามารถแสวงหาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย

9.  ความเป็นครู

สมรรถนะ         รัก  เมตตา  และปรารถนาดี

                                อดทนและรับผิดชอบ

                                เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำ

                          ทางวิชาการ

                                มีวิสัยทัศน์

                                ศรัทธาในวิชาชีพ

                                ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

                          วิชาชีพ                

 ดร.สมศักดิ์   ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตะวัน

คำสำคัญ (Tags)#สมรรถนะครู

หมายเลขบันทึก: 123384, เขียน: 30 Aug 2007 @ 11:59 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 05:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)